Ukens medienyheter: Netflix, brukerdata og politiske skandaler

NRK-streiken er avsluttet, Facebook saksøkes, Netflix vokser seg større, FM-nettet skaper konflikt og politiske skandaler tiltrekker norske medier som aldri før. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Barn bruker tusener på spilleffekter

Skyte­spil­let Fort­ni­te omsat­te i april spill­ef­fek­ter for nes­ten 300 mil­lio­ner dol­lar. Det er del av en ny spill­trend hvor til­gang til selve spil­let er gra­tis, mens inn­tek­te­ne kom­mer fra ting man kan kjø­pe i spil­let eller som fysis­ke pro­duk­ter til­knyt­tet spil­let. Barne­vak­ten, som er en for­ening som råd­gir og infor­me­rer om barns medie­va­ner, for­tel­ler at de har fått hen­ven­del­ser om saker hvor barn har brukt ti til tyve tusen kro­ner uten at for­eld­re­ne har visst om det.

LES MER HOS NRK
LES MER HOS THE VERGE
LES MER OM SELVE SPILLET (30/05/2018)

Aftenposten felt i PFU for kampdekning og dokumentarserie

Pres­sens fag­li­ge utvalg har felt Aften­pos­ten for dek­nin­gen av omkam­pen mel­lom Nor­ge og Bra­sil, som avi­sen selv arran­ge­rer. Aften­pos­ten ble felt på punkt 2.7 i Vær Var­som-pla­ka­ten, som hand­ler om å opp­rett­hol­de skil­let mel­lom mar­keds­ak­ti­vi­te­ter og redak­sjo­nelt arbeid. Avi­sen ble også felt for sin dokumentar­serie Stuck, som er laget i sam­ar­beid med bistands­organisasjonen Plan. PFU men­te det var brudd på punkt 2.8, om spon­sing av jour­na­lis­tikk.

LES MER HOS KAMPANJE (30/05/2018)

Skjerm­dump av doku­men­tar­se­ri­en «Stuck».

Konflikt om FM-sendinger i Oslo

Fle­re lokal­ra­dio­er fikk mid­ler­ti­dig lov til å fort­set­te sen­din­ge­ne i FM-net­tet etter at DAB-net­tet tok over i 2017. Unn­ta­ket er sen­din­ger i de sto­re byene. Årsa­ken er at pri­va­te aktø­rer var med og finan­sier­te utbyg­gin­gen av DAB-net­tet, og har stilt betin­gel­ser om at de ikke skal møte kon­kur­ran­se fra FM i de mest lønn­som­me områ­de­ne for radio­re­kla­me. P4 ankla­ger nå Radio Metro for å sen­de ulov­lig i Oslo-områ­det, noe kana­len benek­ter.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (29/05/2018)

Aftenposten tillater nynorsk

Nor­ges størs­te avis åpner opp for nynorsk i enkel­te til­fel­ler. Iføl­ge sjef­re­dak­tør Espen Egil Han­sen er det umo­der­ne med abso­lut­te for­bud i 2018. Opp­myk­nin­gen av reg­le­ne inne­bæ­rer blant annet at avi­sen ikke skal over­set­te inn­kjøp­te saker eller kro­nik­ker skre­vet på nynorsk til bok­mål, og at med­ar­bei­de­re i enkelt­stå­en­de til­fel­ler kan benyt­te seg av nynorsk.

LES MER HOS MEDIER24 (29/05/2018)

TV 2 lanserer ny sportskanal

I august lan­se­res TV 2 en ny TV-kanal, TV 2 Sport, som i hoved­sak skal til­by seer­ne fot­ball, syk­kel og hånd­ball. Den nye kana­len blir til­gjen­ge­lig via TV 2 Sumo og hos TV-dis­tri­bu­tø­re­ne. Iføl­ge kanal­di­rek­tør Tryg­ve Røn­nin­gen er det fore­lø­pig usik­kert hva som skjer med den eksis­te­ren­de TV 2 Sports­ka­na­len.

LES MER HOS NETTAVISEN (29/05/2018)

Starter ny lokalradio på FM

Lokal­ra­dio­sel­ska­pet Hed­marks­ra­dio­ene sat­ser på lokal­ra­dio på FM-net­tet i Gud­brands­da­len. Sel­ska­pet dri­ver alle­re­de lokal­ra­dio i Hed­mark, og har nå fått ny kon­se­sjon til å sen­de lokal­ra­dio i områ­det fra Lil­le­ham­mer til Sjoa. Å byg­ge ut loka­le DAB-nett er dyrt, mens FM er langt rime­li­ge­re. Hed­marks­ra­dio­ene sat­ser på at myn­dig­he­te­ne vil la lokal­ra­dio­ene bru­ke FM-net­tet også etter 2022, som er blitt satt som slutt­punk­tet for FM-sen­din­ger i Nor­ge.

LES MER HOS MEDIER24 (28/05/2018)

Nå kan Norge kreve inn avgift fra Netflix

EU-dom­sto­len har gitt klar­sig­nal til at alle land i EU og EØS kan vel­ge å skatt­leg­ge Net­flix og and­re strøm­me­tje­nes­ter. Net­flix tap­te nylig et EU-søks­mål mot Tysk­land, hvor dom­sto­len slo fast at Tysk­land er i sin ful­le rett til å kre­ve 2,5 pro­sent av strøm­me­sel­ska­pe­nes omset­ning uav­hen­gig av hvor hoved­kon­to­ret er plas­sert. Tor­bjørn Urfjell i Vir­ke Pro­du­sent­for­enin­gen ber nå den nors­ke regje­rin­gen vise handle­kraft. Iføl­ge kul­tur­mi­nis­ter Tri­ne Skei Gran­de føl­ger regje­rin­gen pro­ses­sen nøye.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (28/05/2018)

Facebook beskyldt for bevisst brudd på personvern

Et ame­ri­kansk sel­skap sak­sø­ker Face­bo­ok for bevisst å ha utnyt­tet smutt­hul­let i data­sik­ker­het som ble brukt av skan­dale­sel­ska­pet Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca. Sel­ska­pet Six4Three hev­der å ha bevis for at Face­bo­ok bevisst bruk­te mulig­he­ten til å san­ke inn per­son­data via Face­bo­ok-pro­fi­lers ven­ner og fami­lie til å lok­ke utvik­le­re til å lage apper knyt­tet til Face­bo­oks platt­form. Sel­ska­pet hev­der også at det­te var en stra­te­gi Zucker­berg selv sto i spis­sen for, og at for­må­let var å sik­re Face­bo­ok mest mulig infor­ma­sjon om bru­ke­re – inklu­dert mik­ro­fon­lyd, inn­hold i tekst­mel­din­ger og Bluto­oth-posi­sjon. Zucker­berg har blant annet vit­net for den den ame­ri­kans­ke kon­gres­sen om at Face­bo­ok selv ikke var klar over sik­ker­hets­hul­let.

LES MER HOS GUARDIAN
LES MER HOS HUFFINGTON POST (25/05/2018)

Sel­ska­pet Six4Three sak­sø­ker Face­bo­ok for å utnyt­te smutt­hul­let i data­sik­ker­het som ble brukt av skan­dale­sel­ska­pet Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca.

Netflix mer verdt enn Disney

Net­flix har gått for­bi Dis­ney på lis­ten over USAs medie­sel­ska­per med størst børs­ver­di. Net­flix’ børs­ver­di har økt med 70 pro­sent siden janu­ar i år. En av årsa­ke­ne er den nylig inn­gåt­te avta­len om sam­ar­beid med Barack og Michel­le Oba­mas pro­duk­sjons­sel­skap Hig­her Ground Pro­duc­tion. Net­flix har annon­sert at strøm­me­tje­nes­ten fram­over vil sat­se mer på «hver­dags-TV» (DN+) i form av rea­li­ty-seri­er, talk­show, doku­men­ta­rer og kon­kur­ran­ser. Der­med skjer­per Net­flix kon­kur­ran­sen med TV-kana­le­ne ytter­li­ge­re.

LES MER HOS GUARDIAN (25/05/2018)

Amedia og Aller Media med endelig avtale om innlogging

Avta­len mel­lom Aller Media og Ame­dia om bruk av inn­log­gings­tje­nes­ten aID er nå ende­lig. Det betyr at samt­li­ge av Aller Medias pub­li­ka­sjo­ner – med Dag­bla­det i spis­sen – vil kun­ne ta i bruk aID. Iføl­ge Dag Sørs­dahl i Aller Media har det vært vik­tig for medie­kon­ser­net å del­ta i et bredt sam­ar­beid om inn­log­ging og data­inn­sam­ling. Beg­ge kon­ser­ne­ne sam­ar­bei­der med Goog­le om annonse­tek­no­lo­gi, og et fel­les inn­log­gings­sys­tem vil føre til stør­re inn­sam­ling av bru­ker­data og mer mål­ret­te­de rekla­mer.

LES MER HOS KAMPANJE (25/05/2018)

Trumps Twitter-blokkering ulovlig

En føde­ral dom­stol i New York slår fast at pre­si­dent Trump brøt grunn­lo­ven da han blok­ker­te kri­tis­ke føl­ge­re på Twit­ter. Blok­ke­rin­gen gjor­de at kri­ti­ker­ne hver­ken kun­ne se, dele eller sva­re på Trumps mel­din­ger, noe som er et brudd på grunn­lo­vens para­graf om ytrings­fri­het.

LES MER HOS KAMPANJE (24/05/2018)

Pre­si­dent Trump brøt grunn­lo­ven da han blok­ker­te sine kri­ti­ke­re på Twit­ter.

Politiske skandaler i mediene tredoblet

Antall poli­tis­ke skan­da­ler i nor­dis­ke medi­er er tre­dob­let siden årtu­sen­skif­tet, viser en kart­leg­ging gjen­nom­ført av medie­fors­ker Sigurd Allern i sam­ar­beid med tre nor­dis­ke kol­le­ger. For­kla­rin­gen lig­ger i at skan­da­ler sel­ger, mener Allern. Sam­ti­dig er det kla­re for­skjel­ler mel­lom de nor­dis­ke lan­de­ne: Det er langt fle­re sex­skan­da­ler, inklu­dert metoo-saker, i nors­ke og svens­ke medi­er enn i dans­ke og fins­ke.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (24/05/2018)

Ulikt syn på journalistikken i Norge og Sverige

En under­sø­kel­se Stif­tel­sen Tini­us har gjen­nom­ført i Sve­ri­ge og Nor­ge viser at nord­menn mener jour­na­lis­tikk er mind­re vik­tig for demo­kra­ti­et og sam­fun­net sam­men­lig­net med svens­ke­ne. Syv av ti svens­ker mener jour­na­lis­tik­ken er vik­tig for et vel­fun­ge­ren­de demo­kra­ti, mot 47 pro­sent av nord­menn. Iføl­ge Kjer­sti Løken Stav­rum, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Stif­tel­sen Tini­us, er nord­menn mer opp­tatt av de loka­le og nasjo­na­le nyhe­te­ne, mens svens­ke­ne trek­ker frem uten­riks­sa­ker som de vik­tigs­te sake­ne.

LES MER HOS KAMPANJE (24/05/2018)

NRK-streiken avsluttet

Etter ni dagers streik, kom par­te­ne i NRK-kon­flik­ten til enig­het ons­dag kveld. Alle NRK-ansat­te får nå en en lønns­øk­ning på 2,8 pro­sent — 0,2 pro­sent­po­eng mer enn før strei­ken star­tet. I til­legg økes minste­lønns­sat­se­ne med 20 970 kro­ner. Iføl­ge Richard Aune, leder i NRKs Jour­na­list­lag, har de ansat­te nå blitt for­sik­ret at NRK skal gi alle jour­na­lis­ter rik­tig kom­pe­tan­se for å gjø­re job­ben sin i fram­ti­den.

LES MER HOS MEDIER24 (24/05/2018)

TEMA

N

etflix

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen