«Et brutalt diktatur»

Slik karakteriserer Rebiya Kadeer OL-verten.

«De olym­pis­ke Leker bør gjen­nom­fø­res som plan­lagt. Besø­ken­de kan imid­ler­tid bru­ke anled­nin­gen til å leg­ge press på kine­sis­ke myn­dig­he­ter,» lød opp­ford­rin­gen fra den tid­li­ge­re Raft­opris­vin­ne­ren. Kade­er gjes­tet Ber­gen fre­dag for­ri­ge uke i anled­ning et semi­nar med Kina og men­neske­ret­tig­he­ter som tema. Men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten har selv følt kine­sis­ke myn­dig­he­ters dis­kri­mi­ne­ring på krop­pen. Siden 2005 har hun levd i eksil i USA.
 
«Det­te er defi­ni­tivt etnisk dis­kri­mi­ne­ring: vi får ikke under­vi­se i vårt eget språk, ja, vi får ikke engang utdan­ning. Den kine­sis­ke regje­rin­gen tvin­ger oss slik til still­het og en dys­ter frem­tid,» fort­sat­te Kade­er.
 
Den tid­li­ge­re pris­vin­ne­ren har pas­sert 60 år, men er ikke desto mind­re inspi­rert der hun taler til en sal fylt med nys­gjer­ri­ge stu­den­ter. En kine­sisk stu­dent var ute etter å for­sva­re sitt eget folks gode navn og ryk­te. Kade­ers respons var for­so­nen­de, og hun tyde­lig­gjor­de at det ikke er kine­se­re som folk, men kine­sis­ke myn­dig­he­ter som under­tryk­ker og ska­per for­akt.
 
«Uigu­re­ne for­ak­ter ikke kine­se­re. Jeg er av den opp­fat­ning at Kina bør ha OL for­di fol­ket øns­ker det,» for­klar­te Kade­er. «Det er myn­dig­he­te­ne som iverk­set­ter dis­kri­mi­ne­ren­de lover og tru­er uigu­re­nes og tibe­ta­ner­nes iden­ti­tet og egen­art. Vi utset­tes for kul­tu­relt folke­mord

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] “Et bru­talt dik­ta­tur” – Vox Pub­li­ca: Raft­oblog­gen, 15.04.2008 […]

  2. […] “Et bru­talt dik­ta­tur” – Vox Pub­li­ca: Raft­oblog­gen, 15.04.2008 […]

  3. […] “Et bru­talt dik­ta­tur” – Vox Pub­li­ca: Raft­oblog­gen, 15.04.2008 […]

til toppen