streik

For den sovjetiske filmen fra 1924, se Streik (film) For den norske filmen fra 1975, se Streik! wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • streik

    Streik er hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakere iverksetter i fellesskap eller i forståelse med hverandre, for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening på den ene siden og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening på den andre siden. Streik er definert i arbeidstvistloven § 1. Streik er et lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler.

  • ulovlig streik

    Ulovlig streik, («ville streiker»), er streiker som bryter den tariffregulerte eller lovregulerte fredsplikt. I arbeidsforhold som er regulert av tariffavtale, kan ikke tvister mellom partene søkes løst ved bruk av arbeidskamp. Arbeidstvistloven av 27. januar 2012 § 8, nedlegger forbud mot arbeidskamp ved rettstvister og begrensninger på bruk av arbeidskamp i interessetvister.