Ukens medienyheter: Streik, Google og musikkbransjen

Mens andre strømmegiganter vokser, har Tidal blitt anmeldt som følge av avsløringene om tallmanipulasjon; EUs personvernregler skaper splid, og NRK er fremdeles i streik, med moderat støtte hos befolkningen. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Schibsted stanser Google-annonsering i Sverige

Uenigheter mel­lom Google og Schib­st­ed i tolknin­gen av EUs nye per­son­vern­re­gler gjør at aviskon­ser­net denne uken stanser alle Google-baserte kam­pan­jer i sine svenske medi­er. Ifølge Schib­st­ed krev­er Google at mediehusene som benyt­ter seg av annons­esys­temene deres ber om detal­jert sam­tykke fra bruk­erne på veg­ne av Google, men uten at Google informer­er om hvor­dan dataene skal brukes. I til­legg krev­er Google at det er mediehusene som får det juridiske ans­varet for opplysnin­gene som sam­les inn, og som dermed må betale boten hvis dataene brukes på tvers av regelver­ket. Den nye reg­lene – GDPR – inn­føres 25. mai i Sverige, men er er utsatt til 1. august i Norge.

LES MER HOS KAMPANJE
LES ENDA MER HOS KAMPANJE (23/05/2018)

Sony sikrer kontroll over verdifulle musikkrettigheter

Sony har økt sin eieran­del i musikkfor­laget EMI Music Pub­lish­ing fra 30 til 90 pros­ent, og sikr­er dermed posisjo­nen sin som ver­dens største eier av musikkret­tigheter. EMI Music Pub­lish­ing var tidligere en del av kjem­pen EMI, som også sto bak plate­sel­skapet EMI Records – et sel­skap som hadde kon­trak­ter med mange av ver­dens mest kjente artis­ter. EMI ble split­tet opp i 2011 da plate­sel­skapet ble kjøpt av Uni­ver­sal Music og musikkfor­laget ble over­tatt av et kon­sor­tium med Sony i spis­sen. EMI Music Pub­lish­ing eier blant annet ret­tighetene til låter av Queen, Car­ole King, Ali­cia Keys og Phar­rell Williams.

LES MER HOS NEW YORK TIMES
LES MER HOS VARIETY (23/05/2018)

Sony øker sin eieran­del i EMI Music Pub­lish­ing, og sikr­er seg dermed ret­tighetene til låter av Phar­rell Williams.

Fire av ti støtter NRK-streiken

Én uke etter at NRK-streiken brøt ut, har 94 pros­ent av befolknin­gen fått med seg at jour­nal­is­tene i NRK streik­er. Det vis­er en under­søkelse InFact har utført for Medier24. Blant de spurte, sier fire av ti at de støt­ter streiken. Ikke uven­tet synker all­mennkringkasterens seer­tall. Under prin­se­bryllu­pet i Storbri­tan­nia hadde TV 2 åtte ganger så mange seere som NRK, som sendte bryllu­pet uten kommentarer.

LES MER HOS JOURNALISTEN (23/05/2018)

Fremmer egne bøker i egne salgskanaler

I bok­bran­sjen rea­geres det på at Cap­pe­len Damm bruk­er sine egne sal­gskanaler – Coop-butikkene, Tanums bokklub­ber og strøm­met­jen­esten Sto­ry­tel – til å fremme bøk­er fra eget for­lag. Ifølge bereg­ninger gjort av Klassekam­p­en, er dom­i­nansen av Cap­pe­len Damm-titler mel­lom 75 og 90 pros­ent i de ulike sal­gskana­lene. Tore Slaat­ta, i Norsk faglit­terær for­fat­ter- og over­set­ter­foren­ing, kri­tis­er­er skjevheten i Cap­pe­len Damms sal­gskanaler. Han men­er for­lagets egen­pro­mo­ter­ing er med på å under­grave bok­bran­sjens verdisett.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (22/05/2018)

Youtube med ny strømmetjeneste og mer TV-innhold

Google styrk­er kam­p­en mot strøm­megi­gan­tene Net­flix og Spo­ti­fy når de i mai lanser­er den nye, betalte strøm­met­jen­esten Youtube Pre­mi­um. Denne vil bestå av Youtube Music – hvor abon­nen­tene får mulighet til å laste ned musikk – og video­plat­tfor­men Youtube Orig­i­nals, som blir spekket av egen­pro­dusert TV-innhold. Den nye strøm­met­jen­esten blir reklame­fri, og erstat­ter Youtube Red, som ble lansert i 2015. Tjen­esten vil bli tilgjen­gelig i Norge etter hvert.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS YOUTUBE (18/05/2018)

Tre anmeldelser mot Tidal

Ret­tighet­sor­gan­isas­jo­nen Tono anmeldte Tidal til Økokrim i for­rige uke etter avs­lørin­gene om tall­ma­nip­u­lasjon. Nå har også artis­tor­gan­isas­jo­nen Gra­mart og Fono, forenin­gen for uavhengige norske plate­sel­skaper, anmeldt den nors­ketablerte strøm­met­jen­esten. Gra­mart ønsker full gjen­nom­gang av Tidals strøm­met­all, og vil jobbe for å sikre sine medlem­mer det de har krav på. En rekke norske artis­ter har ikke fått betalt av Tidal siden høsten 2017.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+ (18/05/2018)

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen