Ukens medienyheter: Netflix, brukerdata og politiske skandaler

NRK-streiken er avsluttet, Facebook saksøkes, Netflix vokser seg større, FM-nettet skaper konflikt og politiske skandaler tiltrekker norske medier som aldri før. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Barn bruker tusener på spilleffekter

Skyte­spillet Fort­nite omsat­te i april spill­ef­fek­ter for nesten 300 mil­lion­er dol­lar. Det er del av en ny spill­trend hvor til­gang til selve spillet er gratis, mens inntek­tene kom­mer fra ting man kan kjøpe i spillet eller som fysiske pro­duk­ter tilknyt­tet spillet. Barnevak­ten, som er en foren­ing som råd­gir og informer­er om barns medievan­er, forteller at de har fått hen­ven­delser om sak­er hvor barn har brukt ti til tyve tusen kro­ner uten at forel­drene har visst om det.

LES MER HOS NRK
LES MER HOS THE VERGE
LES MER OM SELVE SPILLET (30/05/2018)

Aftenposten felt i PFU for kampdekning og dokumentarserie

Pressens faglige utvalg har felt Aften­posten for deknin­gen av omkam­p­en mel­lom Norge og Brasil, som avisen selv arran­ger­er. Aften­posten ble felt på punkt 2.7 i Vær Var­som-plakat­en, som han­dler om å oppret­tholde skil­let mel­lom marked­sak­tiviteter og redak­sjonelt arbeid. Avisen ble også felt for sin dokumentar­serie Stuck, som er laget i samar­beid med bistands­organisasjonen Plan. PFU mente det var brudd på punkt 2.8, om spon­s­ing av journalistikk.

LES MER HOS KAMPANJE (30/05/2018)

Skjer­mdump av doku­men­tarse­rien «Stuck».

Konflikt om FM-sendinger i Oslo

Flere lokalra­dio­er fikk midler­tidig lov til å fort­sette sendin­gene i FM-net­tet etter at DAB-net­tet tok over i 2017. Unntaket er sendinger i de store byene. Årsak­en er at pri­vate aktør­er var med og finan­sierte utbyg­gin­gen av DAB-net­tet, og har stilt betingelser om at de ikke skal møte konkur­ranse fra FM i de mest lønn­somme områ­dene for radioreklame. P4 anklager nå Radio Metro for å sende ulovlig i Oslo-området, noe kanalen benekter.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (29/05/2018)

Aftenposten tillater nynorsk

Norges største avis åpn­er opp for nynorsk i enkelte til­feller. Ifølge sje­fredak­tør Espen Egil Hansen er det umod­erne med abso­lutte for­bud i 2018. Opp­myknin­gen av reg­lene innebær­er blant annet at avisen ikke skal over­sette innkjøpte sak­er eller kro­nikker skrevet på nynorsk til bok­mål, og at medar­bei­dere i enkelt­stående til­feller kan benytte seg av nynorsk.

LES MER HOS MEDIER24 (29/05/2018)

TV 2 lanserer ny sportskanal

I august lanseres TV 2 en ny TV-kanal, TV 2 Sport, som i hov­ed­sak skal til­by seerne fot­ball, sykkel og hånd­ball. Den nye kanalen blir tilgjen­gelig via TV 2 Sumo og hos TV-dis­trib­utørene. Ifølge kanaldirek­tør Trygve Røn­nin­gen er det foreløpig usikkert hva som skjer med den eksis­terende TV 2 Sportskanalen.

LES MER HOS NETTAVISEN (29/05/2018)

Starter ny lokalradio på FM

Lokalra­diosel­skapet Hed­mark­sra­dioene satser på lokalra­dio på FM-net­tet i Gud­brands­dalen. Sel­skapet dri­ver allerede lokalra­dio i Hed­mark, og har nå fått ny kons­esjon til å sende lokalra­dio i området fra Lille­ham­mer til Sjoa. Å bygge ut lokale DAB-nett er dyrt, mens FM er langt rimeligere. Hed­mark­sra­dioene satser på at myn­dighetene vil la lokalra­dioene bruke FM-net­tet også etter 2022, som er blitt satt som sluttpunk­tet for FM-sendinger i Norge.

LES MER HOS MEDIER24 (28/05/2018)

Nå kan Norge kreve inn avgift fra Netflix

EU-dom­stolen har gitt klarsig­nal til at alle land i EU og EØS kan velge å skat­t­legge Net­flix og andre strøm­met­jen­ester. Net­flix tapte nylig et EU-søksmål mot Tysk­land, hvor dom­stolen slo fast at Tysk­land er i sin fulle rett til å kreve 2,5 pros­ent av strømme­sel­skapenes omset­ning uavhengig av hvor hov­ed­kon­toret er plassert. Tor­b­jørn Urf­jell i Virke Pro­dusent­forenin­gen ber nå den norske reg­jerin­gen vise han­dlekraft. Ifølge kul­tur­min­is­ter Trine Skei Grande føl­ger reg­jerin­gen pros­essen nøye.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (28/05/2018)

Facebook beskyldt for bevisst brudd på personvern

Et amerikan­sk sel­skap sak­søk­er Face­book for bevisst å ha utnyt­tet smut­thul­let i datasikker­het som ble brukt av skan­dale­sel­skapet Cam­bridge Ana­lyt­i­ca. Sel­skapet Six4Three hevder å ha bevis for at Face­book bevisst bruk­te muligheten til å sanke inn per­son­da­ta via Face­book-pro­fil­ers ven­ner og fam­i­lie til å lokke utviklere til å lage apper knyt­tet til Face­books plat­tform. Sel­skapet hevder også at dette var en strate­gi Zucker­berg selv sto i spis­sen for, og at for­målet var å sikre Face­book mest mulig infor­masjon om brukere – inklud­ert mikro­fon­lyd, innhold i tek­st­meldinger og Blu­tooth-posisjon. Zucker­berg har blant annet vit­net for den den amerikanske kon­gressen om at Face­book selv ikke var klar over sikkerhetshullet.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS HUFFINGTON POST (25/05/2018)

Sel­skapet Six4Three sak­søk­er Face­book for å utnytte smut­thul­let i datasikker­het som ble brukt av skan­dale­sel­skapet Cam­bridge Analytica.

Netflix mer verdt enn Disney

Net­flix har gått for­bi Dis­ney på lis­ten over USAs mediesel­skaper med størst børsver­di. Net­flix’ børsver­di har økt med 70 pros­ent siden jan­u­ar i år. En av årsak­ene er den nylig inngåtte avtal­en om samar­beid med Barack og Michelle Oba­mas pro­duk­sjon­s­sel­skap High­er Ground Pro­duc­tion. Net­flix har annon­sert at strøm­met­jen­esten framover vil satse mer på «hverdags-TV» (DN+) i form av real­i­ty-serier, talk­show, doku­mentar­er og konkur­ranser. Dermed skjer­p­er Net­flix konkur­ransen med TV-kana­lene ytterligere.

LES MER HOS GUARDIAN (25/05/2018)

Amedia og Aller Media med endelig avtale om innlogging

Avtal­en mel­lom Aller Media og Ame­dia om bruk av innlog­gingst­jen­esten aID er nå endelig. Det betyr at samtlige av Aller Medias pub­likasjon­er – med Dag­bladet i spis­sen – vil kunne ta i bruk aID. Ifølge Dag Sørs­dahl i Aller Media har det vært vik­tig for mediekon­ser­net å delta i et bredt samar­beid om innlog­ging og datainnsam­ling. Begge kon­sernene samar­bei­der med Google om annon­sete­knolo­gi, og et felles innlog­gingssys­tem vil føre til større innsam­ling av bruk­er­da­ta og mer mål­ret­tede reklamer.

LES MER HOS KAMPANJE (25/05/2018)

Trumps Twitter-blokkering ulovlig

En føder­al dom­stol i New York slår fast at pres­i­dent Trump brøt grunnloven da han blokkerte kri­tiske føl­gere på Twit­ter. Blokkerin­gen gjorde at kri­tik­erne hverken kunne se, dele eller svare på Trumps meldinger, noe som er et brudd på grunnlovens para­graf om ytringsfrihet.

LES MER HOS KAMPANJE (24/05/2018)

Pres­i­dent Trump brøt grunnloven da han blokkerte sine kri­tikere på Twitter.

Politiske skandaler i mediene tredoblet

Antall poli­tiske skan­daler i nordiske medi­er er tre­doblet siden årtusen­skiftet, vis­er en kart­leg­ging gjen­nom­ført av medieforsker Sig­urd Allern i samar­beid med tre nordiske kol­leger. Fork­larin­gen lig­ger i at skan­daler sel­ger, men­er Allern. Sam­tidig er det klare forskjeller mel­lom de nordiske lan­dene: Det er langt flere sexskan­daler, inklud­ert metoo-sak­er, i norske og svenske medi­er enn i danske og finske.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (24/05/2018)

Ulikt syn på journalistikken i Norge og Sverige

En under­søkelse Stif­telsen Tinius har gjen­nom­ført i Sverige og Norge vis­er at nord­menn men­er jour­nal­is­tikk er min­dre vik­tig for demokrati­et og sam­fun­net sam­men­lignet med svenskene. Syv av ti svensker men­er jour­nal­is­tikken er vik­tig for et vel­fun­gerende demokrati, mot 47 pros­ent av nord­menn. Ifølge Kjer­sti Løken Stavrum, admin­istr­erende direk­tør i Stif­telsen Tinius, er nord­menn mer opp­tatt av de lokale og nasjonale nyhetene, mens svenskene trekker frem uten­rikssak­er som de vik­tig­ste sakene.

LES MER HOS KAMPANJE (24/05/2018)

NRK-streiken avsluttet

Etter ni dagers streik, kom partene i NRK-kon­flik­ten til enighet ons­dag kveld. Alle NRK-ansat­te får nå en en lønnsøkn­ing på 2,8 pros­ent — 0,2 pros­ent­po­eng mer enn før streiken startet. I til­legg økes min­stelønnssat­sene med 20 970 kro­ner. Ifølge Richard Aune, led­er i NRKs Jour­nal­ist­lag, har de ansat­te nå blitt for­sikret at NRK skal gi alle jour­nal­is­ter rik­tig kom­petanse for å gjøre jobben sin i framtiden.

LES MER HOS MEDIER24 (24/05/2018)

TEMA

N

etflix

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen