Ukens medienyheter: NRK-streik, Tidal og strømmebransjen

NRK-streiken og Tidal-skandalen har preget nyhetsbildet den siste uken. I tillegg kan du blant annet lese mer om nysatsinger hos strømmetjenestene, Spotify-sensur, Trumps oppheving av nettnøytralitet og VGs potensielle samarbeid med dagens "influencere".

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

“Populister” har mindre tillit til medier

En under­søkelse gjort av Pew Research Cen­tre i åtte vesteu­ropeiske land vis­er at vel­gere med «pop­ulis­tiske syn­spunk­ter» har langt min­dre tillit til medi­ene enn andre. Vel­gere som føler seg over­sett av poli­tik­erne og men­er van­lige folk kan gjøre en bedre jobb enn folke­val­gte, men­er også at nyhetsme­di­er er min­dre vik­tige, og får ofte nyhetene sine via sosiale medi­er. Under­søkelsen vis­er også at folk i Nord-Europa stol­er mer på medi­er enn i sør.

LES MER HOS GUARDIAN (16/05/2018)

583 millioner falske kontoer fjernet på tre måneder

Face­book leg­ger seg nå i selen for å rydde opp i falske kon­to­er, spam og hatytringer, men omfanget av tvil­somt innhold er enormt. Bare i løpet årets tre første måned­er ble 583 mil­lion­er falske kon­to­er fjer­net, sam­men med 837 mil­lion­er poster med spam. Face­book blokkerte også 21 mil­lion­er til­feller av «pornografisk naken­het og sek­suell aktivitet» og 2,5 mil­lion­er hatytringer.

LES MER HOS GUARDIAN (16/05/2018)

Viafree med nye digitale sportsrettigheter

MTG har sikret seg de dig­i­tale ret­tighetene til X Games Nor­way. Alt innhold­et blir tilgjen­gelig via den kost­nads­frie strøm­met­jen­esten Viafree. Ifølge admin­istr­erende direk­tør i MTG, Morten Micalsen, er direk­te­sendt sport på Viafree et nytt og vik­tig sat­sning­som­råde. Tidligere i vår lanserte strøm­met­jen­esten en større sportspakke med blant annet ishock­ey-VM og håndball.

LES MER HOS MEDIER24 (16/05/2018)

Reaksjoner på Spotify-sensur

Endringer i Spo­ti­fys regelverk gjør at strøm­met­jen­esten kan fjerne enkeltlåter og artis­ter, der­som de f. eks opp­for­dr­er til hat og vold på bak­grunn av rase, kjønn og sek­suell ori­en­ter­ing. Spo­ti­fy fjer­net nylig musikken til artis­ten R. Kel­ly fra alle sine anbe­falte spillelis­ter, på grunn av en rekke over­grep­san­klager mot ham. Også andre strøm­met­jen­ester har utestengt R. Kel­ly. Ifølge Jan Sverre Knud­sen, pro­fes­sor og musikkforsker ved Oslomet, er en slik sen­sur med på å under­grave rettssys­temet, og han synes det er urovekkende med den enorme mak­ten disse sel­skapene utøver.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (16/05/2018)

En gruppe NRK-ansat­te mark­er­er streiken på Tor­gall­men­nin­gen i Bergen. (Foto: Elise Angell)

1700 NRK-ansatte tatt ut i streik

Norsk Jour­nal­ist­lag tar ut 1700 NRK-arbei­dere i streik etter å ha mis­lykkes å komme til enighet med arbei­ds­giver­forenin­gen Spek­ter. De NRK-ansat­te krev­er å minske lønns­forskjel­lene mel­lom seg selv og ansat­te i øvrige mediehus, bedre sikring av kom­petanse for fremti­den samt at vikar­er skal behan­dles likt som faste ansat­te, bl. a. lønns­mes­sig. Med en så høy andel ansat­te i streik, vil store del­er av NRKs pro­duk­sjon stoppe opp. Anne-Kari Brat­ten, admin­istr­erende direk­tør i Spek­ter, peker på at NRKs økono­mi, konkur­ranse­po­sisjon og framtid­sut­sik­ter ikke gir grunnlag for å inn­fri NJs krav. NRK økte over­skud­det i fjor. Lønnskost­nadene, inklud­ert pen­sjon og omstill­ing, økte med 123 mil­lion­er kro­ner fra 2016 til 2017.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS DAGENS NÆRINGLIV
LES MER HOS VG (15/05/2018)

Ifpi gransker VG-lista etter Tidal-avsløringer

Etter fun­net av over 300 mil­lion­er falske avspillinger av Kanye Wests og Bey­on­cés låter på Tidal, har Ifpi beslut­tet å granske de norske hitlis­tene. Ifpi er inter­esse­or­gan­isas­jo­nen til de store plate­sel­skapene, og er ans­varlig for de off­isielle norske hitlis­tene for sin­gler og album. Jo flere strøm­minger, jo høyere inntek­ter for artis­tene, men strøm­met­al­lene dan­ner også grunnlaget for hitlis­teplasseringer. Bey­on­cé-albumet Lemon­ade havnet på førsteplass på VG-lista i 2016. Arnt Maasø ved Insti­tutt for medi­er og kom­mu­nikasjon på UiO omtaler sak­en som den største skan­dalen i strøm­me­bran­sjen hit­til. Tidal benek­ter å ha manip­ulert strømmetallene.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+ (11/05/2018)

Vodafone blir bredbånd- og kabel-TV-kjempe

Det britiske mobilsel­skapet Voda­fone kjøper gigan­ten Lib­er­ty Glob­als kabel-TV og bred­båndsvirk­somhet i Tysk­land og Øst-Europa. Kjøpet gjør at Voda­fone blir en kjempe innen dis­tribusjon på Inter­nett i Europa. Sel­skapets kun­de­masse vil omfat­te 54 mil­lion­er hush­old­ninger innen kabel-TV og bred­bånd og 120 mil­lion­er mobi­labon­nen­ter. Det spekuleres sam­tidig i om Lib­er­ty Glob­al vil bruke sal­gssum­men til å kjøpe det britiske TV-sel­skapet ITV, hvor kon­ser­net allerede eier en andel. Lib­er­ty Glob­al kon­trolleres av John Mal­one, som også er Dis­cov­erys største aksjeeier.

LES MER HOS GUARDIAN (11/05/2018)

Britiske Voda­fone vokser seg større.

Halvparten av befolkningen strømmer

I ferske tall for TV-seing, hen­tet fra Kan­tar TNS ulike under­søkelser, kom­mer det fram at halve befolknin­gen nå strøm­mer lev­ende bilder daglig, både gjen­nom betalte strøm­met­jen­ester og gratis­til­bud som YouTube. Under­søkelsene vis­er hvor­dan TV-sein­gen grad­vis fly­t­ter seg fra lineær-TV til nett, og at alder har alt å si for hvor­dan sein­gen foregår. Totalt sett bruk­er vi TV-skjer­men like mye som før.

LES MER HOS MEDIER24 (11/05/2018)

MTG tilbyr reklameplass i nett-TV

MTG er først ute med å til­by reklame­plass i nett-TV gjen­nom strøm­met­jen­esten Viafree. Den nye TV-målin­gen, som inklud­er­er seer­tall for både lineær-TV og nett-TV, gjør det mulig å selge reklametid på samme måte på begge plat­tformer. Ingen av de andre TV-sel­skapene tilbyr foreløpig reklame­plass i strøm­metil­budet sitt, selv om TV 2 i 2017 meldte at dette ville bli mulig når de lanser­er en gratisver­sjon av Sumo.

LES MER HOS KAMPANJE (11/05/2018)

USA opphever nettnøytralitet 11. juni

Trump-admin­is­trasjo­nen sør­get i 2017 for å få opphevet reg­lene Oba­ma inn­førte for å sikre like betingelser for alle på Inter­nett. Det er det amerikanske telekomtil­synet, FCC, som sørg­er for at de nye reg­lene kom­mer på plass. Endrin­gen trer i kraft 11. juni, og betyr blant annet at net­tleverandør­er kan blokkere tjen­ester som ikke betaler for nå bruk­erne sine.

LES MER HOS DIGI.NO
LES MER HOS AFTENPOSTEN (11/05/2018)

Mach­es­ney Park, Illi­nois: Protest mot Trumps opphev­ing av nettnøytralitet.

VG med “influencer”-satsing

VG ønsker å ta del av det økonomisk vok­sende “influencer”-markedet – blog­gere og andre pro­fil­er på sosiale medi­er –, og har ansatt en egen pros­jek­tled­er til å kart­legge poten­sialet. Ifølge Torill Nikø, led­er for dig­i­tal for­ret­ning­sutvikling i VG Annonse, har flere av avisens kun­der etter­spurt samar­beid med influ­encere, og hov­ed­hen­sik­ten med satsin­gen er å styrke det kom­mer­sielle tilbudet. Influ­encer-markedet har tidligere blitt kri­tis­ert for å ta seg svært godt betalt, sam­tidig som det er prob­lema­tisk at flere av pro­fi­lene har en høy andel uten­landske følgere.

LES MER HOS KAMPANJE (11/05/2018)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen