Fortsatt undertrykkelse i Vest-Sahara

”Noen må stoppe disse forferdelige bruddene på menneskerettigheter mot mitt folk”

Av Øys­tein Skotheim 

Den vest­sa­hariske stu­den­ten Rabab Ami­dane (22) er for tiden på besøk i Norge. Hun har kom­met for å dele sin his­to­rie og for å fortelle om hva som skjer i okku­perte Vest-Sahara. Gjen­nom demon­strasjon­er og pro­test­er mot marokkanske myn­digheter og sin kamp for et selvs­tendig land, har Rabab opplevd både tor­tur og for­føl­gelse.

I juni ble hennes bror dømt til 5 års fengsel. For en uke siden ble hennes søster pågrepet av poli­ti­et og slått under et døgns avhør. Selv har hun vært utvist fra skolen, diskrim­in­ert og tor­tur­ert på grunn av hennes etniske tilhørighet og hennes ønske om selvbestem­melse for folket i okku­perte Vest-Sahara. Samtlige av Rababs nærmeste fam­i­liemedlem­mer har blitt utsatt for vold fra poli­ti­et. Hennes hjem har blitt raidet 15–20 ganger de siste to årene.

Som den for­rige kon­gen av Marokko uttalte, ”Men­neskerettighetene stanser ved Vest-Sahara-spørsmålet”. Marokko har ulovlig okku­pert lan­det Vest-Sahara i 32 år.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen