Utelatte premisser

Den politiske reklamen forteller oss at vi bør stemme på Fremskrittspartiet. Hvorfor, må vi selv fylle inn.
Skjermdump av Fremskrittspartiets reklameplakat.

Frem­skrittspar­ti­et bruk­er i år 19 mil­lion­er kro­ner på val­gkam­p­en. Kun Høyre og Arbei­der­par­ti­et bruk­er mer. En del av disse pen­gene investeres i innhold på nett og i sosiale medier.

Et bilde som vis­er en tildekket kvinne, par­ti­ets logo og slagord, og tek­sten: «Stem FrP», er en av annon­sene som er blitt kjørt på nett.

Den poli­tiske rekla­men har som for­mål å argu­mentere over­for vel­geren for å stemme på Frem­skrittspar­ti­et. Argu­mentene må vi imi­dler­tid bidra med selv.

Rekla­men benyt­ter seg nem­lig av et visuelt enthymem hvor pre­mis­set for pås­tanden er ute­latt. Annon­sen inviter­er slik til selv-over­be­vis­ning; mot­tak­eren aktiveres til selv å skape argu­mentene. Men står vi virke­lig fritt til å velge hvor­dan det ute­lat­te skal fylles inn?

For å forstå rekla­men har man bruk for kunnskap både om avsenderen og dens inten­sjon­er, og om kon­tek­sten ytrin­gen opp­tr­er i.

Argu­mentet for å stemme Frem­skrittspar­ti­et finner vi i den tildekkede kvin­nen, som stir­rer ut på oss. En som ikke kjen­ner Frem­skrittspar­ti­et, vil kunne komme til å anta at kvin­nen er en av par­ti­ets rep­re­sen­tan­ter. I en slik lesning ville argu­mentet være: «Du bør stemme på Frp, for­di vi har den beste representanten».

Har man kunnskap om par­ti­et fra før — og har ful­gt med i val­gkam­p­en — vil man lese rekla­men annerledes. Frem­skrittspar­ti­et har gått til valg på å inn­føre et nasjon­alt for­bud mot ansik­ts­dekkende plagg i det offentlige rom, på å stille stren­gere krav til at innvan­dr­erne må tilpasse seg vårt sam­funn, og på å føre en streng asyl- og innvan­dringspoli­tikk.

Vet man dette, vil man ikke forstå den tildekkede kvin­nen som en rep­re­sen­tant for par­ti­et, men som et sym­bol på mus­limske innvan­drere. Basert på kunnskapen vi har om par­ti­ets stand­punk­ter til innvan­dring, vil vi for­mulere argu­mentet slik avsenderen har lagt opp til: «Du bør stemme Frp, for­di vi vil kreve at innvan­drere fra andre kul­tur­er tilpass­er seg vårt samfunn».

Frem­skrittspar­ti­et bruk­er i år 19 mil­lion­er kro­ner på val­gkam­p­en. Kun Høyre og Arbei­der­par­ti­et bruk­er mer. En del av disse pen­gene investeres i innhold på nett og i sosiale medier.

Et bilde som vis­er en tildekket kvinne, par­ti­ets logo og slagord, og tek­sten: «Stem FrP», er en av annon­sene som er blitt kjørt på nett.

Den poli­tiske rekla­men har som for­mål å argu­mentere over­for vel­geren for å stemme på Frem­skrittspar­ti­et. Argu­mentene må vi imi­dler­tid bidra med selv.

Rekla­men benyt­ter seg nem­lig av et visuelt enthymem hvor pre­mis­set for pås­tanden er ute­latt. Annon­sen inviter­er slik til selv-over­be­vis­ning; mot­tak­eren aktiveres til selv å skape argu­mentene. Men står vi virke­lig fritt til å velge hvor­dan det ute­lat­te skal fylles inn?

For å forstå rekla­men har man bruk for kunnskap både om avsenderen og dens inten­sjon­er, og om kon­tek­sten ytrin­gen opp­tr­er i.

Argu­mentet for å stemme Frem­skrittspar­ti­et finner vi i den tildekkede kvin­nen, som stir­rer ut på oss. En som ikke kjen­ner Frem­skrittspar­ti­et, vil kunne komme til å anta at kvin­nen er en av par­ti­ets rep­re­sen­tan­ter. I en slik lesning ville argu­mentet være: «Du bør stemme på Frp, for­di vi har den beste representanten».

Har man kunnskap om par­ti­et fra før — og har ful­gt med i val­gkam­p­en — vil man lese rekla­men annerledes. Frem­skrittspar­ti­et har gått til valg på å inn­føre et nasjon­alt for­bud mot ansik­ts­dekkende plagg i det offentlige rom, på å stille stren­gere krav til at innvan­dr­erne må tilpasse seg vårt sam­funn, og på å føre en streng asyl- og innvan­dringspoli­tikk.

Vet man dette, vil man ikke forstå den tildekkede kvin­nen som en rep­re­sen­tant for par­ti­et, men som et sym­bol på mus­limske innvan­drere. Basert på kunnskapen vi har om par­ti­ets stand­punk­ter til innvan­dring, vil vi for­mulere argu­mentet slik avsenderen har lagt opp til: «Du bør stemme Frp, for­di vi vil kreve at innvan­drere fra andre kul­tur­er tilpass­er seg vårt samfunn».

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen