2016: Mot og grenser i offentligheten

Mot til å ytre seg, debattklima og grenser for ytringsfriheten er temaer som preget Vox Publicas innhold og mest leste artikler i 2016.

«Skam­løse ara­bis­ke jen­ter» var et av de nye begre­pe­ne den nors­ke offent­lig­he­ten ble kjent med i 2016. Et inter­vju med opp­havs­kvin­nen til det, den unge debat­tan­ten Nancy Herz, var vår mest les­te artik­kel det­te året.

Hvor går gren­se­ne for ytrings­fri­he­ten? Hvor­dan kan de økte tek­nis­ke mulig­he­te­ne folk har fått til å ytre seg for­enes med en mest mulig fri debatt, med minst mulig etis­ke over­tramp, e‑galle og hets? Det­te er sta­dig spørs­mål det demo­kra­tis­ke sam­fun­net strir med, over 20 år etter inter­net­tets gjen­nom­brudd.

Hva bør poli­ti­ke­re gjø­re og ikke gjø­re? Risi­ke­rer de å inn­skren­ke ytrings­rom­met? Vår nest mest les­te sak var en kri­tisk ana­ly­se av Høy­re-Frp-regje­rin­gens ini­tia­tiv mot hate­ful­le ytrin­ger.

Blant de øvri­ge tema­ene vi har tatt opp i en viss bred­de i 2016: Frank­ri­kes svar på isla­mis­tisk ter­ror var gjen­stand for fle­re grun­di­ge artik­ler – om unn­taks­til­stand, stats­bor­ger­skap, bur­kini­for­bud. Aspek­ter ved ter­ro­ris­me og medi­er var også tema i en ana­ly­se av IS-maga­si­net Dabiq og en drøf­ting av virk­nin­gen av omfat­ten­de ter­ror­dek­ning. Og selv­sagt har også vi grub­let over feno­me­net Donald Trump.

Medie­nes kri­se og omstil­ling pågår fort­satt for fullt og var vik­tig også i vår dek­ning i 2016. Omstil­lin­gen byr ikke bare på neg­a­ti­ve nyhe­ter. Helt på tam­pen av året beskrev vi en av årets mer vel­lyk­ke­de medieny­ska­pin­ger — NRKs serie Skam.

De fem mest leste artiklene i 2016

Kris­ti­an Mei­sing­set: «Jeg tåler ikke dritt fra noen». Inter­vju med Nancy Herz.
Kris­ti­an Mei­sing­set: Rett til ikke å bli kren­ket?
Kris­ti­an A. Bjørke­lo: Fascis­mens nye drakt
Mag­ni Olaug Fugle­rud: Hatet mot rosa­b­log­ger­ne
Erik Bol­stad: Tekst-TV – masse­me­di­et som alle gløym­de

Takk til alle som har abon­nert på vårt nyhets­brev og bidratt til å spre og dis­ku­te­re artik­le­ne våre på Twit­ter og Face­bo­ok i 2016.

TEMA

Y

tringsf
rihet i
Norge

39 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen