EU følger opp data-åpenhet

Vurderer indikatorer og utvidet strategi for frigivelse av offentlig sektors data.

Særlig gjen­nom direk­tivet om offentlig sek­tors infor­masjon (PSI) har EU vært en vik­tig pådriv­er for å fri­gi offentlige data for videre­bruk. Dette direk­tivet ble tatt inn i norsk lov via den nye offent­lighet­sloven.

Nylig informerte EU-kom­misjo­nen om sitt videre arbeid på fel­tet. Åpne data inngår i en han­dlings­plan for dig­i­tale virkemi­dler i for­valt­nin­gen. Det varsles han­dling på disse punk­tene framover:

  • 2011 Mem­ber States will agree on a com­mon set of PSI re-use indicators.
  • 2011 The Com­mis­sion will con­duct a study to assess to what extent open data cat­a­logues and/or PSI por­tals (e.g. data.gov.uk) have been devel­oped and imple­ment­ed by Mem­ber States.
  • 2011–2013 The Com­mis­sion will facil­i­tate exchanges of good prac­tice and aware­ness-rais­ing activ­i­ties and will adopt its own inter­nal PSI re-use strat­e­gy based on a review of the PSI Decision.
  • 2011–2012 The Com­mis­sion will review the PSI Direc­tive, as indi­cat­ed in the Dig­i­tal Agen­da for Europe, and will con­sid­er the pos­si­bil­i­ty of an extend­ed strat­e­gy for Euro­pean PSI.

Hele han­dlings­pla­nen finnes i pdf-format.

Kilder: Open Data Net­work og EPSI­Plat­form.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] This post was men­tioned on Twit­ter by Kris­tine Foss and Offentlige data. Offentlige data said: EU føl­ger opp data-åpen­het: Vur­der­er indika­tor­er og utvidet strate­gi for fri­givelse av offentlig sek­tors data. http://bit.ly/fujYu6 […]

til toppen