NVE

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om NVE

    Fra SNL

  • Norges vassdrags- og energidirektorat

    Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er et direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vannressursene og de fornybare energiressursene i Norge. NVE skal sikre en samfunnsmessig helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme rasjonell kraftomsetning, kostnadseffektive energisystemer og effektiv energibruk.

  • konsesjon

    Norsk lovgivning krever spesiell tillatelse med vilkår – konsesjon – før bygging av kraftanlegg ut over en viss størrelse kan settes i gang. Det gjelder alle former for kraftanlegg, enten det dreier seg om distribusjon (linjer) eller kraftproduksjonsanlegg (kraftverk og reguleringsanlegg). Unntak er for mindre kraftanlegg (under 1 MW), der utbyggingen ikke regnes for å til nevneverdig ulempe for allmenne interesser.