FORFATTER

admin


567 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på admin

links for 2011-09-21

Lars Vil­ks: Jag är inte rädd gt.se: Kunst­ne­ren skal ha vært ter­ror­mål i Gøte­borg. (tags: larsvil­ks ter­ro­ris­me sverige)

 

links for 2011-09-20

Online Jour­na­lism Booms in Egypt, But Not Wit­hout Rest­ric­tion pbs.org: Utvi­det, men ikke full presse­fri­het i Egypt. (tags: egypt ara­­bisk-vår presse­fri­het ytringsfrihet)

 

links for 2011-09-07

– Hvor er aka­de­mi­ker­ne? nyheter.uib.no: Ola Borten Moe vil ha fors­ke­re mer med i miljø­de­bat­ten. (tags: borten-moe poli­tikk offent­lig­het forsk­ning debatt miljøvern)

 

links for 2011-08-30

Ai Weiwei on Bei­jing’s Night­ma­re City thedailybeast.com: Bei­jing er et kon­stant mare­ritt, skri­ver Ai Weiwei. (tags: kina ai-weiwei rettsstat)

 

links for 2011-08-27

Libyan peop­le: ‘What we need now is free speech and free thought’ guardian.co.uk: Liby­ere i Tri­po­li vil ha demo­kra­ti og ytrings­fri­het. (tags: libya demo­kra­ti ytrings­fri­het midt­østen nord-afrika)

 

links for 2011-08-26

Bru­ker for mye tid på viten­ska­pe­li­ge pseu­do-debat­ter fritanke.no: Rap­port kri­ti­se­rer BBC for over­dre­ven nøy­tra­li­tet. (tags: forsk­ning medi­er bbc forsk­nings­for­mid­ling for­mid­ling presse­etikk) Under­stan­ding 9/11: A Tele­vi­sion News Archive archive.org: Et TV-arkiv over ter­ror­an­gre­pe­ne 11. sep­tem­ber 2001. (tags: video arki­ver 9–11 11.september ter­ro­ris­me usa)

 

links for 2011-08-23

Sup­por­ting the past, for­get­ting the futu­re? reutersinstitute.politics. ox.ac.uk: Medie­støt­te fan­ger ikke opp nye medi­er, viser inter­na­sjo­nal stu­die. (tags: medie­støt­te presse­støt­te mediepolitikk)

 

links for 2011-08-19

A Case for Pseu­do­nyms jilliancyork.com: Grun­ner til å til­la­te psev­do­ny­mer på nett. (tags: nett­de­batt ano­ny­mi­tet psev­do­ny­mer ytrings­fri­het offentlighet)

 

links for 2011-08-17

– Enten lyver dere, eller så er dere uvi­ten­de! fritanke.no: Lars Gule ut mot kvinne­un­der­tryk­king på debatt­møte hos Islam Net. (tags: reli­gion lars-gule kvinne­un­der­tryk­king islam)

 

links for 2011-08-14

Repres­sing the Inter­net, Western-Style wsj.com: Auto­ri­tæ­re sta­ter føl­ger nøye med på vest­lig debatt om over­vå­king og ano­ny­mi­tet på nett, skri­ver Evgeny Morozov. (tags: morozov 22072011 inter­nett over­våk­ning ano­ny­mi­tet) Hvor­for skal vi hol­de fast i EU? information.dk: Hvis Euro­pa vil vær­ne om sin egen­art, må kon­ti­nen­tet udvik­le sin handle­kraft, skri­ver Jür­gen Haber­mas. (tags: eu euro­pa euro­pa­par­la­men­tet eurokrise […]

 
 
til toppen