Ingen vil diskutere EU

Verken studenter eller politikere virker klare for ny debatt om medlemskap.

— EU-medlem­skap er rett og slett ikke så grådig inter­es­sant — bare se på opp­møtet her! 

Led­er for Horda­land Sen­ter­par­ti Stein­ulf Tungesvik var ikke i tvil etter debat­ten som fant sted i Tivoli på Det Akademiske Kvarter sist tors­dag 29. april. Det var få tomme seter på Kvarteret, men så var heller ikke salen så stor, da Stu­den­ter­sam­fun­net i Bergen tok opp det man­glende EU-engas­je­mentet blant norske poli­tikere. Hvert par­ti stilte med en rep­re­sen­tant. Det har gått sek­sten år siden sist Norge tok still­ing til medlem­skap, og flere blant pub­likum mente det var på tide å ta opp spørsmålet på ny.

— Når blir det aktuelt for Arbei­der­par­ti­et og Høyre å åpne for ny EU-debatt, lød et av spørsmå­lene fra salen.

Arbei­der­par­ti­ets Svein Roald Hansen turte ikke å si noe om når en slik debatt vil bli aktuell, men under­streket at det trolig er uak­tuelt med en folkeavstemn­ing før ja-siden har et klart fler­tall på meningsmålingene.

Niko­lai Astrup fra Høyre var enig, og la til at Arbei­der­par­ti­et og Høyre bør ha fler­tall i Stortinget før spørsmålet om medlem­skap blir reelt.

EU-pan­elet i Bergen (foto: Nora B. Paulsen)

Diskusjo­nen som i utgangspunk­tet skulle dreie seg om den man­glende EU-debat­ten, skiftet raskt fokus til hvorvidt Norge bør bli medlem eller ikke. Pan­elet delte seg klart i to, der Høyre og Arbei­der­par­ti­et rep­re­sen­terte ja-siden, mens både Kris­telig Folkepar­ti, Sen­ter­par­ti­et, Ven­stre, Sosial­is­tisk Ven­strepar­ti og Frem­skrittspar­ti­et var skep­tiske til medlem­skap. Det er for øvrig stor split­telse innad i Ven­stre i medlemskapsdrøftingen.

— Som om Finnmark skulle stilt seg utenfor Stortinget

— EU er Norges nærmeste allierte og vik­tig­ste poli­tiske samar­bei­dspart­ner. Vi har stilt oss uten­for, og dermed fraskrevet oss ans­var for utviklin­gen av kon­ti­nen­tet vi er en del av. Det er som om Finn­mark skulle stilt seg uten­for Stortinget. EØS-avtal­en er god og nød­vendig, men ikke tilstrekke­lig. Den gir oss ingen inn­fly­telse på avgjørelser som blir tatt innad i EU, sa Astrup. 

— La oss si det sånn da, at hvis du har lyst til å gå ut og spille hånd­ball, men alle de andre gut­tene i gat­en spiller fot­ball. Ja, da er du enten nødt til å bli med på fot­ball, eller stå alene og se på, sa Hansen. — Det er bedre med 1 pros­ent av stemmene enn å ikke ha stem­merett i det hele tatt!

Arbei­der­par­ti­et men­er videre at klimaprob­lemene, ter­rortrusse­len og miljøut­for­drin­gene krev­er samar­beid mel­lom nasjonene. Som Europas rikeste land er Norge nødt til å ta ans­var for utviklin­gen av det europeiske kon­ti­nen­tet. Vi er dessuten for godt inte­gr­ert i EU-samar­bei­det og nyter for mange goder til at vi kan fort­sette å være gratispassasjerer.

Mer makt til de store

I sak­en om EU er det sterke meninger i sving, og tors­dag sa mange seg uenige i argu­mentene til Høyre og Arbeiderpartiet.

— Utviklin­gen i EU går mot økt sen­tralis­er­ing der de store medlem­s­lan­dene øker sin makt på bekost­ning av de min­dre. Grun­nen til at det har vært så liten inter­esse for en debatt er at nei-siden har hatt et klart fler­tall på meningsmålin­gene de siste fem årene, sa Mona Høvset fra Kris­telig Folkeparti.

— EU er ikke svaret på Norges prob­le­mer. Det er en fordel med tanke på Norges olje- og fiskein­dus­tri at vi ikke er medlem. Frem­skrittspar­ti­et ser heller at EØS-avtal­en endres for bedre å ivare­ta norske inter­ess­er, sa Morten Høglund, uten­rik­spoli­tisk tals­mann i Frp.

Han la for øvrig til at EU som kon­struk­sjon er en god ting med tanke på Europas tidligere krigshistorie.

— EU burde blitt tildelt fred­sprisen! Men Europa blir ikke nød­vendigvis mer fre­delig om Norge innlemmes i unionen.

— EU er ingen interessant politisk kraft i verden

Stein­ulf Tungesvik mente det er unød­vendig med en ny EU-debatt, og at det er udemokratisk å ta opp igjen spørsmålet når folket har sagt nei.

— Men det er jo sek­sten år siden?

— Ja, men det har ikke skjedd noe spen­nende siden den gang. EU er ingen inter­es­sant poli­tisk kraft i ver­den, sa Tungesvik til Brostein etter debatten.

Til tross for at tors­da­gens debat­ten sporet av, var det i hov­ed­sak enighet om at Norge ikke er klar for en ny debatt om medlem­skap per dags dato.

— Man må skape en forståelse for hvor­dan EU påvirk­er norsk poli­tikk. Prob­lemet i dag er at diskusjo­nen har liten klang­bunn blant det norske folk. Vi må bidra til å oppl­yse folket om hvilken sam­men­heng EU og Norge har. Først da blir det aktuelt med en reell debatt, avs­lut­tet Arbei­der­par­ti­ets Svein Roald Hansen. 

Artikke­len ble først pub­lis­ert i net­tavisen Brostein.

TEMA

E

U og de
mokrati

9 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen