Grunnlovsjubileet i 2014: Feiring med bismak?

Vi må diskutere om Norge i forholdet til EU har importert mye av den praksis Eidsvollsmennene ønsket å sikre seg mot i 1814. Tre kritiske merknader til grunnlovsjubileet.

Visjo­nen for Grunnlovsju­bileet 2014, som uttrykt i mål­doku­mentet (pdf), er å: «Skape en engas­jerende grunnlovs­feir­ing som gir økt forståelse for folkestyrets utvikling gjen­nom 200 år, Grunnlovens betyd­ning i dag og demokrati­ets fram­tidi­ge utfor­dringer i Norge.»

For å vur­dere hva vi skal feire, er det nyt­tig å ta utgangspunkt i hvilket syn på Grunnloven som mål­doku­mentet leg­ger til grunn. Mål­doku­mentet under­strek­er at Grunnloven har vært sen­tral i utviklin­gen av Norge som demokrati og Norge som nasjon­al­stat med en klart utviklet nasjon­al iden­titet. Grunnloven frem­står som en ramme for og en nød­vendig forut­set­ning for prin­sip­pet om folke­su­v­eren­itet som opp­fattes å være forankret i Norge som nasjon­al­stat. På denne måten ans­es også prin­sip­pene om folke­su­v­eren­itet og statssu­v­eren­itet som gjen­sidig forsterkende. 

1. Det globale verdifellesskapet

Det er særlig tre forhold jeg vil diskutere med hen­syn til feir­ing. Målkomi­teen har rett i at det er god grunn til å feire at vi har arvet en Grunnlov som over tid har fått en tydeligere forankring i grunnlovsideen. Denne ideen beteg­n­er et kon­sti­tusjonelt styre­sett basert på prin­sip­pet om demokratisk selvstyring (inklu­sive de prin­sip­pene vi også forbinder med den demokratiske rettsstat­en). Det kan til­føyes at vi også har god grunn til å feire at man har vært i stand til å forankre prin­sip­pene i grunnlovsideen i et lev­edyk­tig fel­lesskap, preget av omfat­tende tillit og solidaritet.

Oscar Wergelands maleri "Eidsvold 1814" (kilde: eidsvoll1814.no)

Oscar Werge­lands maleri “Eidsvold 1814” (kilde: eidsvoll1814.no)

Men selv om mål­doku­mentet sier at jubileet skal «bidra til økt bevis­s­thet om hvor­dan nasjo­nen Norge og det mod­erne Nor­den vok­ste fram innen­for en europeisk kon­tekst…», sier det ikke noe om at selve kjer­nen i Grunnloven, nem­lig grunnlovsideen, er basert i en intellek­tuell tradis­jon som under­strek­er at grunnlovsideens prin­sip­per er uni­verselle. Dette tilsi­er at vi også må feire at vi gjen­nom vår Grunnlov er blitt et vik­tig medlem i det glob­ale fel­lesskap som bek­jen­ner seg til og søk­er å etter­leve disse sen­trale prin­sip­pene. Feirin­gen må være inklud­erende i den for­stand at den tydelig mark­er­er hvor vik­tig dette verdifel­lesskapet har vært i etab­lerin­gen og utviklin­gen av vår Grunnlov. 

I for­len­gelsen av dette er det også rimelig å feire at det i Europa og glob­alt er etablert et ekstra sikker­het­snett av grunn­leggende ret­tigheter som utgjør eksterne kon­trollmekanis­mer for demokrati­et, net­topp for å sikre at hver stat som bek­jen­ner seg til demokratiske prin­sip­per fak­tisk også etter­lever dem. Disse er forankret i FNs men­neskerettighet­serk­læring, i Den europeiske men­neskerettskon­ven­sjo­nen og i EUs Char­ter of Fun­da­men­tal Rights. Borg­erne har adgang til slike ord­ninger som en slik ekstra for­sikring. Dette illus­tr­erer igjen hvor­dan grunnlovens sen­trale prin­sip­per utgjør en inte­gr­ert del av et større over­gripende demokratisk sikker­het­snett. Demokrati sikres gjen­nom gjen­sidig demokratisk kon­troll på tvers av lan­de­grenser. Vår feir­ing må anerk­jenne vil­jen til å beskytte demokrati­et ikke bare gjen­nom interne nasjonale, men også gjen­nom eksterne inter­nasjonale og over­nasjonale organ­er og virkemidler.

2. Bidrag utenfra til fred og demokrati i Norge

Det andre forhold­et jeg vil ta opp, er at mål­doku­mentet under­strek­er at «Jubileet utvikles som et inklud­er­ing­spros­jekt med vekt på kunnskap, verdibevis­s­thet, delt­agelse og formidling. Jubileet skal ha en tydelig flerkul­turell profil.» 

Dette utsag­net peker utover det nasjonale fel­lesskapet som ellers er mål­doku­mentets refer­anser­amme. Det burde etter mitt syn ha vært sterkere betont at feirin­gen i større grad må inklud­ere enkelt­per­son­er, organ­isas­jon­er og stater uten­for Norge. Så mange uten­for lan­dets grenser, nære ven­ner og allierte har gitt vik­tige bidrag til å utvikle demokrati­et, vel­standen og sol­i­dariteten som preger dagens Norge. De har ikke bare med noen få vik­tige unntak latt oss få lov til å utvikle Norge, men har i høy grad bidratt til at vi har kun­net realis­ere det sam­fun­net vi har i dag. De har til­ført oss uvur­derlige bidrag gjen­nom ideer, verdier, teknolo­gi, kunnskap og men­neske­lig kap­i­tal gjen­nom innvan­dring og samhan­dling. De har tatt imot våre emi­granter og avlastet vårt sam­funn. De har sikret vår fred, og fred er et moral­sk imper­a­tiv. At vi kan leve i fred og for­drage­lighet, er verdt en feir­ing i seg selv. 

Det er der­for vik­tig at jubileet som inklud­er­ing­spros­jekt inklud­er­er alle de som er uten­for eller har kom­met uten­fra og har bidratt til disse verdiene.

3. Forholdet til EU og folkestyrets framtid

Det tred­je forhold­et jeg vil berøre er at mål­doku­mentet under­strek­er at et av hov­ed­må­lene med feirin­gen er å: «Skape debatt om folkestyrets fram­tidi­ge hov­e­dut­for­dringer og stim­ulere til reflek­sjon, engas­je­ment og delt­agelse i demokratiske prosesser.» 

Dette er vik­tig, men det spørs om feirin­gen vil kunne bøte på et forhold som ikke gir noen grunn til feir­ing, snarere tvert imot. Man kan i dag berettiget spørre om vi vis­er oss tilliten verdig som for­val­tere av vår demokratisk-kon­sti­tusjonelle arv. Det er ingen grunn til å feire hvor­dan vi har tak­let de intellek­tuelle og poli­tiske utfor­drin­gene som vi som en inte­gr­ert del av Europa står over­for. Norges forhold til Europa har i alt­for stor grad blitt diskutert i nasjonale ter­mer med vekt på hva som er bra for Norge (hva nå det skulle være som ofte for­blir under­kom­mu­nis­ert). Et slikt nasjon­alt fokus har tatt opp­merk­somheten bort fra en grunn­leggende debatt om hva som utgjør de grunn­leggende forut­set­nin­gene for vårt sam­funn og de verdier vi gir vår tilslut­ning til i et Europa som er blitt stadig mer integrert.

Det norske paradoks
Temaene i denne artikke­len tas opp i større bred­de i boken “Det norske paradoks — om Norges forhold til Den europeiske union”, redi­gert av John Erik Fos­sum og Erik Odd­var Erik­sen, Universitetsforlaget.

Mål­doku­mentet tar ikke opp det sen­trale spørsmålet vi står over­for i dag, nem­lig: Hva er de grunn­leggende forut­set­nin­gene for å realis­ere grunnlovsideen i dagens Europa? I Norge synes det som om det er et omvendt pro­porsjon­alt forhold mel­lom hvor vik­tig et spørsmål er for Grunnloven på den ene siden og den poli­tiske opp­merk­somhet og debatt som det poli­tiske sys­temet er vil­lig til å bruke på det på den andre. Det må i denne sam­men­heng også ans­es som uans­varlig når poli­tiske parti­er som Frp ikke en gang tar et stand­punkt i spørsmålet om norsk EU-medlem­skap, som vel er det vik­tig­ste kon­sti­tusjonelle spørsmålet vi står over­for i vår tid. 

Man­ge­len på grunn­leggende poli­tisk debatt om hvilke prin­sip­ielle imp­likasjon­er utviklin­gen i Europa har for demokratisk kon­sti­tusjon­al­isme bidrar også til å oppret­tholde et foreldet syn på betingelsene for folke­su­v­eren­itet i dagens Europa. Mens statssu­v­eren­itet tradis­jonelt har vært ansett som en forut­set­ning for folke­su­v­eren­itet, slik vi også ser det reflek­tert i mål­doku­mentet for grunnlovsju­bileet, er selve forestill­in­gen om suv­eren­itet i Europa i dag i endring gjen­nom en mye sterkere beton­ing av medbestem­melse (for stater og borg­ere). Poenget er at i dagens Europa er det i stadig økende grad slik at rammene for hver stats selvstyre bestemmes i EU-organ­er der statene og borg­erne har medbestem­melse. De statene som Norge som ikke er medlem­mer og der­for ikke deltar, men som like fullt inte­gr­eres i dette sys­temet, er der­for i langt min­dre grad enn før i stand til å sette rammene for sitt eget selvstyre.

Mange av lovene Europaparlamentet vedtar tas inn i norsk lov via EØS-avtalen (foto: Europaparlamentet. CC: by-nc-nd)

Mange av lovene Europa­parla­mentet ved­tar tas inn i norsk lov via EØS-avtalen.

Sam­tidig må det være et av his­to­riens store paradokser at den for­men for rep­re­sen­tasjon som Norge i prak­sis står over­for i sitt forhold til EU i dag i høy grad er den for­men som de amerikanske kolo­nial­is­tene avviste i 1776 og som dan­net grunnlaget for den amerikanske rev­o­lusjon. Grunnlovsideen som de amerikanske uavhengighets­fork­jem­perne for­fek­tet var net­topp tuftet på en avvis­ning av det som Edmund Burke ref­er­erte til som virtuell representasjon.

Vir­tu­al rep­re­sen­ta­tion is that in which there is a com­mu­nion of inter­ests and a sym­pa­thy in feel­ings and desires between those who act in the name of any descrip­tion of peo­ple and the peo­ple in whose name they act, though the trustees are not actu­al­ly cho­sen by them. This is vir­tu­al rep­re­sen­ta­tion. (Burke 1792: 23)

Argu­mentet var at de amerikanske kolo­nial­istenes inter­ess­er ble ivare­tatt av det britiske par­la­mentet; de trengte der­for ikke direk­te poli­tisk rep­re­sen­tasjon. Mye av argu­men­tasjo­nen til støtte for EØS er net­topp at norske inter­ess­er er ivare­tatt av EU, selv om vi ikke har noen folke­val­gt rep­re­sen­tasjon der. Poenget er at Norge er knyt­tet opp til et europeisk sys­tem med poli­tisk val­gte rep­re­sen­tan­ter i EU som lager reg­lene som vi under­legges. Selv om Stortinget formelt ved­tar lovene, er det rep­re­sen­tan­ter i EU som i realiteten fat­ter disse beslut­nin­gene på veg­ne av norske borg­ere. Det er net­topp dette som lig­ger i forestill­in­gen om virtuell i stedet for reell poli­tisk representasjon.

Der­for, når mål­doku­mentet sier at feirin­gen må «Skape debatt om folkestyrets fram­tidi­ge hov­e­dut­for­dringer og stim­ulere til reflek­sjon, engas­je­ment og delt­agelse i demokratiske pros­ess­er», vil en slik debatt måtte inklud­ere reflek­sjon­er om Norge nå i forhold­et til EU har importert mye av den prak­sis som Eidsvolls­mennene net­topp øns­ket å avvikle og sikre seg mot gjen­nom Grunnloven. 

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. At John Erik Fos­sum nærmest fram­set­ter EU som en men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon synes jeg sier endel om den over­stående analysen.

  EU er slett ikke en men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon men tvert i mot en handelsunion.
  At det i disse dager ropes høyt og usak­lig at nord­menn er rasis­ter ledende avis­er i Europa opp­fat­ter jeg ikke som annet enn et vikari­erende argu­ment for at grådi­ge Europeiske inve­stor­er skal få full til­gang til de norske oljeressursene.

  Å benytte grunnloven som et argu­ment for å la seg innlemme under mak­ten til europeiske tidligere koloni­mak­ter er det samme som å argu­mentere for å gi fra seg råderetten over natur­res­sursene i Norge, ja til å benytte grunnloven som argu­ment til net­topp å avvikle grunnloven, og til igjen å atter la oss bli et lydrike under sterkere makter.

  Jeg er svært skep­tisk til troen på at det rep­re­sen­ta­tive demokrati virke­lig fram­står som et folkestyre.
  Det ble demon­str­ert da Gro Harlem Brunt­land i 1989 egen­mek­tig innlem­met Norge i EØS-samar­bei­det uten at folket ble hørt og på tross av en tidligere neg­a­tiv hold­ning i en folkeavstemn­ing over medlem­skap i EU.

  I 2001 sol­gte Stoltenberg ut 40 pros­ent av folkets (statens) eieran­del­er i oljein­dus­trien uten at folket ble spurt. Oljeprisen var da på lave 20 dol­lar pr. fat. Et tyveri fra folket begått av noen grådi­ge inve­stor­er, og et tap i fort­jen­este på over en bil­lion kro­ner i løpet av de årene som har gått siden den gang.

  Det forun­derlige er at artikkelfor­fat­teren benyt­ter grunnloven for å argu­mentere for en løs­ning som net­topp skulle forhin­dre av grunnloven, at våre under en pros­ent rep­re­sen­tan­ter i et tenkt medlem­skap i et EU-medlem­skap, igjen skal legit­imere at sterkere mak­ter får råderett over norske natur­res­surs­er og at medbestem­melse over norske forhold i prak­sis forsvin­ner på lik lin­je med som var til­felle da Norge var et lydrike under Danmark.

  Når grunnloven skal feires synes jeg det er på sin plass å sette begrepet demokrati under lupen, og spørre i hvor stor grad rep­re­sen­ter­er det rep­re­sen­ta­tive demokrati folkestyre når det bare er 169 rep­re­sen­tan­ter på Stortinget. Kan dette kalles et rep­re­sen­ta­tivt utvalg for 5 mil­lion­er mennesker?

  Når det kom­mer til stykke vet alle at poli­tikere har en ten­dens til å ignorere stemnin­gen i folket der­som de får for seg at deres egne ideer er over­leg­ne det som ellers er den van­lige opp­fat­nin­gen i en sak. I til­legg synes poli­tik­erne i det rep­re­sen­ta­tive demokrati å lytte til, og heller la seg lede av lob­by­is­tene og deres følelser og ønsker enn av folkets følelser og ønsker. Jeg synes at man bør ha det i mente når man nå skal hylle folkestyret.

  • Enig i en god del av det Vidal skriv­er. Det kan sies mye bra om EU, men vi må være så ærlig å erk­jenne at EU har lite med men­neskeretter å gjøre, selv om man har brukt utsikt til medlem­skap som brekkstang for å styrke demokrati og rettssikker­het i de tidligere Sov­jet-kon­trollerte statene. Men EU er alt­så i all hov­ed­sak en handelsblokk. 

   Demokrati­et må nød­vendigvis være fullt av kom­pro­miss­er og bal­anseganger, og jeg tror slett ikke at det per­fek­te demokrati er et ufil­tr­ert og direk­te folkestyre. En vik­tig opp­gave for det rep­re­sen­ta­tive demokrati samt mak­t­fordelin­gen er å ignorere stemn­ings­bøl­ger i folket og å skape sta­bile ram­mer. De siste 199 har vi i Norge fun­net en bruk­bar form, i likhet med andre solide demokrati­er som USA og Sverige.

til toppen