Lenker

Hyppig oppdaterte lenker til relevante nettsider. Lenkene velges ut av redaksjonen og administreres ved hjelp av den sosiale bokmerketjenesten Delicious.

567 innlegg

links for 2011-04-15

ECB warns of threat to Greek democ­ra­cy euobserver.com: Hel­las’ demokrati truet hvis lan­det må i gjelds­forhan­dlinger, ifølge euroso­nens sen­tral­bank. (tags: hel­las demokrati europa eurolan­dene esb stats­g­jeld) Flere offentlige virk­somheter i elek­tro­n­isk postjour­nal oep.no: 20 nye virk­somheter på vei inn i den offentlige postjour­nalen. (tags: oep offent­lighet postjournal)

 

links for 2011-04-13

Fritt Ords Pris til Anders Sømme Ham­mer fritt-ord.no: Får prisen for sin uavhengige og kri­tiske dekn­ing av Afghanistan-kri­gen. (tags: frit­tord afghanistan jour­nal­is­tikk anders-sømme-hammer)

 

links for 2011-04-12

Egypt Sen­tences Blog­ger to 3 Years nytimes.com: Maikel Nabil kri­tis­erte mil­itæret, fikk fengselsstraff. (tags: blog­ging ytrings­fri­het egypt maikel-nabil) ‘Chi­na in many ways is just like the mid­dle ages’ guardian.co.uk: Ai Wei­weis siste inter­vju før arrestasjo­nen. (tags: kina ai-wei­wei ytrings­fri­het men­neskerettigheter kun­st) A Provo­ca­teur Finds Out Just How Far He Can Go newsweek.com: Pro­fil av den arresterte kine­siske kunstneren […]

 

links for 2011-04-05

A State­ment on Pri­vate Man­ning’s Deten­tion balkin.blogspot.com: Opprop for bedre behan­dling av Bradley Man­ning. (tags: wik­ileaks bradley-man­n­ing opprop menneskerettigheter)

 

links for 2011-03-30

De mus­limske lan­dene har snudd fritanke.no: Ingen FN-res­o­lusjon mot ”ned­set­tende uttalelser om reli­gion” denne gang. (tags: reli­gion men­neskerettigheter ytrings­fri­het fn islam) West Cen­sor­ing East opennet.net: Rap­port om hvor­dan dis­si­den­ter for­følges med vestlig teknolo­gi. (tags: inter­nett sen­sur midtøsten teknologi)

 

links for 2011-03-28

Med lisens til å glede aftenposten.no: Får sam­fun­net nok ut av de 4,4 mil­liar­dene i NRK-lisens, spør Knut Olav Åmås. (tags: nrk all­mennkringkast­ing lisens­fi­nan­sier­ing offent­lighet) Även rebeller i Libyen kan ham­na inför skran­ket i Haag klamberg.blogspot.com: Opprør­erne i Libya må også følge folk­eretten. (tags: icc folk­erett libya) — I skvis mel­lom Google, Face­book og NRK kampanje.com: En rekke kommersielle […]

 

links for 2011-03-17

Shat­ter­ing bar­ri­ers to reveal cor­rup­tion nieman.harvard.edu: Stor temaut­gave om jour­nal­is­tikk mot kor­rup­sjon. (tags: kor­rup­sjon jour­nal­is­tikk) State of the News Media 2011 stateofthemedia.org: Årlig rap­port om til­standen i USAs nyhetsme­di­er er ute. (tags: jour­nal­is­tikk nyhetsme­di­er dig­i­talis­er­ing) Slike nye jour­nal­is­ter vil redak­tørene ha journalisten.no: Er norske jour­nal­is­tut­dan­ninger i utakt med ønske­lista, spør Jo Bech-Karlsen. (tags: jour­nal­is­tikk utdan­ning medier) — […]

 

links for 2011-03-07

Jerusalem er ikke ver­dens navle information.dk: For de rev­o­lu­tionære på Tahrir-plad­sen var kon­flik­ten med Israel ikke cen­tral, skriv­er André Glucks­mann. (tags: egypt tunisia israel palestinere midtøsten demokratisering)

 

links for 2011-03-02

Can Data Pre­dict Polit­i­cal Rev­o­lu­tions? theatlantic.com: Richard Flori­da gjør et forsøk på å forut­si rev­o­lusjon. (tags: rev­o­lusjon­er nord-afri­­ka midtøsten libya)

 
 
til toppen