Erna og Siv bygger landet — og spiser kake

Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap innleder med dette en ny blogg om politiske bilder. Vi begynner med å feire regjeringens ettårsdag i 2014 sammen med Erna og Siv
Erna og Siv feirer at regjeringen er et år. Fotograf: Helge Mikalsen for VG

Reg­jerin­gen fyller ett år. VG inviter­er statsmin­is­teren og finans­min­is­teren til en foto­sesjon for å markere fød­sels­da­gen. Avisen fores­lår å ta bilder i en barne­hage, hvor reg­jerin­gen kan feire med andre ettåringer. Poli­tik­ernes kom­mu­nikasjon­sråd­gi­vere er urolige for hvor­dan en slik set­ting vil utarte seg. Ettåringer er vanske­lige å kon­trollere. Råd­giverne vin­ner frem med et annet forslag: bildet skal tas på en bygge­plass. Slik kan man sym­bol­is­ere at Erna og Siv byg­ger lan­det, at Norge går fre­mover. VG er med på ideen og tar med kake, bal­longer og hjelmer med par­tiled­ernes navn på.

I mod­erne poli­tikk er gode bilder en avgjørende del av den poli­tiske retorikken. Som i USA har “Pho­to oppor­tu­ni­ties” blitt et mid­del for parti­er og poli­tikere til å kon­struere et øns­ket image. Men på tross av forhan­dlinger og samar­beid mel­lom poli­tiske råd­gi­vere og jour­nal­is­ter blir resul­tatet ofte ikke helt som poli­tik­erne hadde ønsket.

Det er noe nesten kun­stig, noe svakt urovekkende over fotografi­et. Sen­tralt i bildet løfter stat­srå­dene kake­fatene. De rammes inn av en høykon­trast, skapt av de blå, skin­nende og glossy bal­lon­gene på siden og den blå duken på kake­bor­det. Bak dem står den mørke him­me­len, den grå beton­gen og mur­blokker ut som en kon­trast til den blå gle­den, som virke­lighet står mot fan­tasi. I for­grun­nen er det fest, i bak­grun­nen ser det ut som grave­mask­i­nen slett ikke byg­ger, men der­i­mot riv­er ned.

VGs artikkel: “Siv tar kaka på blåblå 1‑årsdag”

Reg­jerin­gen fyller ett år. VG inviter­er statsmin­is­teren og finans­min­is­teren til en foto­sesjon for å markere fød­sels­da­gen. Avisen fores­lår å ta bilder i en barne­hage, hvor reg­jerin­gen kan feire med andre ettåringer. Poli­tik­ernes kom­mu­nikasjon­sråd­gi­vere er urolige for hvor­dan en slik set­ting vil utarte seg. Ettåringer er vanske­lige å kon­trollere. Råd­giverne vin­ner frem med et annet forslag: bildet skal tas på en bygge­plass. Slik kan man sym­bol­is­ere at Erna og Siv byg­ger lan­det, at Norge går fre­mover. VG er med på ideen og tar med kake, bal­longer og hjelmer med par­tiled­ernes navn på.

I mod­erne poli­tikk er gode bilder en avgjørende del av den poli­tiske retorikken. Som i USA har “Pho­to oppor­tu­ni­ties” blitt et mid­del for parti­er og poli­tikere til å kon­struere et øns­ket image. Men på tross av forhan­dlinger og samar­beid mel­lom poli­tiske råd­gi­vere og jour­nal­is­ter blir resul­tatet ofte ikke helt som poli­tik­erne hadde ønsket.

Det er noe nesten kun­stig, noe svakt urovekkende over fotografi­et. Sen­tralt i bildet løfter stat­srå­dene kake­fatene. De rammes inn av en høykon­trast, skapt av de blå, skin­nende og glossy bal­lon­gene på siden og den blå duken på kake­bor­det. Bak dem står den mørke him­me­len, den grå beton­gen og mur­blokker ut som en kon­trast til den blå gle­den, som virke­lighet står mot fan­tasi. I for­grun­nen er det fest, i bak­grun­nen ser det ut som grave­mask­i­nen slett ikke byg­ger, men der­i­mot riv­er ned.

VGs artikkel: “Siv tar kaka på blåblå 1‑årsdag”

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen