Status for vindkraft i Norge

Oppdaterte data om vindkraft - utbygging, konsesjoner, plassering.

I ener­gis­tor­mak­ten Norge har vi foreløpig vært for­sik­tige med å utnytte de store vin­dres­sursene til kraft­pro­duk­sjon. Norges vass­drags- og energidi­rek­torat (NVE) behan­dler søk­nad­er om kons­esjon og sam­ler inn data om vin­d­kraft­pros­jek­tene: Sel­skap som står bak, pros­jek­tets kap­a­sitet i MW, plasser­ing, antall tur­bin­er, sta­tus for kons­esjon­ssøk­nad og mye mer.

Dette burde være nyt­tige data for mange — ikke minst de som måtte sysle med ideer om å delta i App­s4Norge-konkur­ransen.

Blog­ginn­legget er pub­lis­ert i samar­beid med nettma­gasinet Ener­gi og Klima.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen