Demokratiske rettigheter og diskriminering. Funn fra tre survey-eksperimenter

Funn fra tre survey-eksperimenter er klare. To av eksperimentene viser at norske medborgere gjør et tydelig skille mellom rettighetene til ytterliggående grupper og politiske partier. Like mange stiller seg positiv til muslimske som til kristne menigheters forsamlingsrett. Resultatene fra ett av eksperimentene viser også at romfolk er den mest utsatte minoriteten i denne studien.

En forskn­ings­gruppe bestående av Lars Erik Berntzen, Lise Lund Bjå­nesøy og Elis­a­beth Ivars­flat­en ved Uni­ver­sitetet i Bergen arbei­der med et pros­jekt om folks syn på demokratiske ret­tigheter og ekstrem­isme. Resul­tatene fra de tre første eksper­i­mentene i det pågående forskn­ingsar­bei­det er nå klare. De to første tar for seg ytrings­fri­het og for­sam­lingsrett, mens det siste tar for seg diskriminering. 

Funnene er slående. Det er stor opp­slut­ning omkring de demokratiske ret­tighetene til poli­tiske parti­er og religiøse minoriteter. Imi­dler­tid ønsker et klart fler­tall å begrense de demokratiske ret­tighetene til mer ytterlig­gående grup­per. Norske med­borg­ere er like pos­i­tive til mus­limer som til kristne, mens de er langt mer avvisende til romfolk.

Resul­tatene fra alle tre eksper­i­mentene peker i samme ret­ning. For det første at den norske befolknin­gen stiller seg klart mer neg­a­tive til ytterlig­gående grup­per. Pro­fetens Ummah og Hells Angels opp­fattes som min­dre legit­ime. I de to eksper­i­mentene hvor dette er under­søkt kom­mer det fram at Pro­fetens Ummah er den grup­pen respon­den­tene er mest neg­a­tiv til. Den anti-islamske grup­pen Stopp Islamis­erin­gen av Norge (SIAN) lig­ger mer i en grå­sone, selv om anti-islamske grup­per generelt vur­deres like neg­a­tivt som høyre-ekstreme.

For det andre ser vi at Frem­skrittspar­ti­et ans­es som full­s­tendig legit­ime både på det kollek­tive plan når det kom­mer til ytrings- og for­sam­lings­fri­het og som enkelt­per­son­er når det gjelder diskrim­iner­ing på leiemarkedet. Dette kom­mer fram i alle de tre eksper­i­mentene. I sist­nevnte til­felle er det ingen forskjell mel­lom å være frem­skrittspar­tipoli­tik­er og syke­pleier­stu­dent, begge møter full aksept. I den offentlige sfære stiller Frem­skrittspar­ti­et likt med det poli­tiske par­ti­et Venstre.

For det tred­je ser vi at deltak­erne gjør et tydelig skille mel­lom van­lige mus­limer og ytterlig­gående mus­limer, her eksem­pli­fis­ert gjen­nom Pro­fetens Ummah. Sam­tidig ser vi at mus­limske og frikirke­lige menigheter vur­deres likt. Dette speil­er tilsvarende funn i et tidligere studie fra Danmark.

Til sist ser vi at rom­folk nok en gang skiller seg ut som den mest utsat­te minoriteten. På spørsmål om utleie av lei­lighet vur­der­er respon­den­tene rom­folk på lin­je med Hells Angels. Gapet mel­lom hvor­dan man ser på den mus­limske minoriteten kon­tra rom­folk er alt­så stort.

Stu­di­en ble gjen­nom­ført som tre sur­vey-eksper­i­menter i inter­nett-pan­elet Norsk med­borg­er­pan­el ved Uni­ver­sitetet i Bergen i mars og april 2015. Respon­den­tene ble til­feldig delt inn i ulike grup­per og ble bedt om å ta still­ing til kun en av aktørene. Vi vet der­for med stor grad av sikker­het at forskjel­lene i opp­slut­ning rundt ytrings­fri­heten skyldes vari­asjo­nen i opp­fat­nin­gen av aktørene det ble spurt om og ingen andre forhold. Ord­ly­den og hov­e­dresul­tatene fra de tre eksper­i­mentene i stu­di­en gjengis neden­for. Mer infor­masjon om Med­borg­er­pan­elet finnes her: www.medborger.uib.no.

Eksperiment 1: Ytringsfrihet 

I ytrings­fri­het­seksper­i­mentet ser vi på hvorvidt folk synes at poli­tiske aktør­er bør få lov til å ytre seg på et lokalt kjøpe­sen­ter. Disse er hen­holdsvis par­tiene Ven­stre og Frem­skrittspar­ti­et, samt en anti-islam­sk gruppe og en høyre-ekstrem gruppe.

R4DV42

Ord­lyd: Se for deg at [en anti-islam­sk gruppe/en høyre-ekstrem gruppe/ Fremskrittspartiet/det poli­tiske par­ti­et Ven­stre] har bedt om lov til å ha en stand for å spre bud­skapet sitt på ditt lokale kjøpe­sen­ter. Hvor enig eller uenig er du i at [den anti-islamske gruppen/den høyre-ekstreme gruppen/Fremskrittspartiet/det poli­tiske par­ti­et Ven­stre] skal få lov til det?

Det sub­stan­sielle hov­ed­fun­net kom­mer klart fram i dette eksper­i­mentet. Folk gjør et veldig tydelig skille mel­lom ytrings­fri­heten til de poli­tiske par­tiene Ven­stre og Frem­skrittspar­ti­et sam­men­liknet med både anti-islamske og høyre-ekstreme grup­per. I kon­trast til høyr­eradikale parti­er i andre land, befinner ikke Frem­skrittspar­ti­et seg i en grå­sone når det gjelder legit­imitet i dette ytrings­fri­hetsspørsmålet. Det er like stor opp­slut­ning til ytrings­fri­heten rundt FrP som det er rundt ytrings­fri­heten til det poli­tiske par­ti­et Ven­stre. Det er stor opp­slut­ning rundt ytrings­fri­heten til disse par­tiene, mens et fler­tall ønsker å begrense ytrings­fri­heten til høyre-ekstreme og anti-islamske grupper.

Eksperiment 2: Forsamlingsrett

I det andre eksper­i­mentet ser vi på hvorvidt folk synes at poli­tiske aktør­er skal få leie et for­sam­ling­shus. Der vi spurte om generelle grup­per i det første eksper­i­mentet, konkre­tis­erte vi dette til den anti-islamske grup­pen Stopp Islamis­erin­gen av Norge (SIAN) og den mus­limske fun­da­men­tal­ist­grup­pen Pro­fetens Ummah. Foruten de poli­tiske par­tiene Ven­stre og FrP tok vi også med to bredere religiøse grup­per som egn­er seg for direk­te sam­men­likn­ing; mus­limske menigheter og frikirke­lige menigheter.

R4DV43

Ord­lyd: Tenk deg at [den mus­limske fun­da­men­tal­ist-grup­pen Pro­fetens Ummah/den anti-islamske grup­pen Stopp Islamis­erin­gen av Norge (SIAN)/Fremskrittspartiet/en mus­lim­sk menighet/en frikirke­lig menighet/det poli­tiske par­ti­et Ven­stre] har bedt om å få leie et lokalt for­sam­ling­shus til å holde et møte for sine medlem­mer og sym­pa­tisør­er. Hvor enig eller uenig er du i at [pro­fetens Ummah/SIAN/Fremskrittspartiet/den mus­limske menigheten/den frikirke­lige menigheten/det poli­tiske par­ti­et Ven­stre] skal få leie lokalet til dette formålet.

Eksper­i­mentet vis­er igjen det samme gjen­nomgående skil­let som i det første eksper­i­mentet. Deltak­erne er langt mer neg­a­tiv til ytterlig­gående grup­per enn poli­tiske parti­er på spørsmål om lov til å leie for­sam­ling­shus. SIAN ser imi­dler­tid ut til å befinne seg i en grå­sone hva gjelder legit­imitet, mens Pro­fetens Ummah er den grup­pen norske med­borg­ere i størst grad ønsker å begrense for­sam­lingsret­ten til av de grup­pene vi har studert.

Et annet slående funn er at det ikke gjøres et skille mel­lom mus­limske menigheter og frikirke­lige menigheter. Det er alt­så like stor opp­slut­ning rundt mus­limske menigheters rett til å møtes i et lokalt for­sam­ling­shus som til frikirke­lige menigheter. Mus­limske og frikirke­lige menigheter blir med andre ord vur­dert som jevn­byrdi­ge. Dette er et spen­nende funn som bidrar til å nyansere kon­klusjonene fra tidligere hold­ning­sun­der­søkelser hvor man har spurt om nord­menns syn på islam og mus­limer. Dette er den første stu­di­en i Norge som gjør en direk­te sam­men­likn­ing mel­lom en religiøs gruppe fra majoritets­be­folknin­gen og en minoritet. Det samme fun­net ble gjort i et eldre studie fra Danmark.

Eksperiment 3: Diskriminering

Det tred­je eksper­i­mentet skiller seg litt fra de to foregående. Her øns­ket vi å stud­ere diskrim­iner­ing frem­for ret­ten til å ytre eller sam­le seg. Noen av grup­pene går igjen fra tidligere, men nå favn­er vi enda bredere. Vi ba respon­den­tene se for seg at de skulle leie ut en lei­lighet og ta still­ing til hvorvidt de ville invitert et ungt medlem av en gitt gruppe til visning.

R4DV44

Ord­lyd: Se for deg at du eier en lei­lighet og skal leie den ut. [En ung Muslim/et ungt medlem av romfolket/en ung fremskrittspartpolitiker/et ungt medlem av Hells Angels/et ungt medlem av den mus­limske fun­da­men­tal­ist-grup­pen Pro­fetens Ummah/ en ung syke­pleier­stu­dent] ringer deg for å uttrykke inter­esse. Hvor sannsyn­lig er det at du inviter­er ved­k­om­mende til visning?

Også her finner vi et markant skille mel­lom per­son­er tilknyt­tet ytterlig­gående grup­per som Hells Angels og Pro­fetens Ummah sam­men­liknet med for eksem­pel en fremskrittspartipolitiker.

Nesten ingen er åpen for å invitere et medlem av Pro­fetens Ummah til vis­ning og tilnærmet like få ønsker å invitere Hells Angels. Igjen ser vi at deltak­erne gjør et klart skille mel­lom mus­limer og medlem­mer av ytterlig­gående grup­per som Pro­fetens Ummah. Rom-minoriteten vur­deres langt mer neg­a­tivt enn den mus­limske minoriteten. Dette fun­net speil­er senere forskn­ing og lit­ter­a­turen på diskrim­iner­ing generelt, som vis­er at denne grup­pen men­nesker er den mest utsat­te. Vårt eksper­i­ment vis­er at rom­folk blir vur­dert på lin­je med den kon­tro­ver­sielle motorsykkelk­lubben Hells Angels.

Mer informasjon om eksperimentene

For mer detal­jert infor­masjon samt til­gang til spørsmåls­for­mu­leringer og svar­al­ter­na­tiv­er for disse eksper­i­mentene og andre sur­vey-spørsmål kan man gå til: www.medborger.uib.no

TEMA

Y

tringsf
rihet i
Norge

39 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] kon­klusjon­er om folkevil­jen på en under­søkelse fra UiB (som på det tid­spunk­tet ennå ikke var pub­lis­ert i sin hel­het, men der Lund hadde snakket med forskeren og fått til­gang til deres notat med tittelen […]

til toppen