Arbeidsmiljøloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • arbeidsmiljøloven

  Arbeidsmiljøloven er en norsk lov som er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge. Loven inneholder blant annet regler om arbeidsmiljø, stillingsvern (arbeidstakeres vern mot usaklig oppsigelse og avskjed), arbeidstid, permisjon, ansettelse og avslutning av arbeidsforhold (oppsigelse og avskjed).Loven erstattet lov om arbeidervern og arbeidsmiljø av 1977, som også ble kalt arbeidsmiljøloven, og som ble opphevet da loven av 2005 trådte i kraft 1.

 • arbeidsmiljøloven

  Arbeidsmiljøloven er en lov for arbeidslivet i Norge. Loven inneholder blant annet regler om arbeidsmiljø og arbeidstid. Den har også regler om hvordan arbeidsgiveren ansetter folk, og om hvordan man slutter i jobben.Arbeidsmiljøet er alle tingene som virker inn på hvordan folk har det på jobben. Hver arbeidsplass har et miljø. Loven skal sørge for at alle som har jobb i Norge har et godt miljø der de jobber.Arbeidstakere må få oppfølging og sykepenger hvis de blir syke.

  Fra wikipedia

 • Arbeidsmiljøloven

  Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.

 • Tvisteløsningsnemnda for arbeidsmiljøloven

  Tvisteløsningsnemnda for arbeidsmiljøloven er en norsk statlig nemnd som behandler tvister om deltidsansattes rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid, fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte, rett til redusert eller fleksibel arbeidstid, rett til permisjoner etter arbeidsmiljøloven kapittel 12 samt rett til fritak fra nattarbeid eller overtidsarbeid.

 • Verneombud

  Verneombud er en valgt person, ombud, i en bedrift eller organisasjon som skal se til at virksomheten ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd i tråd med arbeidsmiljøloven.

Mer om Arbeidsmiljøloven fra Vox Publicas arkiv