FORFATTER

Ida Vikøren Andersen
Ida Vikøren Andersen

Forsker ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Ida.Vikøren.Andersen


12 bidrag

Den utskjelte debatten

Sosiale medi­er er en mye utskjelt debattare­na. Innvan­drings­de­bat­ten foregår ofte i form av utskjelling. Men hvor ille er egentlig innvan­drings­de­bat­ten i sosiale medi­er? I dok­toravhan­dlin­gen min ser jeg på hvor­dan debat­ten om den syriske fly­k­t­ningkrisen utspilte seg i kom­men­tar­fel­tene på skan­di­naviske avis­ers Face­book-sider. I de tre skan­di­naviske lan­dene, som ellers er så like og har så tette bånd, har innvan­dringssak­en blitt håndtert ulikt. Dette gjen­speiles både i de tre nabolan­denes innvan­drings- og inte­grasjon­spoli­tikk og i den offentlige sam­tal­en. I de nyhets-gener­erte sosiale medi­er debat­tene om fly­k­t­ningkrisen teg­n­er imi­dler­tid et annet bilde seg. I dette bildet er det likhetene på tvers av lan­de­grensene som dominer­er. Debat­tene i alle tre land preges av fremvis­ning, snarere enn utvek­sling av meninger. Snarere enn argu­men­tasjon og menings­bry­t­ning domineres utvek­slin­gene av sub­jek­tive uttrykk, still­ingskrig og fiendtlige angrep. 

 
 
til toppen