Ukens medienyheter: Streik, Google og musikkbransjen

Mens andre strømmegiganter vokser, har Tidal blitt anmeldt som følge av avsløringene om tallmanipulasjon; EUs personvernregler skaper splid, og NRK er fremdeles i streik, med moderat støtte hos befolkningen. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Schibsted stanser Google-annonsering i Sverige

Uenig­he­ter mel­lom Goog­le og Schib­sted i tolk­nin­gen av EUs nye per­son­vern­reg­ler gjør at avis­kon­ser­net den­ne uken stan­ser alle Goog­le-baser­te kam­pan­jer i sine svens­ke medi­er. Iføl­ge Schib­sted kre­ver Goog­le at medie­hu­se­ne som benyt­ter seg av annonse­sys­te­me­ne deres ber om detal­jert sam­tyk­ke fra bru­ker­ne på veg­ne av Goog­le, men uten at Goog­le infor­me­rer om hvor­dan data­ene skal bru­kes. I til­legg kre­ver Goog­le at det er medie­hu­se­ne som får det juri­dis­ke ansva­ret for opp­lys­nin­ge­ne som sam­les inn, og som der­med må beta­le boten hvis data­ene bru­kes på tvers av regel­ver­ket. Den nye reg­le­ne – GDPR – inn­fø­res 25. mai i Sve­ri­ge, men er er utsatt til 1. august i Nor­ge.

LES MER HOS KAMPANJE
LES ENDA MER HOS KAMPANJE (23/05/2018)

Sony sikrer kontroll over verdifulle musikkrettigheter

Sony har økt sin eier­an­del i musikk­for­la­get EMI Music Pub­lish­ing fra 30 til 90 pro­sent, og sik­rer der­med posi­sjo­nen sin som ver­dens størs­te eier av musikk­ret­tig­he­ter. EMI Music Pub­lish­ing var tid­li­ge­re en del av kjem­pen EMI, som også sto bak plate­sel­ska­pet EMI Records – et sel­skap som had­de kon­trak­ter med man­ge av ver­dens mest kjen­te artis­ter. EMI ble split­tet opp i 2011 da plate­sel­ska­pet ble kjøpt av Uni­ver­sal Music og musikk­for­la­get ble over­tatt av et kon­sor­ti­um med Sony i spis­sen. EMI Music Pub­lish­ing eier blant annet ret­tig­he­te­ne til låter av Que­en, Caro­le King, Ali­cia Keys og Phar­rell Wil­liams.

LES MER HOS NEW YORK TIMES
LES MER HOS VARIETY (23/05/2018)

Sony øker sin eier­an­del i EMI Music Pub­lish­ing, og sik­rer seg der­med ret­tig­he­te­ne til låter av Phar­rell Wil­liams.

Fire av ti støtter NRK-streiken

Én uke etter at NRK-strei­ken brøt ut, har 94 pro­sent av befolk­nin­gen fått med seg at jour­na­lis­te­ne i NRK strei­ker. Det viser en under­sø­kel­se InFact har utført for Medier24. Blant de spur­te, sier fire av ti at de støt­ter strei­ken. Ikke uven­tet syn­ker all­menn­kring­kas­te­rens seer­tall. Under prin­se­bryl­lu­pet i Stor­bri­tan­nia had­de TV 2 åtte gan­ger så man­ge seere som NRK, som send­te bryl­lu­pet uten kom­men­ta­rer.

LES MER HOS JOURNALISTEN (23/05/2018)

Fremmer egne bøker i egne salgskanaler

I bok­bran­sjen rea­ge­res det på at Cap­pe­len Damm bru­ker sine egne salgs­ka­na­ler – Coop-butik­ke­ne, Tanums bok­klub­ber og strøm­me­tje­nes­ten Story­tel – til å frem­me bøker fra eget for­lag. Iføl­ge bereg­nin­ger gjort av Klasse­kam­pen, er domi­nan­sen av Cap­pe­len Damm-tit­ler mel­lom 75 og 90 pro­sent i de uli­ke salgs­ka­na­le­ne. Tore Slaat­ta, i Norsk fag­lit­te­rær for­fat­ter- og over­set­ter­for­ening, kri­ti­se­rer skjev­he­ten i Cap­pe­len Dam­ms salgs­ka­na­ler. Han mener for­la­gets egen­pro­mo­te­ring er med på å under­gra­ve bok­bran­sjens verdi­sett.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (22/05/2018)

Youtube med ny strømmetjeneste og mer TV-innhold

Goog­le styr­ker kam­pen mot strøm­me­gi­gan­te­ne Net­flix og Spo­ti­fy når de i mai lan­se­rer den nye, betal­te strøm­me­tje­nes­ten Yout­ube Pre­mi­um. Den­ne vil bestå av Yout­ube Music – hvor abon­nen­te­ne får mulig­het til å las­te ned musikk – og video­platt­for­men Yout­ube Ori­gi­nals, som blir spek­ket av egen­pro­du­sert TV-inn­hold. Den nye strøm­me­tje­nes­ten blir reklame­fri, og erstat­ter Yout­ube Red, som ble lan­sert i 2015. Tje­nes­ten vil bli til­gjen­ge­lig i Nor­ge etter hvert.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS YOUTUBE (18/05/2018)

Tre anmeldelser mot Tidal

Ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen Tono anmeld­te Tidal til Øko­krim i for­ri­ge uke etter avslø­rin­ge­ne om tall­ma­ni­pu­la­sjon. Nå har også artist­or­ga­ni­sa­sjo­nen Gram­art og Fono, for­enin­gen for uav­hen­gi­ge nors­ke plate­sel­ska­per, anmeldt den norske­tab­ler­te strøm­me­tje­nes­ten. Gram­art øns­ker full gjen­nom­gang av Tidals strøm­me­tall, og vil job­be for å sik­re sine med­lem­mer det de har krav på. En rek­ke nors­ke artis­ter har ikke fått betalt av Tidal siden høs­ten 2017.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV+ (18/05/2018)

TEMA

G

oogle

41 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen