Status for vindkraft i Norge

Oppdaterte data om vindkraft - utbygging, konsesjoner, plassering.

I energistor­mak­ten Nor­ge har vi fore­lø­pig vært for­sik­ti­ge med å utnyt­te de sto­re vindres­sur­se­ne til kraft­pro­duk­sjon. Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE) behand­ler søk­na­der om kon­se­sjon og sam­ler inn data om vind­kraft­pro­sjek­te­ne: Sel­skap som står bak, pro­sjek­tets kapa­si­tet i MW, plas­se­ring, antall tur­bi­ner, sta­tus for kon­se­sjons­søk­nad og mye mer.

Det­te bur­de være nyt­ti­ge data for man­ge — ikke minst de som måt­te sys­le med ide­er om å del­ta i Apps4­Nor­ge-kon­kur­ran­sen.

Blogg­inn­leg­get er pub­li­sert i sam­ar­beid med nett­ma­ga­si­net Ener­gi og Kli­ma.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen