Provokasjon og forsvar

Den 16. februar var det 60 år siden Knut Hamsun døde. I den forbindelse anbefales det å ta en titt på to interessante taler han holdt på ulike tidspunkt i livet sitt.

Knut Ham­sun ca 1905-10 (foto: Hel­land & co, Digi­talt Museum/Oslo Muse­um)

Den ene er «Ærer de unge» fra 1907. Der er imid­ler­tid ikke ori­gi­nal­ma­nu­skrip­tet bevart. Teks­ten som er gjen­gitt er et par år nyere, pub­li­sert i Ver­dens Gang med noen end­rin­ger i for­hold til den opp­rin­ne­li­ge talen. Like fullt er kan­skje «Ærer de unge» Ham­suns mest berøm­te poli­tis­ke tale. Den pro­vo­ser­te nem­lig man­ge for­di Ham­sun her stil­te det fjer­de bud på hodet og men­te at det var de eld­re som skul­le ære sine barn, ikke omvendt.

Den and­re talen er Ham­suns tale i ret­ten fra 1947, «Jeg for­sva­rer meg ikke…» . Det er Ham­suns for­svars­tale da erstat­nings­sa­ken som nors­ke myn­dig­he­ter had­de anlagt mot ham etter kri­gen kom til behand­ling i her­reds­ret­ten i Grim­stad:

Når jeg satt der og skrev etter bes­te evne, og tele­gra­fer­te natt og dag, så satt jeg alt­så og for­råd­te mitt land, heter det. Jeg var lands­for­ræ­der, heter det. Det får så være. Men jeg føl­te det ikke slik, kjen­te det ikke slik, og jeg kjen­ner det ikke slik i dag hel­ler. Jeg har den bes­te fred med meg selv, den aller bes­te sam­vit­tig­het.
Jeg hol­der det almin­ne­li­ge omdøm­me nok­så høyt. Jeg hol­der vårt nors­ke retts­ve­sen enda høy­ere, men jeg hol­der det ikke så høyt som jeg hol­der min egen bevisst­het om hva som er godt og ondt, hva som er rett og galt. Jeg er gam­mel nok til å ha en rette­snor for meg selv, og det­te er min.

TEMA

K

nut Ham
sun

1 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Her ser man Max von Syd­ow som Ham­sun frem­føre talen:

    http://www.youtube.com/watch?v=J6YwmwoOwco

til toppen