Verdiskapende data

Offentlige data omtales i statsbudsjettet.

I stats­bud­sjet­tet som ble lagt fram i dag omtaler Forny­ings- og admin­is­trasjons­de­parte­mentet (FAD) spørsmålet om fri­givelse av offentlige data slik:

Den nye offentle­glo­va med forskrifter trådde i kraft 1.1.2009. Den inneheld nye reglar om vidare­bruk av offent­leg infor­masjon og gjen­nom­før­er EU-direk­tiv 2003/98/EF. Bak­grun­nen for direk­tivet er eit ønskje om å leg­gje til rette for inno­vasjon og verdiskap­ing gjen­nom forskrifter om like vilkår og prin­sipp for pris­ing av vidare­bruk av offent­leg infor­masjon. Forny­ings- og admin­is­trasjons­de­parte­mentet vil i 2010 greie ut kor stort poten­sialet for verdiskap­ing er i utvalde sek­torar og vil vur­dere kva for tiltak som skal til for å utløyse inno­vasjon­sef­fek­ten og verdiskap­ingspoten­sialet som ligg i vidare­bruk av offentlege data. Departe­mentet vil òg kart­leg­gje kva for infor­masjon som finst tilgjen­ge­leg i dei forskjel­lige etatane og til kva vilkår. Ein del av dette er å fullføre og eval­uere igangsette pilot­pros­jekt. Forny­ings- og admin­is­trasjons­de­parte­mentet vil føl­gje med på kor­leis nye pris­ing­sprin­sipp utviklar seg og på utviklin­ga av nye reglar og for­bod mot avta­lar om einerett for dis­tribusjon av offent­leg informasjon. 

OPPDATERING: Teknisk Uke­blad har mer om FADs budsjett.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen