Arbeiderbevegelsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Arbeiderbevegelsen i Norge

  Først nogen gode råd: Gap ikke over mere enn du kan klare! Du kan ikke klare å gjennemgå de siste hundre årene i ett foredrag. Når du har valgt det tidsavsnittet som du vil gå igjennem, så finn det stoffet som er nogenlunde for hånden og som du faktisk trenger for å gi dine kamerater oplysninger.

 • Fornyelsen må komme fra arbeiderbevegelsen

  Det høres ut som den rene selvmotsigelsen, når jeg begynner dette foredraget med å slå fast at vi står ovenfor et vanskelig valg, til tross for at det utvilsomt har skjedd et politisk omslag siden det norske folk sist gikk til urnene. Like fullt tror jeg påstanden er rett.

 • Foredrag

  I det jeg tillader mig at begjære Ordet, mener jeg ikke dermed fuldstændig at kunne tolke de Følelser som enhver ægte Normand burde være besjælet af, men blot at gjøre nogle Bemærkninger over hvor Nødvendigt det er for enhver, ligesaavel af Bønder som af den simple arbeidende Klasse, at danne sig i Foreninger, og i Fællesskab med hverandre udtale sine Meninger; thi det er ikke alene sin egen Sag Arbeiderne har tænkt at bekæmpe, men det er det hele Samfunds- og Fædrelandsvel som han om det var mulig vil søge at forbedre til det Almindeliges Bedste. Og saaledes vil det være os inderlig kjært om de rettænkende Bønder og andre Stænder af hvad Stand og Stillingde end maatte være, vilde slutte sig til os og i Fællesskab med os at anstille vore Anskuelser, da vilde vores Agitation til næste Storthing gaa frem med langt mere kraft end som naar blot et enkelt Parti i Staten søger at vilde forbedre Noget;

  Fra SNL

 • arbeiderbevegelse

  Arbeiderbevegelse er en fellesbetegnelse for faglige og politiske bevegelser som har sin sosiale basis i arbeiderklassen og tar sikte på å bedre arbeidernes levestandard og i det hele forsvare deres interesser.Til arbeiderbevegelsen regnes fagforeninger, politiske organisasjoner og også opprinnelig den kooperative bevegelsen..

 • fagbevegelsen

  Fagbevegelsen er en alminnelig fellesbetegnelse for fagforeninger, landsomfattende fagforbund og lokale organisasjonsledd i arbeidstakerorganisasjoner.Fagbevegelsen utgjør en hoveddel av det som kalles arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsens andre viktige bestanddel er de politiske partiene som historisk har blitt dannet for å fremme arbeideres interesser, som arbeiderpartier, sosialdemokratiske partier og sosialistiske og kommunistiske partier.

  Fra wikipedia

 • Arbeiderbevegelsen

  Arbeiderbevegelsen viser vanligvis til fagforeninger av ordinære lønnsarbeidere (i motsetning til laug og rene profesjonsforeninger), samt de sosialistiske partiene som i mange land har vokst frem fra eller i tilknyting til denne fagbevegelsen.

 • Det norske landssvikoppgjøret

  Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskrig.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania; sørsamisk: Oslove) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.