EØS

EØS-avta­len er en avta­le mel­lom EFTA-lan­de­ne Nor­ge, Island og Liech­ten­stein og EUs 28 med­lems­land, og dan­ner EØS-områ­det. EØS-avta­len er hoved­fun­da­men­tet i norsk til­knyt­ning til EU.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • EØS-avtalen

  Senterpartiets landsstyre innkalles ikke ekstraordinært i utrengsmål. Når vi nå har valgt å gjøre det er det selvsagt utfra vår vurdering av EF-sakens betydning, og viktigheten av å gjennomdrøfte EØS-avtalen i partiets høyeste organ mellom landsmøtene.

 • EØS-avtalen er vedtatt

  Det er vanlig at når Senterpartiets landsstyremøte samles på dette tidspunkt, er det stor interesse for vår politikk. Statsbudsjettet er lagt fram og vanligvis er det jo det vi konsentrerer oss om på disse landsstyremøtene.

 • EØS-avtalen: Gir den rom for en aktiv europapolitikk?

  Kjære venner, Man skal ikke bli forledet av datoen 1. april.

  Fra SNL

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en sammenslutning av EU-landene og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.EØS-avtalen gir EFTA/EØS-landene adgang til EUs indre marked samtidig som den gir EU en betydelig rolle i EFTA/EØS-landenes lovgivning.Avtalen ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1994. Den omfatter alle EU- og EFTA-land bortsett fra Sveits, og er blitt utvidet i takt med EUs utvidelser 2004, 2007 og 2013 til totalt 31 land, hvorav tre (Island, Liechtenstein og Norge) tilhører EFTA/EØS.Formålet med EØS-avtalen er å styrke handelen og de økonomiske forbindelsene mellom partene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler.

 • EØS-borgere

  EØS-borgere vil si statsborgere av land som omfattes av EØS-samarbeidet mellom EU og EFTA. I 2016 ble det registrert oppholdsrett til noe over 36 800 EØS-borgere i Norge. Av disse var noe over 11 000 fra Polen, 4500 fra Litauen og omlag 3000 fra Tyskland.Norge deltar i EFTA og omfattes av EØS-samarbeidet, så alle norske statsborgere er EØS-borgere.

  Fra wikipedia

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

 • EØS-komiteen

  EØS-komiteen er et organ i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

 • EØS-pass

  Pass utstedt av medlemslandene i det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), altså landene i Den europeiske union, Island, Liechtenstein, og Norge) eller Sveits kan bli brukt av statsborgerne for å utøve friheten til bevegelse i EØS og Sveits.Som alternativ til pass kan EØS og Sveitsiske statsborgere benytte et gyldig nasjonalt ID-kort for å reise til EØS land og Sveits