Diskriminering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Kildenett.no

  Soknepresten i Oppdal foreslår eget utvalg mot diskriminering i kirken.

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Kort

 • Bilde: Universitetsbiblioteket i Bergen

  Kim Frieles arkiv - en del av Norges dokumentarv

 • Bilde: Kulturminneåret 2009

  Ikke mobb kameraten min

  Fra SNL

 • diskriminering

  Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhørighet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne. Dette gjenspeiles i begreper som for eksempel rasediskriminering og kjønnsdiskriminering.Ordet diskriminering brukes også noen ganger om forskjellsbehandling for å utjevne eksisterende forskjeller, for eksempel ved kvotering av underrepresenterte grupper ved ansettelse eller opptak til høyere utdanning.

 • likestillings- og diskrimineringsloven

  Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet.Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven stiller krav om aktivt arbeid for likestilling, og forbyr diskriminering.

  Fra wikipedia

 • Forskjellsbehandling

  Forskjellsbehandling eller diskriminering er et sosialt og politisk fenomen som innebærer at en person eller gruppe av personer særbehandles eller behandles på særskilt vis kun eller hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet eller andre faste personlige egenskaper.

 • Likestillingsloven

  Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9.

 • Segregering

  Segregering (fra latin segregare, skille ut) er geografisk separering av spesifikke populasjonsgrupper innen en videre populasjon.