Verdiskapende data

Offentlige data omtales i statsbudsjettet.

I stats­bud­sjet­tet som ble lagt fram i dag omta­ler For­ny­ings- og admi­ni­stra­sjons­de­par­te­men­tet (FAD) spørs­må­let om fri­gi­vel­se av offent­li­ge data slik:

Den nye offent­leg­lova med for­skrif­ter tråd­de i kraft 1.1.2009. Den inne­held nye reg­lar om vidare­bruk av offent­leg infor­ma­sjon og gjen­nom­fø­rer EU-direk­tiv 2003/98/EF. Bak­grun­nen for direk­ti­vet er eit ønskje om å leg­gje til ret­te for inno­va­sjon og verdi­ska­ping gjen­nom for­skrif­ter om like vil­kår og prin­sipp for pri­sing av vidare­bruk av offent­leg infor­ma­sjon. For­ny­ings- og admi­ni­stra­sjons­de­par­te­men­tet vil i 2010 greie ut kor stort poten­sia­let for verdi­ska­ping er i utval­de sek­to­rar og vil vur­de­re kva for til­tak som skal til for å utløy­se inno­va­sjons­ef­fek­ten og verdi­ska­pings­po­ten­sia­let som ligg i vidare­bruk av offent­le­ge data. Depar­te­men­tet vil òg kart­leg­gje kva for infor­ma­sjon som finst til­gjen­ge­leg i dei for­skjel­li­ge eta­ta­ne og til kva vil­kår. Ein del av det­te er å full­fø­re og eva­lu­ere igang­set­te pilot­pro­sjekt. For­ny­ings- og admi­ni­stra­sjons­de­par­te­men­tet vil føl­gje med på kor­leis nye pri­sings­prin­sipp utvik­lar seg og på utvik­lin­ga av nye reg­lar og for­bod mot avta­lar om eine­rett for dis­tri­bu­sjon av offent­leg infor­ma­sjon.

OPPDATERING: Tek­nisk Uke­blad har mer om FADs bud­sjett.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen