Demokratiske rettigheter og diskriminering. Funn fra tre survey-eksperimenter

Funn fra tre survey-eksperimenter er klare. To av eksperimentene viser at norske medborgere gjør et tydelig skille mellom rettighetene til ytterliggående grupper og politiske partier. Like mange stiller seg positiv til muslimske som til kristne menigheters forsamlingsrett. Resultatene fra ett av eksperimentene viser også at romfolk er den mest utsatte minoriteten i denne studien.

En forsk­nings­grup­pe bestå­en­de av Lars Erik Bernt­zen, Lise Lund Bjå­nes­øy og Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen arbei­der med et pro­sjekt om folks syn på demo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter og eks­tre­mis­me. Resul­ta­te­ne fra de tre førs­te eks­pe­ri­men­te­ne i det pågå­en­de forsk­nings­ar­bei­det er nå kla­re. De to førs­te tar for seg ytrings­fri­het og for­sam­lings­rett, mens det sis­te tar for seg diskriminering. 

Fun­ne­ne er slå­en­de. Det er stor opp­slut­ning omkring de demo­kra­tis­ke ret­tig­he­te­ne til poli­tis­ke par­ti­er og reli­giø­se mino­ri­te­ter. Imid­ler­tid øns­ker et klart fler­tall å begren­se de demo­kra­tis­ke ret­tig­he­te­ne til mer ytter­lig­gå­en­de grup­per. Nors­ke med­bor­ge­re er like posi­ti­ve til mus­li­mer som til krist­ne, mens de er langt mer avvi­sen­de til romfolk.

Resul­ta­te­ne fra alle tre eks­pe­ri­men­te­ne peker i sam­me ret­ning. For det førs­te at den nors­ke befolk­nin­gen stil­ler seg klart mer neg­a­ti­ve til ytter­lig­gå­en­de grup­per. Pro­fe­tens Ummah og Hells Angels opp­fat­tes som mind­re legi­ti­me. I de to eks­pe­ri­men­te­ne hvor det­te er under­søkt kom­mer det fram at Pro­fe­tens Ummah er den grup­pen respon­den­te­ne er mest neg­a­tiv til. Den anti-islams­ke grup­pen Stopp Isla­mi­se­rin­gen av Nor­ge (SIAN) lig­ger mer i en grå­sone, selv om anti-islams­ke grup­per gene­relt vur­de­res like neg­a­tivt som høyre-ekstreme.

For det and­re ser vi at Frem­skritts­par­ti­et anses som full­sten­dig legi­ti­me både på det kol­lek­ti­ve plan når det kom­mer til ytrings- og for­sam­lings­fri­het og som enkelt­per­soner når det gjel­der dis­kri­mi­ne­ring på leie­mar­ke­det. Det­te kom­mer fram i alle de tre eks­pe­ri­men­te­ne. I sist­nevn­te til­fel­le er det ingen for­skjell mel­lom å være frem­skritts­parti­po­li­ti­ker og syke­plei­er­stu­dent, beg­ge møter full aksept. I den offent­li­ge sfæ­re stil­ler Frem­skritts­par­ti­et likt med det poli­tis­ke par­ti­et Venstre.

For det tred­je ser vi at del­ta­ker­ne gjør et tyde­lig skil­le mel­lom van­li­ge mus­li­mer og ytter­lig­gå­en­de mus­li­mer, her eksemp­li­fi­sert gjen­nom Pro­fe­tens Ummah. Sam­ti­dig ser vi at mus­lims­ke og fri­kir­ke­li­ge menig­he­ter vur­de­res likt. Det­te spei­ler til­sva­ren­de funn i et tid­li­ge­re stu­die fra Danmark.

Til sist ser vi at rom­folk nok en gang skil­ler seg ut som den mest utsat­te mino­ri­te­ten. På spørs­mål om utleie av lei­lig­het vur­de­rer respon­den­te­ne rom­folk på lin­je med Hells Angels. Gapet mel­lom hvor­dan man ser på den mus­lims­ke mino­ri­te­ten kon­tra rom­folk er alt­så stort.

Stu­di­en ble gjen­nom­ført som tre sur­vey-eks­pe­ri­men­ter i inter­nett-pane­let Norsk med­bor­ger­pa­nel ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen i mars og april 2015. Respon­den­te­ne ble til­fel­dig delt inn i uli­ke grup­per og ble bedt om å ta stil­ling til kun en av aktø­re­ne. Vi vet der­for med stor grad av sik­ker­het at for­skjel­le­ne i opp­slut­ning rundt ytrings­fri­he­ten skyl­des varia­sjo­nen i opp­fat­nin­gen av aktø­re­ne det ble spurt om og ingen and­re for­hold. Ord­ly­den og hoved­re­sul­ta­te­ne fra de tre eks­pe­ri­men­te­ne i stu­di­en gjen­gis neden­for. Mer infor­ma­sjon om Med­bor­ger­pa­ne­let fin­nes her: www.medborger.uib.no.

Eksperiment 1: Ytringsfrihet 

I ytrings­fri­hets­eks­pe­ri­men­tet ser vi på hvor­vidt folk synes at poli­tis­ke aktø­rer bør få lov til å ytre seg på et lokalt kjøpe­sen­ter. Dis­se er hen­holds­vis par­ti­ene Venst­re og Frem­skritts­par­ti­et, samt en anti-islamsk grup­pe og en høy­re-eks­trem gruppe.

R4DV42

Ord­lyd: Se for deg at [en anti-islamsk gruppe/en høy­re-eks­trem gruppe/ Fremskrittspartiet/det poli­tis­ke par­ti­et Venst­re] har bedt om lov til å ha en stand for å spre bud­ska­pet sitt på ditt loka­le kjøpe­sen­ter. Hvor enig eller uenig er du i at [den anti-islams­ke gruppen/den høy­re-eks­tre­me gruppen/Fremskrittspartiet/det poli­tis­ke par­ti­et Venst­re] skal få lov til det?

Det sub­stan­si­el­le hoved­fun­net kom­mer klart fram i det­te eks­pe­ri­men­tet. Folk gjør et vel­dig tyde­lig skil­le mel­lom ytrings­fri­he­ten til de poli­tis­ke par­ti­ene Venst­re og Frem­skritts­par­ti­et sam­men­lik­net med både anti-islams­ke og høy­re-eks­tre­me grup­per. I kon­trast til høyre­ra­di­ka­le par­ti­er i and­re land, befin­ner ikke Frem­skritts­par­ti­et seg i en grå­sone når det gjel­der legi­ti­mi­tet i det­te ytrings­fri­hets­spørs­må­let. Det er like stor opp­slut­ning til ytrings­fri­he­ten rundt FrP som det er rundt ytrings­fri­he­ten til det poli­tis­ke par­ti­et Venst­re. Det er stor opp­slut­ning rundt ytrings­fri­he­ten til dis­se par­ti­ene, mens et fler­tall øns­ker å begren­se ytrings­fri­he­ten til høy­re-eks­tre­me og anti-islams­ke grupper.

Eksperiment 2: Forsamlingsrett

I det and­re eks­pe­ri­men­tet ser vi på hvor­vidt folk synes at poli­tis­ke aktø­rer skal få leie et for­sam­lings­hus. Der vi spur­te om gene­rel­le grup­per i det førs­te eks­pe­ri­men­tet, kon­kre­ti­ser­te vi det­te til den anti-islams­ke grup­pen Stopp Isla­mi­se­rin­gen av Nor­ge (SIAN) og den mus­lims­ke fun­da­men­ta­list­grup­pen Pro­fe­tens Ummah. For­uten de poli­tis­ke par­ti­ene Venst­re og FrP tok vi også med to bre­de­re reli­giø­se grup­per som egner seg for direk­te sam­men­lik­ning; mus­lims­ke menig­he­ter og fri­kir­ke­li­ge menigheter.

R4DV43

Ord­lyd: Tenk deg at [den mus­lims­ke fun­da­men­ta­list-grup­pen Pro­fe­tens Ummah/den anti-islams­ke grup­pen Stopp Isla­mi­se­rin­gen av Nor­ge (SIAN)/Fremskrittspartiet/en mus­limsk menighet/en fri­kir­ke­lig menighet/det poli­tis­ke par­ti­et Venst­re] har bedt om å få leie et lokalt for­sam­lings­hus til å hol­de et møte for sine med­lem­mer og sym­pa­ti­sø­rer. Hvor enig eller uenig er du i at [pro­fe­tens Ummah/SIAN/Fremskrittspartiet/den mus­lims­ke menigheten/den fri­kir­ke­li­ge menigheten/det poli­tis­ke par­ti­et Venst­re] skal få leie loka­let til det­te formålet.

Eks­pe­ri­men­tet viser igjen det sam­me gjen­nom­gå­en­de skil­let som i det førs­te eks­pe­ri­men­tet. Del­ta­ker­ne er langt mer neg­a­tiv til ytter­lig­gå­en­de grup­per enn poli­tis­ke par­ti­er på spørs­mål om lov til å leie for­sam­lings­hus. SIAN ser imid­ler­tid ut til å befin­ne seg i en grå­sone hva gjel­der legi­ti­mi­tet, mens Pro­fe­tens Ummah er den grup­pen nors­ke med­bor­ge­re i størst grad øns­ker å begren­se for­sam­lings­ret­ten til av de grup­pe­ne vi har studert.

Et annet slå­en­de funn er at det ikke gjø­res et skil­le mel­lom mus­lims­ke menig­he­ter og fri­kir­ke­li­ge menig­he­ter. Det er alt­så like stor opp­slut­ning rundt mus­lims­ke menig­he­ters rett til å møtes i et lokalt for­sam­lings­hus som til fri­kir­ke­li­ge menig­he­ter. Mus­lims­ke og fri­kir­ke­li­ge menig­he­ter blir med and­re ord vur­dert som jevn­byr­di­ge. Det­te er et spen­nen­de funn som bidrar til å nyan­se­re kon­klu­sjo­ne­ne fra tid­li­ge­re hold­nings­un­der­sø­kel­ser hvor man har spurt om nord­menns syn på islam og mus­li­mer. Det­te er den førs­te stu­di­en i Nor­ge som gjør en direk­te sam­men­lik­ning mel­lom en reli­giøs grup­pe fra majo­ri­tets­be­folk­nin­gen og en mino­ri­tet. Det sam­me fun­net ble gjort i et eld­re stu­die fra Danmark.

Eksperiment 3: Diskriminering

Det tred­je eks­pe­ri­men­tet skil­ler seg litt fra de to fore­gå­en­de. Her øns­ket vi å stu­de­re dis­kri­mi­ne­ring frem­for ret­ten til å ytre eller sam­le seg. Noen av grup­pe­ne går igjen fra tid­li­ge­re, men nå fav­ner vi enda bre­de­re. Vi ba respon­den­te­ne se for seg at de skul­le leie ut en lei­lig­het og ta stil­ling til hvor­vidt de vil­le invi­tert et ungt med­lem av en gitt grup­pe til visning.

R4DV44

Ord­lyd: Se for deg at du eier en lei­lig­het og skal leie den ut. [En ung Muslim/et ungt med­lem av romfolket/en ung fremskrittspartpolitiker/et ungt med­lem av Hells Angels/et ungt med­lem av den mus­lims­ke fun­da­men­ta­list-grup­pen Pro­fe­tens Ummah/ en ung syke­plei­er­stu­dent] rin­ger deg for å uttryk­ke inter­es­se. Hvor sann­syn­lig er det at du invi­te­rer ved­kom­men­de til visning?

Også her fin­ner vi et mar­kant skil­le mel­lom per­soner til­knyt­tet ytter­lig­gå­en­de grup­per som Hells Angels og Pro­fe­tens Ummah sam­men­lik­net med for eksem­pel en fremskrittspartipolitiker.

Nes­ten ingen er åpen for å invi­te­re et med­lem av Pro­fe­tens Ummah til vis­ning og til­nær­met like få øns­ker å invi­te­re Hells Angels. Igjen ser vi at del­ta­ker­ne gjør et klart skil­le mel­lom mus­li­mer og med­lem­mer av ytter­lig­gå­en­de grup­per som Pro­fe­tens Ummah. Rom-mino­ri­te­ten vur­de­res langt mer neg­a­tivt enn den mus­lims­ke mino­ri­te­ten. Det­te fun­net spei­ler sene­re forsk­ning og lit­te­ra­tu­ren på dis­kri­mi­ne­ring gene­relt, som viser at den­ne grup­pen men­nes­ker er den mest utsat­te. Vårt eks­pe­ri­ment viser at rom­folk blir vur­dert på lin­je med den kon­tro­ver­si­el­le motor­syk­kel­klub­ben Hells Angels.

Mer informasjon om eksperimentene

For mer detal­jert infor­ma­sjon samt til­gang til spørs­måls­for­mu­le­rin­ger og svar­al­ter­na­ti­ver for dis­se eks­pe­ri­men­te­ne og and­re sur­vey-spørs­mål kan man gå til: www.medborger.uib.no

TEMA

Y

tringsf
rihet i
Norge

39 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] kon­klu­sjo­ner om folke­vil­jen på en under­sø­kel­se fra UiB (som på det tids­punk­tet ennå ikke var pub­li­sert i sin hel­het, men der Lund had­de snak­ket med fors­ke­ren og fått til­gang til deres notat med tittelen […]

til toppen