Erna og Siv bygger landet — og spiser kake

Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap innleder med dette en ny blogg om politiske bilder. Vi begynner med å feire regjeringens ettårsdag i 2014 sammen med Erna og Siv
Erna og Siv feirer at regjeringen er et år. Fotograf: Helge Mikalsen for VG

Regje­rin­gen fyl­ler ett år. VG invi­te­rer stats­mi­nis­te­ren og finans­mi­nis­te­ren til en foto­se­sjon for å mar­ke­re fød­sels­da­gen. Avi­sen fore­slår å ta bil­der i en barne­hage, hvor regje­rin­gen kan fei­re med and­re ett­årin­ger. Poli­ti­ker­nes kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­re er uro­li­ge for hvor­dan en slik set­ting vil utar­te seg. Ett­årin­ger er vans­ke­li­ge å kon­trol­le­re. Råd­gi­ver­ne vin­ner frem med et annet for­slag: bil­det skal tas på en bygge­plass. Slik kan man sym­bo­li­se­re at Erna og Siv byg­ger lan­det, at Nor­ge går frem­over. VG er med på ide­en og tar med kake, bal­lon­ger og hjel­mer med parti­le­der­nes navn på.

I moder­ne poli­tikk er gode bil­der en avgjø­ren­de del av den poli­tis­ke reto­rik­ken. Som i USA har «Photo opport­u­nities» blitt et mid­del for par­ti­er og poli­ti­ke­re til å kon­stru­ere et øns­ket ima­ge. Men på tross av for­hand­lin­ger og sam­ar­beid mel­lom poli­tis­ke råd­gi­ve­re og jour­na­lis­ter blir resul­ta­tet ofte ikke helt som poli­ti­ker­ne had­de ønsket.

Det er noe nes­ten kuns­tig, noe svakt uro­vek­ken­de over foto­gra­fi­et. Sen­tralt i bil­det løf­ter stats­rå­de­ne kake­fa­te­ne. De ram­mes inn av en høy­kon­trast, skapt av de blå, skin­nen­de og glos­sy bal­lon­ge­ne på siden og den blå duken på kake­bor­det. Bak dem står den mør­ke him­me­len, den grå beton­gen og mur­blok­ker ut som en kon­trast til den blå gle­den, som vir­ke­lig­het står mot fan­ta­si. I for­grun­nen er det fest, i bak­grun­nen ser det ut som grave­ma­ski­nen slett ikke byg­ger, men der­imot river ned.

VGs artik­kel: «Siv tar kaka på blå­blå 1‑årsdag»

Regje­rin­gen fyl­ler ett år. VG invi­te­rer stats­mi­nis­te­ren og finans­mi­nis­te­ren til en foto­se­sjon for å mar­ke­re fød­sels­da­gen. Avi­sen fore­slår å ta bil­der i en barne­hage, hvor regje­rin­gen kan fei­re med and­re ett­årin­ger. Poli­ti­ker­nes kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­re er uro­li­ge for hvor­dan en slik set­ting vil utar­te seg. Ett­årin­ger er vans­ke­li­ge å kon­trol­le­re. Råd­gi­ver­ne vin­ner frem med et annet for­slag: bil­det skal tas på en bygge­plass. Slik kan man sym­bo­li­se­re at Erna og Siv byg­ger lan­det, at Nor­ge går frem­over. VG er med på ide­en og tar med kake, bal­lon­ger og hjel­mer med parti­le­der­nes navn på.

I moder­ne poli­tikk er gode bil­der en avgjø­ren­de del av den poli­tis­ke reto­rik­ken. Som i USA har «Photo opport­u­nities» blitt et mid­del for par­ti­er og poli­ti­ke­re til å kon­stru­ere et øns­ket ima­ge. Men på tross av for­hand­lin­ger og sam­ar­beid mel­lom poli­tis­ke råd­gi­ve­re og jour­na­lis­ter blir resul­ta­tet ofte ikke helt som poli­ti­ker­ne had­de ønsket.

Det er noe nes­ten kuns­tig, noe svakt uro­vek­ken­de over foto­gra­fi­et. Sen­tralt i bil­det løf­ter stats­rå­de­ne kake­fa­te­ne. De ram­mes inn av en høy­kon­trast, skapt av de blå, skin­nen­de og glos­sy bal­lon­ge­ne på siden og den blå duken på kake­bor­det. Bak dem står den mør­ke him­me­len, den grå beton­gen og mur­blok­ker ut som en kon­trast til den blå gle­den, som vir­ke­lig­het står mot fan­ta­si. I for­grun­nen er det fest, i bak­grun­nen ser det ut som grave­ma­ski­nen slett ikke byg­ger, men der­imot river ned.

VGs artik­kel: «Siv tar kaka på blå­blå 1‑årsdag»

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen