EØS

EØS-avtal­en er en avtale mel­lom EFTA-lan­dene Norge, Island og Liecht­en­stein og EUs 28 medlem­s­land, og dan­ner EØS-området. EØS-avtal­en er hov­ed­fun­da­mentet i norsk tilknyt­ning til EU.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • EØS-avtalen

  Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge (Sveits er med i EFTA, men ikke i EØS). Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA-landene til en del av EUs indre marked.

 • Norges forhold til EU

  Norge er ikke medlem i EU. Likevel påvirker EU nesten alle sider av norsk samfunnsliv. Utvalget som vurderte Norges forhold til EU i 2012, den såkalte Europautredningen, fant at Norge siden 1994 hadde iverksatt ca. 3/4 av alle lovene EU vedtar (NOU 2012:2). Med andre ord – Norge er nesten medlem i EU uten å være det.

  Fra wikipedia

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), engelsk: European Economic Area (EEA), er en folkerettslig avtale mellom EU og tre av medlemsstatene i EFTA (Norge, Island og Liechtenstein).

 • EØS-midlene

  EØS-midlene er Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS).

 • Nasjonalt ID-kort

  Et nasjonalt ID-kort er et legitimasjonskort utstedt av nasjonale myndigheter.