Ukens medienyheter: NRK-streik, Tidal og strømmebransjen

NRK-streiken og Tidal-skandalen har preget nyhetsbildet den siste uken. I tillegg kan du blant annet lese mer om nysatsinger hos strømmetjenestene, Spotify-sensur, Trumps oppheving av nettnøytralitet og VGs potensielle samarbeid med dagens "influencere".

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

«Populister» har mindre tillit til medier

En under­sø­kel­se gjort av Pew Rese­arch Cent­re i åtte vest­euro­pe­is­ke land viser at vel­ge­re med «popu­lis­tis­ke syns­punk­ter» har langt mind­re til­lit til medie­ne enn and­re. Vel­ge­re som føler seg over­sett av poli­ti­ker­ne og mener van­li­ge folk kan gjø­re en bed­re jobb enn folke­valg­te, mener også at nyhets­me­di­er er mind­re vik­ti­ge, og får ofte nyhe­te­ne sine via sosia­le medi­er. Under­sø­kel­sen viser også at folk i Nord-Euro­pa sto­ler mer på medi­er enn i sør.

LES MER HOS GUARDIAN (16/05/2018)

583 millioner falske kontoer fjernet på tre måneder

Face­bo­ok leg­ger seg nå i selen for å ryd­de opp i fals­ke kon­to­er, spam og hatyt­rin­ger, men omfan­get av tvil­somt inn­hold er enormt. Bare i løpet årets tre førs­te måne­der ble 583 mil­lio­ner fals­ke kon­to­er fjer­net, sam­men med 837 mil­lio­ner pos­ter med spam. Face­bo­ok blok­ker­te også 21 mil­lio­ner til­fel­ler av «por­no­gra­fisk naken­het og sek­su­ell akti­vi­tet» og 2,5 mil­lio­ner hatyt­rin­ger.

LES MER HOS GUARDIAN (16/05/2018)

Viafree med nye digitale sportsrettigheter

MTG har sik­ret seg de digi­ta­le ret­tig­he­te­ne til X Games Nor­way. Alt inn­hol­det blir til­gjen­ge­lig via den kost­nads­frie strøm­me­tje­nes­ten Viafree. Iføl­ge admi­ni­stre­ren­de direk­tør i MTG, Mor­ten Mical­sen, er direkte­sendt sport på Viafree et nytt og vik­tig sats­nings­om­rå­de. Tid­li­ge­re i vår lan­ser­te strøm­me­tje­nes­ten en stør­re sports­pak­ke med blant annet ishockey-VM og hånd­ball.

LES MER HOS MEDIER24 (16/05/2018)

Reaksjoner på Spotify-sensur

End­rin­ger i Spo­ti­fys regel­verk gjør at strøm­me­tje­nes­ten kan fjer­ne enkelt­lå­ter og artis­ter, der­som de f. eks opp­ford­rer til hat og vold på bak­grunn av rase, kjønn og sek­su­ell ori­en­te­ring. Spo­ti­fy fjer­net nylig musik­ken til artis­ten R. Kel­ly fra alle sine anbe­fal­te spille­lis­ter, på grunn av en rek­ke over­g­reps­an­kla­ger mot ham. Også and­re strøm­me­tje­nes­ter har ute­stengt R. Kel­ly. Iføl­ge Jan Sver­re Knud­sen, pro­fes­sor og musikk­fors­ker ved Oslo­met, er en slik sen­sur med på å under­gra­ve retts­sys­te­met, og han synes det er uro­vek­ken­de med den enor­me mak­ten dis­se sel­ska­pe­ne utøver.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (16/05/2018)

En grup­pe NRK-ansat­te mar­ke­rer strei­ken på Torg­all­men­nin­gen i Ber­gen. (Foto: Eli­se Angell)

1700 NRK-ansatte tatt ut i streik

Norsk Jour­na­list­lag tar ut 1700 NRK-arbei­de­re i streik etter å ha mis­lyk­kes å kom­me til enig­het med arbeids­gi­ver­for­enin­gen Spek­ter. De NRK-ansat­te kre­ver å mins­ke lønns­for­skjel­le­ne mel­lom seg selv og ansat­te i øvri­ge medie­hus, bed­re sik­ring av kom­pe­tan­se for frem­ti­den samt at vika­rer skal behand­les likt som fas­te ansat­te, bl. a. lønns­mes­sig. Med en så høy andel ansat­te i streik, vil sto­re deler av NRKs pro­duk­sjon stop­pe opp. Anne-Kari Brat­ten, admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Spek­ter, peker på at NRKs øko­no­mi, kon­kur­ranse­po­si­sjon og fram­tids­ut­sik­ter ikke gir grunn­lag for å inn­fri NJs krav. NRK økte over­skud­det i fjor. Lønns­kost­na­de­ne, inklu­dert pen­sjon og omstil­ling, økte med 123 mil­lio­ner kro­ner fra 2016 til 2017.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS DAGENS NÆRINGLIV
LES MER HOS VG (15/05/2018)

Ifpi gransker VG-lista etter Tidal-avsløringer

Etter fun­net av over 300 mil­lio­ner fals­ke avspil­lin­ger av Kanye Wests og Beyoncés låter på Tidal, har Ifpi beslut­tet å grans­ke de nors­ke hit­lis­te­ne. Ifpi er inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen til de sto­re plate­sel­ska­pe­ne, og er ansvar­lig for de offi­si­el­le nors­ke hit­lis­te­ne for sing­ler og album. Jo fle­re strøm­min­ger, jo høy­ere inn­tek­ter for artis­te­ne, men strøm­me­tal­le­ne dan­ner også grunn­la­get for hit­liste­plas­se­rin­ger. Beyoncé-albu­met Lemo­na­de hav­net på første­plass på VG-lis­ta i 2016. Arnt Maasø ved Insti­tutt for medi­er og kom­mu­ni­ka­sjon på UiO omta­ler saken som den størs­te skan­da­len i strøm­me­bran­sjen hit­til. Tidal benek­ter å ha mani­pu­lert strøm­me­tal­le­ne.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+ (11/05/2018)

Vodafone blir bredbånd- og kabel-TV-kjempe

Det bri­tis­ke mobil­sel­ska­pet Vodafo­ne kjø­per gigan­ten Liber­ty Glo­bals kabel-TV og bred­bånds­virk­som­het i Tysk­land og Øst-Euro­pa. Kjø­pet gjør at Vodafo­ne blir en kjem­pe innen dis­tri­bu­sjon på Inter­nett i Euro­pa. Sel­ska­pe­ts kunde­mas­se vil omfat­te 54 mil­lio­ner hus­hold­nin­ger innen kabel-TV og bred­bånd og 120 mil­lio­ner mobil­abon­nen­ter. Det spe­ku­le­res sam­ti­dig i om Liber­ty Glo­bal vil bru­ke salgs­sum­men til å kjø­pe det bri­tis­ke TV-sel­ska­pet ITV, hvor kon­ser­net alle­re­de eier en andel. Liber­ty Glo­bal kon­trol­le­res av John Malo­ne, som også er Dis­coverys størs­te aksje­ei­er.

LES MER HOS GUARDIAN (11/05/2018)

Bri­tis­ke Vodafo­ne vokser seg stør­re.

Halvparten av befolkningen strømmer

I fers­ke tall for TV-seing, hen­tet fra Kan­tar TNS uli­ke under­sø­kel­ser, kom­mer det fram at halve befolk­nin­gen nå strøm­mer leven­de bil­der dag­lig, både gjen­nom betal­te strøm­me­tje­nes­ter og gra­tis­til­bud som YouT­ube. Under­sø­kel­se­ne viser hvor­dan TV-sein­gen grad­vis flyt­ter seg fra line­ær-TV til nett, og at alder har alt å si for hvor­dan sein­gen fore­går. Totalt sett bru­ker vi TV-skjer­men like mye som før.

LES MER HOS MEDIER24 (11/05/2018)

MTG tilbyr reklameplass i nett-TV

MTG er først ute med å til­by reklame­plass i nett-TV gjen­nom strøm­me­tje­nes­ten Viafree. Den nye TV-målin­gen, som inklu­de­rer seer­tall for både line­ær-TV og nett-TV, gjør det mulig å sel­ge reklame­tid på sam­me måte på beg­ge platt­for­mer. Ingen av de and­re TV-sel­ska­pe­ne til­byr fore­lø­pig reklame­plass i strøm­me­til­bu­det sitt, selv om TV 2 i 2017 meld­te at det­te vil­le bli mulig når de lan­se­rer en gra­tis­ver­sjon av Sumo.

LES MER HOS KAMPANJE (11/05/2018)

USA opphever nettnøytralitet 11. juni

Trump-admi­ni­stra­sjo­nen sør­get i 2017 for å få opp­he­vet reg­le­ne Oba­ma inn­før­te for å sik­re like betin­gel­ser for alle på Inter­nett. Det er det ame­ri­kans­ke telekom­til­sy­net, FCC, som sør­ger for at de nye reg­le­ne kom­mer på plass. End­rin­gen trer i kraft 11. juni, og betyr blant annet at nett­le­ve­ran­dø­rer kan blok­ke­re tje­nes­ter som ikke beta­ler for nå bru­ker­ne sine.

LES MER HOS DIGI.NO
LES MER HOS AFTENPOSTEN (11/05/2018)

Maches­ney Park, Illi­nois: Pro­test mot Trumps opp­he­ving av nett­nøy­tra­li­tet.

VG med «influencer»-satsing

VG øns­ker å ta del av det øko­no­misk vok­sen­de «influencer»-markedet – blog­ge­re og and­re pro­fi­ler på sosia­le medi­er –, og har ansatt en egen pro­sjekt­le­der til å kart­leg­ge poten­sia­let. Iføl­ge Torill Nikø, leder for digi­tal for­ret­nings­ut­vik­ling i VG Annon­se, har fle­re av avi­sens kun­der etter­spurt sam­ar­beid med influ­en­ce­re, og hoved­hen­sik­ten med sat­sin­gen er å styr­ke det kom­mer­si­el­le til­bu­det. Influ­en­cer-mar­ke­det har tid­li­ge­re blitt kri­ti­sert for å ta seg svært godt betalt, sam­ti­dig som det er pro­ble­ma­tisk at fle­re av pro­fi­le­ne har en høy andel uten­lands­ke føl­ge­re.

LES MER HOS KAMPANJE (11/05/2018)

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen