Utelatte premisser

Den politiske reklamen forteller oss at vi bør stemme på Fremskrittspartiet. Hvorfor, må vi selv fylle inn.
Skjermdump av Fremskrittspartiets reklameplakat.

Frem­skritts­par­ti­et bru­ker i år 19 mil­lio­ner kro­ner på valg­kam­pen. Kun Høy­re og Arbei­der­par­ti­et bru­ker mer. En del av dis­se pen­ge­ne inves­te­res i inn­hold på nett og i sosia­le medi­er.

Et bil­de som viser en til­dek­ket kvin­ne, par­ti­ets logo og slag­ord, og teks­ten: «Stem FrP», er en av annon­se­ne som er blitt kjørt på nett.

Den poli­tis­ke rekla­men har som for­mål å argu­men­te­re over­for vel­ge­ren for å stem­me på Frem­skritts­par­ti­et. Argu­men­te­ne må vi imid­ler­tid bidra med selv.

Rekla­men benyt­ter seg nem­lig av et visu­elt ent­hymem hvor pre­mis­set for påstan­den er ute­latt. Annon­sen invi­te­rer slik til selv-over­be­vis­ning; mot­ta­ke­ren akti­ve­res til selv å ska­pe argu­men­te­ne. Men står vi vir­ke­lig fritt til å vel­ge hvor­dan det ute­lat­te skal fyl­les inn?

For å for­stå rekla­men har man bruk for kunn­skap både om avsen­de­ren og dens inten­sjo­ner, og om kon­teks­ten ytrin­gen opp­trer i.

Argu­men­tet for å stem­me Frem­skritts­par­ti­et fin­ner vi i den til­dek­ke­de kvin­nen, som stir­rer ut på oss. En som ikke kjen­ner Frem­skritts­par­ti­et, vil kun­ne kom­me til å anta at kvin­nen er en av par­ti­ets repre­sen­tan­ter. I en slik les­ning vil­le argu­men­tet være: «Du bør stem­me på Frp, for­di vi har den bes­te repre­sen­tan­ten».

Har man kunn­skap om par­ti­et fra før — og har fulgt med i valg­kam­pen — vil man lese rekla­men anner­le­des. Frem­skritts­par­ti­et har gått til valg på å inn­føre et nasjo­nalt for­bud mot ansikts­dek­ken­de plagg i det offent­li­ge rom, på å stil­le stren­ge­re krav til at inn­vand­rer­ne må til­pas­se seg vårt sam­funn, og på å føre en streng asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk.

Vet man det­te, vil man ikke for­stå den til­dek­ke­de kvin­nen som en repre­sen­tant for par­ti­et, men som et sym­bol på mus­lims­ke inn­vand­re­re. Basert på kunn­ska­pen vi har om par­ti­ets stand­punk­ter til inn­vand­ring, vil vi for­mu­le­re argu­men­tet slik avsen­de­ren har lagt opp til: «Du bør stem­me Frp, for­di vi vil kre­ve at inn­vand­re­re fra and­re kul­tu­rer til­pas­ser seg vårt sam­funn».

Frem­skritts­par­ti­et bru­ker i år 19 mil­lio­ner kro­ner på valg­kam­pen. Kun Høy­re og Arbei­der­par­ti­et bru­ker mer. En del av dis­se pen­ge­ne inves­te­res i inn­hold på nett og i sosia­le medi­er.

Et bil­de som viser en til­dek­ket kvin­ne, par­ti­ets logo og slag­ord, og teks­ten: «Stem FrP», er en av annon­se­ne som er blitt kjørt på nett.

Den poli­tis­ke rekla­men har som for­mål å argu­men­te­re over­for vel­ge­ren for å stem­me på Frem­skritts­par­ti­et. Argu­men­te­ne må vi imid­ler­tid bidra med selv.

Rekla­men benyt­ter seg nem­lig av et visu­elt ent­hymem hvor pre­mis­set for påstan­den er ute­latt. Annon­sen invi­te­rer slik til selv-over­be­vis­ning; mot­ta­ke­ren akti­ve­res til selv å ska­pe argu­men­te­ne. Men står vi vir­ke­lig fritt til å vel­ge hvor­dan det ute­lat­te skal fyl­les inn?

For å for­stå rekla­men har man bruk for kunn­skap både om avsen­de­ren og dens inten­sjo­ner, og om kon­teks­ten ytrin­gen opp­trer i.

Argu­men­tet for å stem­me Frem­skritts­par­ti­et fin­ner vi i den til­dek­ke­de kvin­nen, som stir­rer ut på oss. En som ikke kjen­ner Frem­skritts­par­ti­et, vil kun­ne kom­me til å anta at kvin­nen er en av par­ti­ets repre­sen­tan­ter. I en slik les­ning vil­le argu­men­tet være: «Du bør stem­me på Frp, for­di vi har den bes­te repre­sen­tan­ten».

Har man kunn­skap om par­ti­et fra før — og har fulgt med i valg­kam­pen — vil man lese rekla­men anner­le­des. Frem­skritts­par­ti­et har gått til valg på å inn­føre et nasjo­nalt for­bud mot ansikts­dek­ken­de plagg i det offent­li­ge rom, på å stil­le stren­ge­re krav til at inn­vand­rer­ne må til­pas­se seg vårt sam­funn, og på å føre en streng asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk.

Vet man det­te, vil man ikke for­stå den til­dek­ke­de kvin­nen som en repre­sen­tant for par­ti­et, men som et sym­bol på mus­lims­ke inn­vand­re­re. Basert på kunn­ska­pen vi har om par­ti­ets stand­punk­ter til inn­vand­ring, vil vi for­mu­le­re argu­men­tet slik avsen­de­ren har lagt opp til: «Du bør stem­me Frp, for­di vi vil kre­ve at inn­vand­re­re fra and­re kul­tu­rer til­pas­ser seg vårt sam­funn».

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen