EØS

EØS-avtal­en er en avtale mel­lom EFTA-lan­dene Norge, Island og Liecht­en­stein og EUs 28 medlem­s­land, og dan­ner EØS-området. EØS-avtal­en er hov­ed­fun­da­mentet i norsk tilknyt­ning til EU.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • EØS-avtalen

  Senterpartiets landsstyre innkalles ikke ekstraordinært i utrengsmål. Når vi nå har valgt å gjøre det er det selvsagt utfra vår vurdering av EF-sakens betydning, og viktigheten av å gjennomdrøfte EØS-avtalen i partiets høyeste organ mellom landsmøtene.

 • EØS-avtalen er vedtatt

  Det er vanlig at når Senterpartiets landsstyremøte samles på dette tidspunkt, er det stor interesse for vår politikk. Statsbudsjettet er lagt fram og vanligvis er det jo det vi konsentrerer oss om på disse landsstyremøtene.

 • EØS-avtalen: Gir den rom for en aktiv europapolitikk?

  Kjære venner, Man skal ikke bli forledet av datoen 1. april.

  Fra SNL

 • EØS

  Avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) er en folkerettslig avtale mellom EU, EUs medlemsstater og de tre EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge. Avtalen gjør de tre EFTA-landene til assosierte medlemmer av EUs indre marked. Mens parter i tradisjonelle frihandelsavtaler får ulike varianter av adgang til hverandres hjemmemarkeder, gjør EØS-avtalen de tre EFTA-landene til en del av EUs indre marked.

 • EØS-borgere

  EØS-borgere vil si statsborgere av land som omfattes av EØS-samarbeidet mellom EU og EFTA. I 2016 ble det registrert oppholdsrett til noe over 36 800 EØS-borgere i Norge. Av disse var noe over 11 000 fra Polen, 4500 fra Litauen og omlag 3000 fra Tyskland. Norge deltar i EFTA og omfattes av EØS-samarbeidet, så alle norske statsborgere er EØS-borgere.

  Fra wikipedia

 • EØS

  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-området) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstatene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

 • EØS-midlene

  EØS-midlene representerer Islands, Liechtensteins og Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og til styrking av de bilaterale forbindelsene med 15 EU-stater i Sentral- og Sør-Europa.

 • Nasjonalt ID-kort

  Et nasjonalt ID-kort er et legitimasjonskort utstedt av nasjonale myndigheter.