Alvorspraten på SMS

Erna og Knut Arilds tekstmeldinger egner seg bedre til kosebesøk enn til strategisk brannslukking.
Foto: Skjermdump fra Erna Solbergs Facebook-profil.

Stats­mi­nis­ter Erna Sol­bergs (H) besøk hos for­eld­re­ne til Knut Arild Harei­de (KrF) på Rubbe­stad­ne­set er nok som­mer­ens minst spon­ta­ne.

Menin­gen er å knyt­te Høy­re og KrFs kurs sam­men mot val­get foran medie­ne. Det er nes­ten fle­re kame­ra­er og mik­ro­fo­ner enn lap­per og jord­bær.

Like før ankomst la Sol­berg ut et skjerm­bil­de av en SMS-utveks­ling med Harei­de på sin Face­bo­ok-pro­fil:

Skjerm­dump fra Erna Sol­bergs Face­bo­ok-side.

Noe sene­re i valg­kam­pen, da det ble klart at KrF ikke øns­ket å dri­ve valg­kamp med de tre and­re par­ti­ene på bor­ger­lig side, fikk offent­lig­he­ten se en annen SMS-sean­se.

Over­gan­gen fra lap­pe-gle­de til brannsluk­king er skarp.

Der den førs­te utveks­lin­gen frem­står som tri­ve­lig og impul­siv, bærer den and­re en vel­kjent eim av plan­lagt spon­ta­ni­tet. Harei­de har til og med byt­tet mål­form.

Foto: Skjerm­dump fra Erna Sol­bergs Face­bo­ok-side.

SMS-skjerm­bil­der er en ny sjan­ger i norsk poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon.

Bil­de­ne gir følel­sen av å lese over skul­de­ren til poli­ti­ke­ren selv. Et direk­te inn­blikk i topp-poli­ti­ker­nes pri­va­te kom­mu­ni­ka­sjons­form mel­lom hver­and­re. Skjerm­bil­de­ne kom­mer med egne, visu­el­le påstan­der om ekt­het.

Mel­din­ge­ne mel­lom to men­nes­ker må da være en san­ne­re repre­sen­ta­sjon enn medie­nes frem­stil­ling av hva parti­le­der­ne ten­ker og gjør?

Førs­te gang fun­ge­rer det. And­re gang kom­mer det per­son­li­ge pre­get på kant med poli­ti­ker­nes stra­te­gis­ke øns­ke om å dem­pe medie­støy.

Eksem­pe­let Harei­de og Sol­berg viser at gre­pet egner seg bed­re til kose­be­skje­der enn poli­tisk brannsluk­king. Bru­kes det til sist­nevn­te, kla­rer ikke SMS-ens form­språk å dek­ke over en vel­kjent sjan­ger: presse­mel­din­gen.

Stats­mi­nis­ter Erna Sol­bergs (H) besøk hos for­eld­re­ne til Knut Arild Harei­de (KrF) på Rubbe­stad­ne­set er nok som­mer­ens minst spon­ta­ne.

Menin­gen er å knyt­te Høy­re og KrFs kurs sam­men mot val­get foran medie­ne. Det er nes­ten fle­re kame­ra­er og mik­ro­fo­ner enn lap­per og jord­bær.

Like før ankomst la Sol­berg ut et skjerm­bil­de av en SMS-utveks­ling med Harei­de på sin Face­bo­ok-pro­fil:

Skjerm­dump fra Erna Sol­bergs Face­bo­ok-side.

Noe sene­re i valg­kam­pen, da det ble klart at KrF ikke øns­ket å dri­ve valg­kamp med de tre and­re par­ti­ene på bor­ger­lig side, fikk offent­lig­he­ten se en annen SMS-sean­se.

Over­gan­gen fra lap­pe-gle­de til brannsluk­king er skarp.

Der den førs­te utveks­lin­gen frem­står som tri­ve­lig og impul­siv, bærer den and­re en vel­kjent eim av plan­lagt spon­ta­ni­tet. Harei­de har til og med byt­tet mål­form.

Foto: Skjerm­dump fra Erna Sol­bergs Face­bo­ok-side.

SMS-skjerm­bil­der er en ny sjan­ger i norsk poli­tisk kom­mu­ni­ka­sjon.

Bil­de­ne gir følel­sen av å lese over skul­de­ren til poli­ti­ke­ren selv. Et direk­te inn­blikk i topp-poli­ti­ker­nes pri­va­te kom­mu­ni­ka­sjons­form mel­lom hver­and­re. Skjerm­bil­de­ne kom­mer med egne, visu­el­le påstan­der om ekt­het.

Mel­din­ge­ne mel­lom to men­nes­ker må da være en san­ne­re repre­sen­ta­sjon enn medie­nes frem­stil­ling av hva parti­le­der­ne ten­ker og gjør?

Førs­te gang fun­ge­rer det. And­re gang kom­mer det per­son­li­ge pre­get på kant med poli­ti­ker­nes stra­te­gis­ke øns­ke om å dem­pe medie­støy.

Eksem­pe­let Harei­de og Sol­berg viser at gre­pet egner seg bed­re til kose­be­skje­der enn poli­tisk brannsluk­king. Bru­kes det til sist­nevn­te, kla­rer ikke SMS-ens form­språk å dek­ke over en vel­kjent sjan­ger: presse­mel­din­gen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen