Fortsatt undertrykkelse i Vest-Sahara

”Noen må stoppe disse forferdelige bruddene på menneskerettigheter mot mitt folk”

Av Øystein Skotheim 

Den vest­sa­ha­ris­ke stu­den­ten Rabab Ami­da­ne (22) er for tiden på besøk i Nor­ge. Hun har kom­met for å dele sin his­to­rie og for å for­tel­le om hva som skjer i okku­per­te Vest-Saha­ra. Gjen­nom demon­stra­sjo­ner og pro­tes­ter mot marok­kans­ke myn­dig­he­ter og sin kamp for et selv­sten­dig land, har Rabab opp­levd både tor­tur og for­føl­gel­se.

I juni ble hen­nes bror dømt til 5 års feng­sel. For en uke siden ble hen­nes søs­ter pågre­pet av poli­ti­et og slått under et døgns avhør. Selv har hun vært utvist fra sko­len, dis­kri­mi­nert og tor­tu­rert på grunn av hen­nes etnis­ke til­hø­rig­het og hen­nes øns­ke om selv­be­stem­mel­se for fol­ket i okku­per­te Vest-Saha­ra. Samt­li­ge av Rababs nær­mes­te fami­lie­med­lem­mer har blitt utsatt for vold fra poli­ti­et. Hen­nes hjem har blitt rai­det 15–20 gan­ger de sis­te to årene.

Som den for­ri­ge kon­gen av Marok­ko uttal­te, ”Men­neske­ret­tig­he­te­ne stan­ser ved Vest-Saha­ra-spørs­må­let”. Marok­ko har ulov­lig okku­pert lan­det Vest-Saha­ra i 32 år.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen