Nyhetsbrev uke 16

Blant temaene: OpplysteMuslimer.no, FrP, og redaktører og datajournalistikk.

Walid al-Kubaisi vil ”sprenge grenser for ytrings­fri­het”, skriv­er Hilde Eri­ka Lund i den nyeste artikke­len på Vox Pub­li­ca. Med bloggen OpplysteMuslimer.no, som var en av dem som fikk tildelt støtte fra Fritt Ord i fjor, vil al-Kubaisi invitere til debatt og vise at ”mus­limer ikke er én pakke”.

Fak­ta først fort­set­ter med å pre­sen­tere nyheter fra data- og jour­nal­is­tikkfron­ten. Denne gan­gen stiller Olav Anders Øvre­bø spørsmålet ”Hvor­for åpne data?”, og han pre­sen­ter­er en video pro­dusert av Open Knowl­edge Fou­da­tion (OKF) som begrun­ner hvor­for offentlig sek­tors datak­ilder bør åpnes. Vox Pub­li­ca har i samar­beid med Norsk Redak­tør­foren­ing spurt en rekke redak­tør­er om deres forhold til offentlige data og data­jour­nal­is­tikk, og Olav Anders Øvre­bø opp­sum­mer­er denne under­søkelsen i to artik­ler på Fak­ta først. I til­legg tilbyr Eirik Stavelin en begrepsover­sikt i forhold til jour­nal­is­tikk og programmering.

På Ad:varsel skriv­er Pål Hivand denne gang om UNESCOs sek­tor for kom­mu­nikasjon som har hedret cable­gate-avisene El Pais, Le Monde, The Guardian, New York Times og Der Spiegel for å ha bidratt til opp­merk­somhet rundt diplo­ma­tiske meldinger offentlig­gjort av Wik­iLeaks. Han har også tatt for seg den siste tidens uro i FrP, og skriv­er at ”den siste tids sak­er i FrP skyldes ikke at par­tiledelsen ikke har visst, men at mak­ten ikke har øns­ket å han­dle på bak­grunn av infor­masjo­nen de har fått – fra ulike varslere”.

Husk også å sjekke Ago­rakalen­deren for aktuelle arrange­menter om demokrati og ytrings­fri­het. Blant annet inviter­er Europabeveg­elsen til lanser­ingssem­i­nar for boka ”Radikalt Europa” på Folkets Hus i Oslo tirs­dag 26. april,  og tors­dag 28. april arran­geres ”Inte­greringsk­a­balen” av Stu­den­ter­sam­fun­net i Bergen. Du kan selv også enkelt bli medlem av kalen­deren og legge inn arrange­menter der.

Vox Pub­li­ca opp­dater­er også jevn­lig sin lenke­sam­ling “Aktuelle lenker”. Her kan man finne mye inter­es­sant om inter­nasjon­al og norsk utvikling på våre temafelt. Et par eksem­pler fra de siste dagene: Euroso­nens sen­tral­bank melder om at Hel­las’ demokrati er truet hvis lan­det må i gjelds­forhan­dlinger, og oep.no skriv­er at 20 nye virk­somheter er på vei inn i den offentlige postjournalen.

For å lese artiklene: 

Ny blogg skal vise at “mus­limer ikke er én pakke”
Med OpplysteMuslimer.no vil Walid al-Kubaisi sprenge grenser for ytrings­fri­het. Av Hilde Eri­ka Lund.

Fak­ta først
Hvor­for åpne data?
Ny video begrun­ner hvor­for offentlig sek­tors datak­ilder bør åpnes. Av Olav Anders Øvrebø.

Data­jour­nal­is­tikk: Redak­tør­er på kompetansejakt
Jour­nal­is­ter flest man­gler kunnskap til å forstå og formi­dle kom­plekse data, men­er redak­tørene. Av Olav Anders Øvrebø.

Redak­tør­er hyller data­jour­nal­is­tikk, men satser ikke selv
Data­jour­nal­is­tikk gir ny innsikt og har stort pub­likumspoten­sial, men­er norske redak­tør­er. Likev­el nøler de med å satse. Av Olav Anders Øvrebø.

Vis redak­tørene hvor­dan det kan gjøres
Jour­nal­is­tikk og pro­gram­mer­ing: En begrep­sop­pryd­ning med over­sikt over god prak­sis som bonus. Av Eirik Stavelin.

Ad:varsel
UNESCO hedr­er cablegate-aviser
UNESCOs sek­tor for kom­mu­nikasjon hedret i dag avisene El Pais, Le Monde, The Guardian, New York Times og Der Spiegel for å ha bidratt til glob­al opp­merk­somhet rundt diplo­ma­tiske meldinger offentlig­gjort av varsler­nettst­edet Wik­iLeaks. Av Pål Hivand.

Poli­tikk, makt og varsling
Det som kjen­neteg­n­er den siste tids over­grepssak­er i FrP, er ikke at par­tiledelsen ikke har vært varslet. Man har bare ikke gjort noe med kunnskapen om dem. Av Pål Hivand.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Vi i Vox Pub­li­ca ønsker alle en rik­tig god påske!

Hilsen Vox Publica-redaksjonen

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen