Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2006-11-15

Reportere uten grenser: Egyp­tisk blog­ger arrestert Abdel Kareem Nabil Suleiman sik­tes bl.a. for å ha injuri­ert pres­i­den­ten og “skapt hat” mot islam. (tags: ytringsfrihet)

 

links for 2006-11-14

Peer pro­duc­tion and “laws of qual­i­ty” Forskn­ingsar­tikkel drøfter hvor­dan kvalitet kan sikres i pros­jek­ter som Wikipedia og Project Guten­berg. (tags: all­men­nin­gen wikipedia)

 

links for 2006-11-10

Wikipedia og søke­mo­tor­er Studie: Wikipedia-tre­ff dominer­er i de største søke­mo­torene. (tags: all­men­nin­gen wikipedia) Kine­sisk nettdis­si­dent løs­latt En av flere sak­er hvor Yahoo er kri­tis­ert for å ha bistått etter­forskerne. (tags: ytringsfrihet)

 

links for 2006-10-31

“Insult­ing the Prophet” Sem­i­nar på Chr. Michelsens Insti­tutt 7. novem­ber om bl.a. islam og ytrings­fri­het. (tags: vox­pub­li­ca ytrings­fri­het) BASE — Biele­feld Aca­d­e­m­ic Search Engine Gir mulighet til å søke i åpent tilgjen­gelige akademiske pub­likasjon­er. (tags: vox­pub­li­ca all­men­nin­gen ope­nac­cess) Own Your Own Words New York Times-essay om å påvirke pub­likums forståelse av vik­tige begreper — og skape […]

 
 
til toppen