Nyhetsbrev uke 16

Blant temaene: OpplysteMuslimer.no, FrP, og redaktører og datajournalistikk.

Walid al-Kubai­si vil ”spren­ge gren­ser for ytrings­fri­het”, skri­ver Hil­de Eri­ka Lund i den nyes­te artik­ke­len på Vox Pub­li­ca. Med blog­gen OpplysteMuslimer.no, som var en av dem som fikk til­delt støt­te fra Fritt Ord i fjor, vil al-Kubai­si invi­te­re til debatt og vise at ”mus­li­mer ikke er én pak­ke”.

Fak­ta først fort­set­ter med å pre­sen­te­re nyhe­ter fra data- og jour­na­lis­tikk­fron­ten. Den­ne gan­gen stil­ler Olav Anders Øvre­bø spørs­må­let ”Hvor­for åpne data?”, og han pre­sen­te­rer en video pro­du­sert av Open Know­led­ge Fou­da­tion (OKF) som begrun­ner hvor­for offent­lig sek­tors data­kil­der bør åpnes. Vox Pub­li­ca har i sam­ar­beid med Norsk Redak­tør­for­ening spurt en rek­ke redak­tø­rer om deres for­hold til offent­li­ge data og data­jour­na­lis­tikk, og Olav Anders Øvre­bø opp­sum­me­rer den­ne under­sø­kel­sen i to artik­ler på Fak­ta først. I til­legg til­byr Eirik Sta­ve­lin en begreps­over­sikt i for­hold til jour­na­lis­tikk og pro­gram­me­ring.

På Ad:varsel skri­ver Pål Hivand den­ne gang om UNESCOs sek­tor for kom­mu­ni­ka­sjon som har hed­ret cable­gate-avi­se­ne El Pais, Le Mon­de, The Guar­di­an, New York Times og Der Spie­gel for å ha bidratt til opp­merk­som­het rundt diplo­ma­tis­ke mel­din­ger offent­lig­gjort av WikiLe­aks. Han har også tatt for seg den sis­te tidens uro i FrP, og skri­ver at ”den sis­te tids saker i FrP skyl­des ikke at parti­le­del­sen ikke har visst, men at mak­ten ikke har øns­ket å hand­le på bak­grunn av infor­ma­sjo­nen de har fått – fra uli­ke vars­le­re”.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Blant annet invi­te­rer Euro­pa­be­ve­gel­sen til lan­se­rings­se­mi­nar for boka ”Radi­kalt Euro­pa” på Fol­kets Hus i Oslo tirs­dag 26. april,  og tors­dag 28. april arran­ge­res ”Inte­gre­rings­ka­ba­len” av Stu­den­ter­sam­fun­net i Ber­gen. Du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling «Aktu­el­le len­ker». Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: Euro­so­nens sen­tral­bank mel­der om at Hel­las’ demo­kra­ti er tru­et hvis lan­det må i gjelds­for­hand­lin­ger, og oep.no skri­ver at 20 nye virk­som­he­ter er på vei inn i den offent­li­ge post­jour­na­len.

For å lese artik­le­ne:

Ny blogg skal vise at “mus­li­mer ikke er én pak­ke”
Med OpplysteMuslimer.no vil Walid al-Kubai­si spren­ge gren­ser for ytrings­fri­het. Av Hil­de Eri­ka Lund.

Fak­ta først
Hvor­for åpne data?
Ny video begrun­ner hvor­for offent­lig sek­tors data­kil­der bør åpnes. Av Olav Anders Øvre­bø.

Data­jour­na­lis­tikk: Redak­tø­rer på kom­pe­tanse­jakt
Jour­na­lis­ter flest mang­ler kunn­skap til å for­stå og for­mid­le kom­plek­se data, mener redak­tø­re­ne. Av Olav Anders Øvre­bø.

Redak­tø­rer hyl­ler data­jour­na­lis­tikk, men sat­ser ikke selv
Data­jour­na­lis­tikk gir ny inn­sikt og har stort pub­li­kums­po­ten­si­al, mener nors­ke redak­tø­rer. Like­vel nøler de med å sat­se. Av Olav Anders Øvre­bø.

Vis redak­tø­re­ne hvor­dan det kan gjø­res
Jour­na­lis­tikk og pro­gram­me­ring: En begreps­opp­ryd­ning med over­sikt over god prak­sis som bonus. Av Eirik Sta­ve­lin.

Ad:varsel
UNESCO hed­rer cable­gate-aviser
UNESCOs sek­tor for kom­mu­ni­ka­sjon hed­ret i dag avi­se­ne El Pais, Le Mon­de, The Guar­di­an, New York Times og Der Spie­gel for å ha bidratt til glo­bal opp­merk­som­het rundt diplo­ma­tis­ke mel­din­ger offent­lig­gjort av vars­ler­nett­ste­det WikiLe­aks. Av Pål Hivand.

Poli­tikk, makt og vars­ling
Det som kjenne­teg­ner den sis­te tids over­g­reps­sa­ker i FrP, er ikke at parti­le­del­sen ikke har vært vars­let. Man har bare ikke gjort noe med kunn­ska­pen om dem. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Vi i Vox Pub­li­ca øns­ker alle en rik­tig god påske!

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen