“Et brutalt diktatur”

Slik karakteriserer Rebiya Kadeer OL-verten.

“De olymp­iske Lek­er bør gjen­nom­føres som plan­lagt. Besøk­ende kan imi­dler­tid bruke anled­nin­gen til å legge press på kine­siske myn­digheter,” lød opp­for­drin­gen fra den tidligere Rafto­prisvin­neren. Kadeer gjestet Bergen fredag for­rige uke i anled­ning et sem­i­nar med Kina og men­neskerettigheter som tema. Men­neskerettighet­sak­tivis­ten har selv følt kine­siske myn­digheters diskrim­iner­ing på krop­pen. Siden 2005 har hun levd i eksil i USA.
 
“Dette er defin­i­tivt etnisk diskrim­iner­ing: vi får ikke under­vise i vårt eget språk, ja, vi får ikke engang utdan­ning. Den kine­siske reg­jerin­gen tvinger oss slik til still­het og en dys­ter fremtid,” fort­sat­te Kadeer.
 
Den tidligere prisvin­neren har passert 60 år, men er ikke desto min­dre inspir­ert der hun taler til en sal fylt med nys­g­jer­rige stu­den­ter. En kine­sisk stu­dent var ute etter å forsvare sitt eget folks gode navn og ryk­te. Kadeers respons var for­so­n­ende, og hun tydelig­gjorde at det ikke er kine­sere som folk, men kine­siske myn­digheter som under­trykker og skaper forakt.
 
“Uig­urene forak­ter ikke kine­sere. Jeg er av den opp­fat­ning at Kina bør ha OL for­di folket ønsker det,” fork­larte Kadeer. “Det er myn­dighetene som iverk­set­ter diskrim­inerende lover og truer uig­urenes og tibetan­ernes iden­titet og ege­nart. Vi utsettes for kul­turelt folke­mord.”

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] “Et bru­talt dik­tatur” – Vox Pub­li­ca: Rafto­bloggen, 15.04.2008 […]

  2. […] “Et bru­talt dik­tatur” – Vox Pub­li­ca: Rafto­bloggen, 15.04.2008 […]

  3. […] “Et bru­talt dik­tatur” – Vox Pub­li­ca: Rafto­bloggen, 15.04.2008 […]

til toppen