Ingen vil diskutere EU

Verken studenter eller politikere virker klare for ny debatt om medlemskap.

— EU-med­lem­skap er rett og slett ikke så grå­dig inter­es­sant — bare se på opp­mø­tet her!

Leder for Horda­land Sen­ter­par­ti Stein­ulf Tun­ges­vik var ikke i tvil etter debat­ten som fant sted i Tivo­li på Det Aka­de­mis­ke Kvar­ter sist tors­dag 29. april. Det var få tom­me seter på Kvar­te­ret, men så var hel­ler ikke salen så stor, da Stu­den­ter­sam­fun­net i Ber­gen tok opp det mang­len­de EU-enga­sje­men­tet blant nors­ke poli­ti­ke­re. Hvert par­ti stil­te med en repre­sen­tant. Det har gått seks­ten år siden sist Nor­ge tok stil­ling til med­lem­skap, og fle­re blant pub­li­kum men­te det var på tide å ta opp spørs­må­let på ny.

— Når blir det aktu­elt for Arbei­der­par­ti­et og Høy­re å åpne for ny EU-debatt, lød et av spørs­må­le­ne fra salen.

Arbei­der­par­ti­ets Svein Roald Han­sen tur­te ikke å si noe om når en slik debatt vil bli aktu­ell, men under­stre­ket at det tro­lig er uak­tu­elt med en folke­av­stem­ning før ja-siden har et klart fler­tall på menings­må­lin­ge­ne.

Niko­lai Ast­rup fra Høy­re var enig, og la til at Arbei­der­par­ti­et og Høy­re bør ha fler­tall i Stor­tin­get før spørs­må­let om med­lem­skap blir reelt.

EU-pane­let i Ber­gen (foto: Nora B. Paul­sen)

Dis­ku­sjo­nen som i utgangs­punk­tet skul­le dreie seg om den mang­len­de EU-debat­ten, skif­tet raskt fokus til hvor­vidt Nor­ge bør bli med­lem eller ikke. Pane­let del­te seg klart i to, der Høy­re og Arbei­der­par­ti­et repre­sen­ter­te ja-siden, mens både Kris­te­lig Folke­par­ti, Sen­ter­par­ti­et, Venst­re, Sosia­lis­tisk Venstre­par­ti og Frem­skritts­par­ti­et var skep­tis­ke til med­lem­skap. Det er for øvrig stor split­tel­se inn­ad i Venst­re i med­lem­skaps­drøf­tin­gen.

— Som om Finnmark skulle stilt seg utenfor Stortinget

— EU er Nor­ges nær­mes­te alli­er­te og vik­tigs­te poli­tis­ke sam­ar­beids­part­ner. Vi har stilt oss uten­for, og der­med fra­skre­vet oss ansvar for utvik­lin­gen av kon­ti­nen­tet vi er en del av. Det er som om Finn­mark skul­le stilt seg uten­for Stor­tin­get. EØS-avta­len er god og nød­ven­dig, men ikke til­strek­ke­lig. Den gir oss ingen inn­fly­tel­se på avgjø­rel­ser som blir tatt inn­ad i EU, sa Ast­rup.

— La oss si det sånn da, at hvis du har lyst til å gå ut og spil­le hånd­ball, men alle de and­re gut­te­ne i gaten spil­ler fot­ball. Ja, da er du enten nødt til å bli med på fot­ball, eller stå ale­ne og se på, sa Han­sen. — Det er bed­re med 1 pro­sent av stem­me­ne enn å ikke ha stem­me­rett i det hele tatt!

Arbei­der­par­ti­et mener vide­re at klima­pro­ble­me­ne, ter­ror­trus­se­len og miljø­ut­ford­rin­ge­ne kre­ver sam­ar­beid mel­lom nasjo­ne­ne. Som Euro­pas rikes­te land er Nor­ge nødt til å ta ansvar for utvik­lin­gen av det euro­pe­is­ke kon­ti­nen­tet. Vi er dess­uten for godt inte­grert i EU-sam­ar­bei­det og nyter for man­ge goder til at vi kan fort­set­te å være gra­tis­pas­sa­sje­rer.

Mer makt til de store

I saken om EU er det ster­ke menin­ger i sving, og tors­dag sa man­ge seg ueni­ge i argu­men­te­ne til Høy­re og Arbei­der­par­ti­et.

— Utvik­lin­gen i EU går mot økt sen­tra­li­se­ring der de sto­re med­lems­lan­de­ne øker sin makt på bekost­ning av de mind­re. Grun­nen til at det har vært så liten inter­es­se for en debatt er at nei-siden har hatt et klart fler­tall på menings­må­lin­ge­ne de sis­te fem åre­ne, sa Mona Høv­set fra Kris­te­lig Folke­par­ti.

— EU er ikke sva­ret på Nor­ges pro­ble­mer. Det er en for­del med tan­ke på Nor­ges olje- og fiske­in­du­stri at vi ikke er med­lem. Frem­skritts­par­ti­et ser hel­ler at EØS-avta­len end­res for bed­re å iva­re­ta nors­ke inter­es­ser, sa Mor­ten Høg­lund, uten­riks­po­li­tisk tals­mann i Frp.

Han la for øvrig til at EU som kon­struk­sjon er en god ting med tan­ke på Euro­pas tid­li­ge­re krigs­his­to­rie.

— EU bur­de blitt til­delt freds­pri­sen! Men Euro­pa blir ikke nød­ven­dig­vis mer fre­de­lig om Nor­ge inn­lem­mes i unio­nen.

— EU er ingen interessant politisk kraft i verden

Stein­ulf Tun­ges­vik men­te det er unød­ven­dig med en ny EU-debatt, og at det er ude­mo­kra­tisk å ta opp igjen spørs­må­let når fol­ket har sagt nei.

— Men det er jo seks­ten år siden?

— Ja, men det har ikke skjedd noe spen­nen­de siden den gang. EU er ingen inter­es­sant poli­tisk kraft i ver­den, sa Tun­ges­vik til Bro­stein etter debat­ten.

Til tross for at tors­da­gens debat­ten spo­ret av, var det i hoved­sak enig­het om at Nor­ge ikke er klar for en ny debatt om med­lem­skap per dags dato.

— Man må ska­pe en for­stå­el­se for hvor­dan EU påvir­ker norsk poli­tikk. Pro­ble­met i dag er at dis­ku­sjo­nen har liten klang­bunn blant det nors­ke folk. Vi må bidra til å opp­ly­se fol­ket om hvil­ken sam­men­heng EU og Nor­ge har. Først da blir det aktu­elt med en reell debatt, avslut­tet Arbei­der­par­ti­ets Svein Roald Han­sen.

Artik­ke­len ble først pub­li­sert i nett­avi­sen Bro­stein.

TEMA

E

U og de
mokrati

9 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen