FORFATTER

Lars Erik Berntzen
Lars Erik Berntzen

Ph.D-stipendiat ved European University Institute, Firenze. Gjesteforsker ved Institutt for sammenliknende politikk, UiB.

http://www.uib.no/personer/Lars.Erik.Berntzen


1 bidrag

Demokratiske rettigheter og diskriminering. Funn fra tre survey-eksperimenter

Funn fra tre sur­vey-eksper­i­menter er klare. To av eksper­i­mentene vis­er at norske med­borg­ere gjør et tydelig skille mel­lom ret­tighetene til ytterlig­gående grup­per og poli­tiske parti­er. Like mange stiller seg pos­i­tiv til mus­limske som til kristne menigheters for­sam­lingsrett. Resul­tatene fra ett av eksper­i­mentene vis­er også at rom­folk er den mest utsat­te minoriteten i denne studien. 

 
 
til toppen