Politikeren i naturen

Jonas Gahr Støre forteller eventyr ute i norsk natur.
Støre på fjelltur. (foto: Jonas Gahr Støre/Facebook)

Poli­tik­eres pro­fil­er på sosiale medi­er frem­står ofte som en utvidet og mod­erne vari­ant av hjemme-hos-repor­tas­jen. Én vik­tig forskjell er at poli­tik­erne har full kon­troll over selvp­re­sen­tasjo­nen. De bestem­mer hva de vil vise frem (og ikke), og hvor de eventuelt vil ta oss med. Jonas Gahr Støre har her tatt oss med ut i norsk natur.

I pos­i­tive orde­lag er Støre en akademik­er­type, en intellek­tuell, en tenker. En som skriv­er kro­nikker og bokan­meldelser, og er nyansert i kom­mu­nikasjo­nen sin. I neg­a­tive ter­mer er han ikke-folke­lig, fjern, tåkete og vin­glete. Her er Støre i kon­takt med det først­nevnte: en per­son som har kon­takt med naturen, og bruk­er den til å tenke.

At per­so­n­en Støre trives i naturen, er det liten tvil om. Dette vil selvføl­gelig prege hva han poster på sosiale medi­er. Men Støre har også spilt på denne koblin­gen mel­lom men­neske, natur og poli­tikk i andre sam­men­henger. Langfredag 2014, noen måned­er før Støre poster bildet av seg selv, naturen og bålet, ga han sitt «ja» til å ville bli ny led­er for Arbei­der­par­ti­et – og dermed også (i hvert fall høyst sannsyn­lig) lan­dets øver­ste led­er en dag:

«Så dette skjed­de fredag i påskeu­ka, på top­pen av Hallingskarvet; jeg var helt alene. Da sa jeg, for det var fin utsikt og jeg kunne se en femt­edel av Norge der­fra; da ser du ned til Sør­lan­det, ser Hardan­ger, hele Jøkulen, opp til Jotun­heimen, og Gaus­tatop­pen på andre siden. Og da sa jeg til meg selv, i mitt eget påhør, at svaret er ja.»

Slik val­gte Støre å pre­sen­tere sitt kan­di­datur på en vel­regis­sert pressekonferanse.

Støre for­t­alte et even­tyr om seg selv den dagen. Dette bildet har også et snev av det samme over seg. Hov­ed­per­so­n­en som står med ryggen til oss,  ansikt til ansikt med den slående naturen. Man tenker på Kit­telsens «Soria Moria Slott», eller Cas­par David Friedrichs «Der Wan­der­er über dem Nebelmeer». Sce­nen kan også minne om Niko­lai Astrups Jon­sok­bål. Det hele lek­er på grensen til nasjonalromantikk.

Poli­tik­eres pro­fil­er på sosiale medi­er frem­står ofte som en utvidet og mod­erne vari­ant av hjemme-hos-repor­tas­jen. Én vik­tig forskjell er at poli­tik­erne har full kon­troll over selvp­re­sen­tasjo­nen. De bestem­mer hva de vil vise frem (og ikke), og hvor de eventuelt vil ta oss med. Jonas Gahr Støre har her tatt oss med ut i norsk natur.

I pos­i­tive orde­lag er Støre en akademik­er­type, en intellek­tuell, en tenker. En som skriv­er kro­nikker og bokan­meldelser, og er nyansert i kom­mu­nikasjo­nen sin. I neg­a­tive ter­mer er han ikke-folke­lig, fjern, tåkete og vin­glete. Her er Støre i kon­takt med det først­nevnte: en per­son som har kon­takt med naturen, og bruk­er den til å tenke.

At per­so­n­en Støre trives i naturen, er det liten tvil om. Dette vil selvføl­gelig prege hva han poster på sosiale medi­er. Men Støre har også spilt på denne koblin­gen mel­lom men­neske, natur og poli­tikk i andre sam­men­henger. Langfredag 2014, noen måned­er før Støre poster bildet av seg selv, naturen og bålet, ga han sitt «ja» til å ville bli ny led­er for Arbei­der­par­ti­et – og dermed også (i hvert fall høyst sannsyn­lig) lan­dets øver­ste led­er en dag:

«Så dette skjed­de fredag i påskeu­ka, på top­pen av Hallingskarvet; jeg var helt alene. Da sa jeg, for det var fin utsikt og jeg kunne se en femt­edel av Norge der­fra; da ser du ned til Sør­lan­det, ser Hardan­ger, hele Jøkulen, opp til Jotun­heimen, og Gaus­tatop­pen på andre siden. Og da sa jeg til meg selv, i mitt eget påhør, at svaret er ja.»

Slik val­gte Støre å pre­sen­tere sitt kan­di­datur på en vel­regis­sert pressekonferanse.

Støre for­t­alte et even­tyr om seg selv den dagen. Dette bildet har også et snev av det samme over seg. Hov­ed­per­so­n­en som står med ryggen til oss,  ansikt til ansikt med den slående naturen. Man tenker på Kit­telsens «Soria Moria Slott», eller Cas­par David Friedrichs «Der Wan­der­er über dem Nebelmeer». Sce­nen kan også minne om Niko­lai Astrups Jon­sok­bål. Det hele lek­er på grensen til nasjonalromantikk.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen