FORFATTER

Ida Vikøren Andersen
Ida Vikøren Andersen

Forsker ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://www.uib.no/personer/Ida.Vikøren.Andersen


11 bidrag

Den utskjelte debatten

Sosia­le medi­er er en mye utskjelt debatt­arena. Inn­vand­rings­de­bat­ten fore­går ofte i form av utskjel­ling. Men hvor ille er egent­lig inn­vand­rings­de­bat­ten i sosia­le medi­er? I dok­tor­av­hand­lin­gen min ser jeg på hvor­dan debat­ten om den syris­ke flykt­ning­kri­sen utspil­te seg i kom­men­tar­fel­te­ne på skan­di­na­vis­ke avi­sers Face­bo­ok-sider. I de tre skan­di­na­vis­ke lan­de­ne, som ellers er så like og har så tet­te bånd, har inn­vand­rings­sa­ken blitt hånd­tert ulikt. Det­te gjen­spei­les både i de tre nabo­lan­de­nes inn­vand­rings- og inte­gra­sjons­po­li­tikk og i den offent­li­ge sam­ta­len. I de nyhets-gene­rer­te sosia­le medi­er debat­te­ne om flykt­ning­kri­sen teg­ner imid­ler­tid et annet bil­de seg. I det­te bil­det er det lik­he­te­ne på tvers av lande­gren­se­ne som domi­ne­rer. Debat­te­ne i alle tre land pre­ges av frem­vis­ning, sna­re­re enn utveks­ling av menin­ger. Sna­re­re enn argu­men­ta­sjon og menings­bryt­ning domi­ne­res utveks­lin­ge­ne av sub­jek­ti­ve uttrykk, stil­lings­krig og fiendt­li­ge angrep.

 

Omstridte murvegger

Fra å bli møtt med nys­gjer­rig und­ring da det kom til Nor­ge på begyn­nel­sen av 1980-tal­let, ble graf­fi­ti etter hvert et sym­bol på stor­by­ens kaos og uor­den – et uro­mo­ment som både poli­ti­ke­re og myn­dig­he­ter vil­le ha bort fra offent­lig­he­ten.

 
 
til toppen