Den mest opprørske handlingen en kvinne kan begå

Jeg turte å mene at jeg betyr noe. At vi betyr noe. Og at historiene fra våre liv er like sanne som alle andre sine historier. Og at vi har like mye rett som alle andre til å bruke stemmene våre.

“Den mest opprørske han­dlin­gen en kvinne kan begå, er å snakke om sitt liv som om det betyr noe. Det gjør det.”

Disse ordene er fritt over­satt fra den egyp­tiske fem­i­nis­ten Mona Elta­hawy sin bok Jom­fruhin­ner og hijab: Hvor­for Midtøsten trenger en kjønnsrev­o­lusjon. Hun opp­sum­mer­er på en god måte hvor­dan det å bruke stem­men sin, og kreve å bli tatt på alvor, kan opp­fattes som en opprørsk han­dling, når det burde vært en selvfølge.

Hun fork­lar­er hvor­dan det å bruke en av våre mest grunn­leggende men­neskerettigheter: ret­ten til å ytre seg, kan oppleves som vul­gært eller at man krev­er for mye.

Da jeg for to år siden skrev kro­nikken «Vi er de skam­løse ara­biske jen­tene, og vår tid beg­yn­ner nå» som stod på trykk i Aften­posten 26. april 2016, turte jeg å mene at mine opplevelser, min his­to­rie og min sannhet, som har likhet­strekk med his­to­riene til mange andre jen­ter jeg kjen­ner, betyr noe.

Om artikke­len

Artikkelfor­fat­teren holdt tale ved åpnin­gen av Tidsskriftda­gen i Oslo 19. okto­ber 2018. Denne artikke­len er en bear­bei­det og opp­datert ver­sjon av talen. 

Jeg turte å mene at jeg betyr noe. At vi betyr noe. Og at his­to­riene fra våre liv er like sanne som alle andre sine his­to­ri­er. Og at vi har like mye rett som alle andre til å bruke stemmene våre, og ytre oss om de sak­ene som engas­jer­er oss.

Og det har jeg lært at er den mest opprørske han­dlin­gen en kvinne kan begå.

For selv her i Norge har ytrings­fri­heten en pris, og tidligere denne høsten kunne vi lese Amnesty Inter­na­tion­al Norge sine funn i under­søkelsen “Kvin­nelige poli­tik­eres erfaringer med net­thets”, som blant annet viste at syv av ti kvin­nelige rik­spoli­tikere sier hets har gjort dem mer for­sik­tige. Én av tre har slut­tet å ytre menin­gene sine på nett, og ni av ti men­er het­sen frem­provoseres av enkelt­sak­er som de har fron­tet i offentligheten.

Tall fra Medie­un­der­søkelsen 2018 vis­er at det er langt færre blant de unge som ytr­er seg i nettde­bat­ter nå enn for fire år siden, og én av hov­ed­grunnene til dette er fryk­ten for å oppleve hets eller trusler.

Da jeg beg­y­nte å ytre meg for noen år siden, plei­de jeg å bli satt ut av hat­meldin­gene jeg fikk under inn­legg jeg selv hadde skrevet eller som var skrevet om meg. Jeg møtte disse med å skrive om dem i sosiale medi­er, og dermed prøve å “ufarlig­gjøre” het­sen og de ekle kommentarene.

Etter hvert har jeg slut­tet å lese kom­men­tar­felt, men både jeg og andre sam­funns­de­bat­tan­ter vet hva det vil koste oss hvis vi lar oss friste til å sjekke hva som skrives. Dessuten er det ikke alle som kan unngå het­sen ved å la være å lese kommentarfelt.

Net­thets og diskrim­iner­ing ram­mer ulikt, både i form og i omfang. Jeg som snakker roga­lands­di­alekt, kler meg som jeg gjør og har et navn som ikke forteller hvor forel­drene mine er fra, opplever for eksem­pel min­dre hets og en annen type hets enn debat­tan­ter som er mørkere i huden eller som bruk­er hijab. Som kvin­nelig sam­funns­de­bat­tant opplever jeg hets på en annen måte enn mannlige debat­tan­ter, og het­sen er ofte mer seksualisert.

De «skam­løse jen­tene»: Nan­cy Herz har mark­ert seg som en sterk stemme for ytrings­fri­het og mang­fold i sam­funns­de­bat­ten. Foto: Vin­cent Hansen.

Hets og trusler på sosiale medi­er er en av de største trus­lene mot ytrings­fri­het i Norge. Jo færre det er som bruk­er stem­men sin i sam­funns­de­bat­ten, jo større plass får de ekstreme stemmene og ytter­punk­tene, og jo færre blir nyansene i debatten.

Noe av den kri­tikken jeg fikk da jeg beg­y­nte å snakke om skam og æreskul­tur for noen år tilbake, var at jeg ved å snakke om det helte bensin på bålet til de som i utgangspunk­tet hatet det mang­foldige og flerkul­turelle Norge, og som ville bruke våre his­to­ri­er til å spre mer hat og for­dom­mer. At ved å snakke om uret­ten som vi opplevde ville vi bidra til å stig­ma­tis­ere våre egne miljøer ytterligere. At det beste vi kunne gjøre var å la være å snakke høyt om disse utfor­drin­gene slik at de ikke blir kup­pet, og mis­brukt i en agen­da vi ikke stiller oss bak.

Det er mange som har prøvd å kuppe våre his­to­ri­er og score bil­lige poeng ved å mis­bruke våre stem­mer, og de befinner seg på ulike sted­er i det poli­tiske spekteret.

Men alter­na­tivet er ikke å slutte å snakke høyt om urett. Alter­na­tivet er at flere snakker om det. Alter­na­tivet er at de av oss som ikke hater fel­lesskapet, mang­fold­et og det flerkul­turelle Norge, snakker høyt og tydelig om de utfor­drin­gene vi ser. At vi gjør det med et språk og en hold­ning som ikke stig­ma­tis­er­er allerede stig­ma­tis­erte grup­per ytterligere, eller prøver å bygge opp under skil­let mel­lom “oss og dem”. Alter­na­tivet er at vi som kan bruke stem­men vår gjør det, både for oss selv og for de som av en eller annen grunn ikke har mulighet til det akku­rat nå. Og at vi gjør det med omhu og ettertanke.

Til tross for den store påk­jen­nin­gen det er å bruke stem­men sin i den offentlige debat­ten i Norge, så er vi i en særstill­ing. For det meste så er det trygt å ytre seg. Man risik­er­er verken fengselsstraff eller å bøte med livet når man bruk­er stem­men sin, slik mange debat­tan­ter rundt omkring i ver­den gjør.

Likev­el kom­mer ver­den stadig nærmere oss, og 23. novem­ber ble den syriske aktivis­ten Raed Fares, som jeg fikk æren av å møte på Oslo Free­dom Forum i 2017, drept på åpen gate i Syr­ia på grunn av sitt men­neskerettighet­sar­beid. Tidligere i høst ble den saudi­ara­biske jour­nal­is­ten og aktivis­ten Jamal Khashog­gi, som også var på Oslo Free­dom Forum før som­meren, drept på et saudi­ara­bisk kon­sulat i Tyrkia.

Sam­tidig som modi­ge enkelt­men­nesker blir drept for å forsvare ret­tighetene våre, ser vi ver­densledere, poli­tikere og andre som bruk­er ordene sine til å under­grave men­neskerettighetene, fri­heten til å være den man er og det fel­lesskapet vi ønsker å være en del av og styrke. Dette skjer i Norge også. Hvor­dan skam­løs-beveg­elsen blir mis­brukt er bare ett eksempel.

Språket kan brukes til å eksklud­ere og fremmedgjøre, rive ned det vi har bygget opp som sam­funn, og skape hold­ninger som gjør det enklere å stenge andre men­nesker ute. Språket brukes også av noen til å under­trykke men­nesker som er uenige med dem.

Vi har et ans­var på dette området også. Vi må verne om språket vårt, og være bevisst på hvem det er som definer­er ordene vi bruk­er, og som ved å gjøre dette er med på å definere oss. Både som enkeltin­di­vider og som sam­funn. Vi må være bevisst på hvilke ord det er vi pro­duser­er og repro­duser­er. Det kan ha store kon­sekvenser hvis de som ikke unner men­neske­heten godt er de som får lov til å definere vår menneskelighet.

Vi kan og skal ikke for­by ytringer vi ikke lik­er, men vi kan skape nye hold­ninger og endre diskurser.

TEMA

S

osiale
medier

67 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen