Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2007-01-03

Uni­ver­sitets­bib­liotekene sier nei til urimelige betingelser fra Black­well Uni­fo­rum: Uni­ver­sitetene set­ter foten ned for høye tidsskrift­pris­er. (tags: bib­liotek openaccess)

 

links for 2006-12-29

Fafo-kon­fer­­ansen 2007: Likhet, mang­fold og inklusjon: De nordiske mod­el­lenes utfor­dringer i en glob­alis­ert økono­mi Innledere bl.a. Stoltenberg, Støre, Soros. (tags: demokrati)

 

links for 2006-12-23

mymarkup.net: Hel- och halvhjär­tade försök till öppen granskn­ing Erik Stat­tin om mer og min­dre vel­lykkede satsinger på fornyelse av sys­temet for fagfelle­vur­der­ing av viten­skapelige artik­ler. (tags: ope­nac­cess all­men­nin­gen) Blogs and Chi­na cor­re­spon­dence — sur­vey results Under­søkelse om betyd­nin­gen blog­ger har for uten­rik­sko­r­re­spon­den­ter i Kina. (tags: presse­fri­het blog­ging) Media-Sour­c­ing Debate on Deck at Capi­tol — WSJ.com Bush-administrasjonen […]

 

links for 2006-12-22

LA Times — Unveil­ing Chi­na’s past Ikke flere enn 20 uten­landske filmer tillates vist i Kina per år. Siden pro­duk­sjon­s­sel­skapet søk­te kine­sisk samar­beid slip­per “The Paint­ed Veil” utenom kvoten. (tags: kina film ytrings­fri­het sensur)

 

links for 2006-12-21

Ny straf­fepara­graf for å avverge net­tover­grep Reg­jerin­gen fores­lår et eget straf­febud for å ramme vok­sne som avtaler å møte barn med plan­er om sek­suelle over­grep. (tags: poli­tikk juss barn) Folke­bib­liotekene: Besøk­stop­pen 2005 Plin­ius med bib­liotekssta­tis­tikk. (tags: bib­liotek allmenningen)

 

links for 2006-12-19

TIME: Per­son of the Year: You Time kår­er “bruk­eren” til årets navn. Stor pakke av artik­ler føl­ger med. (tags: deltakelse web2.0) Recon­sti­tut­ing Democ­ra­cy in Europe Nytt EU-støt­tet forskn­ing­spros­jekt. Startkon­fer­anse i Oslo 26. jan­u­ar 2007. (tags: demokrati) Dig­i­tal Hverdag 2007 Kon­fer­anse m.m. 25–28. jan­u­ar i Grieghallen, Bergen. (tags: teknolo­gi) DN — Kul­tur — Lek­ful­la sex­filmer på por­rfria You tube Svensk […]

 

links for 2006-12-16

FAD — Eit infor­masjon­ssam­funn for alle Ny stort­ingsmeld­ing om det offentlige og IKT (tags: poli­tikk ikt) UiB-kri­tikk mot formidlingskom­po­nent UiBs høring­sut­talelse om fores­lått sys­tem for insen­tiv­er til forskn­ings­formidling. (tags: formidling offent­lighet) Dagens it — Åpn­er NRK-arkivene Ini­tia­tiv fra forny­ingsmin­is­teren. (tags: nrk all­men­nin­gen) The Evo­lu­tion of Polit­i­cal Sci­ence Spe­sial­num­mer av forskn­ingstidsskrift viet 100-årsju­­bileet for den amerikanske statsviter­forenin­gen. (tags: […]

 

links for 2006-12-15

Ytrings­fri­het­spris­er tildelt Reportere uten grenser har tildelt bl.a. en cuban­sk jour­nal­ist og den rus­siske avisen Nova­ja Gaze­ta en fran­sk ytrings­fri­het­spris. (tags: ytrings­fri­het presse­fri­het cuba) Alive In Bagh­dad Pros­jekt som gir irakere muligheten til å lage egne vide­o­rap­porter fra Bag­dad. (tags: video ytrings­fri­het) Svenskene slip­per TV-lisensen — Pro­pa­gan­da Sven­sk debatt om å erstat­te lisensen med andre […]

 
 
til toppen