2016: Mot og grenser i offentligheten

Mot til å ytre seg, debattklima og grenser for ytringsfriheten er temaer som preget Vox Publicas innhold og mest leste artikler i 2016.

“Skam­løse ara­biske jen­ter” var et av de nye begrepene den norske offent­ligheten ble kjent med i 2016. Et inter­vju med opphavskvin­nen til det, den unge debat­tan­ten Nan­cy Herz, var vår mest leste artikkel dette året. 

Hvor går grensene for ytrings­fri­heten? Hvor­dan kan de økte tekniske mulighetene folk har fått til å ytre seg forenes med en mest mulig fri debatt, med minst mulig etiske over­tramp, e‑galle og hets? Dette er stadig spørsmål det demokratiske sam­fun­net strir med, over 20 år etter inter­net­tets gjennombrudd. 

Hva bør poli­tikere gjøre og ikke gjøre? Risik­er­er de å innskrenke ytringsrom­met? Vår nest mest leste sak var en kri­tisk analyse av Høyre-Frp-reg­jerin­gens ini­tia­tiv mot hate­fulle ytringer.

Blant de øvrige temaene vi har tatt opp i en viss bred­de i 2016: Frankrikes svar på islamistisk ter­ror var gjen­stand for flere grundi­ge artik­ler – om unntak­stil­stand, stats­borg­er­skap, burkini­for­bud. Aspek­ter ved ter­ror­isme og medi­er var også tema i en analyse av IS-mag­a­sinet Dabiq og en drøft­ing av virknin­gen av omfat­tende ter­rordekn­ing. Og selvsagt har også vi grublet over fenomenet Don­ald Trump.

Medi­enes krise og omstill­ing pågår fort­satt for fullt og var vik­tig også i vår dekn­ing i 2016. Omstill­in­gen byr ikke bare på neg­a­tive nyheter. Helt på tam­p­en av året beskrev vi en av årets mer vel­lykkede medi­enyskapinger — NRKs serie Skam.

De fem mest leste artiklene i 2016

Kris­t­ian Meis­ingset: «Jeg tåler ikke dritt fra noen». Inter­vju med Nan­cy Herz.
Kris­t­ian Meis­ingset: Rett til ikke å bli krenket?
Kris­t­ian A. Bjørke­lo: Fas­cis­mens nye drakt
Mag­ni Olaug Fuglerud: Hatet mot rosabloggerne
Erik Bol­stad: Tekst-TV – masseme­di­et som alle gløymde

Takk til alle som har abon­nert på vårt nyhets­brev og bidratt til å spre og diskutere artik­lene våre på Twit­ter og Face­book i 2016.

TEMA

Y

tringsf
rihet i
Norge

39 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen