Adeccoligaen — kampen om sannheten

I skyggen av arbeidslivsskandalen sitter det noen engstelige varslere.

Beman­nings­sel­ska­pet Adecco er i vans­ke­lig­he­ter. Kun­de­ne røm­mer hals over hode fra beman­nings­sel­ska­pet i frykt for å bli asso­si­ert med de alvor­li­ge for­hol­de­ne som nå avdek­kes ved sel­ska­pe­ts for­ret­nings­før­sel og behand­ling av ansat­te. Mas­si­ve brudd på arbeids­miljø­lo­vens tur­nus- og over­tids­be­stem­mel­ser, avløn­ning av ansat­te i strid med tariff og sosi­al dum­ping og sla­ve-lik­nen­de for­hold ved en rek­ke insti­tu­sjo­ner og virk­som­he­ter er noen av det som nå avdek­kes. Enkel­te hev­der sågar det­te kan bety slut­ten for selskapet. 

For: Hvor­dan kan et sel­skap som har som idé å til­by arbeid til men­nes­ker og arbeids­kraft til et regu­lert og kre­ven­de arbeids­liv over­le­ve med å behand­le sine ansat­te som kjø­te­re og sine kun­der som idio­ter? For­kla­rin­gen på hold­nin­ge­ne som har ledet sel­ska­pet ut i skan­da­len fikk vi fra Adeccos infor­ma­sjon­s­jef Anne-Sti­ne Tal­seth i Adecco til Dag­bla­det 26.februar 2011:

Hvis vi skul­le fulgt det tariff­be­lø­pet (for de ansat­te, red.anm.) vil­le det i det­te til­fel­let inne­bære at vi videre­for­mid­ler arbeids­kraft til kost­pris, alt­så uten for­tje­nes­te for Adecco. Sam­ti­dig erkjen­ner vi at vi svært gjer­ne skul­le til­budt bed­re vil­kår for man­ge av våre lavest løn­ne­de vika­rer, og vi vil inten­si­ve­re vårt arbeid for å sik­re dette.

«Inten­si­ve­re vårt arbeid» for å sik­re ansat­te tariff­lønn, alt­så. Over­satt: Abso­lut­te lov­li­ge minste­lønn. Grå­dig­het, alt­så. Men kon­sern­sjef i Adecco, Anders Øwre-John­sen, valg­te i for­ri­ge uke å omta­le Adecco-kul­tu­ren som «pre­get av entre­pre­nør­skap og grün­der­men­ta­li­tet». Han avvis­te at det var snakk om grådighet:

Vi vil påpe­ke at det­te ikke har gitt noen øko­no­mis­ke for­de­ler for Adecco. Kost­na­den er lik om en per­son går to vak­ter eller om to per­soner går én vakt hver.

Siden kon­sern­sje­fens bort­for­kla­ring har sta­dig nye avslø­rin­ger om sel­ska­pet juks og utbyt­ting eks­plo­dert i samt­li­ge medi­er. Adecco beta­ler sine ansat­te kna­pper og glans­bil­der, lar dem arbei­de dob­le og tre­dob­le skift, 100 timers uker og nek­ter dem over­tids­be­ta­ling av hen­syn til sel­ska­pe­ts lønn­som­het. Jeg er ikke ale­ne om å und­re hvor­dan det­te har vært mulig å hol­de skjult i så lang tid. Sva­ret er anta­ke­lig redsel.

For, i skyg­gen av den for­mi­dab­le arbeids­livs­skan­da­len som nå rul­les opp i sta­dig stør­re dimen­sjo­ner hver enes­te dag, sit­ter det noen engste­li­ge vars­le­re. Noen modi­ge få som har for­talt, over­le­vert time­lis­ter og som har slup­pet jour­na­lis­ter og Arbeids­til­sy­nets kon­trol­lø­rer inn i de aller mør­kes­te hem­me­lig­he­te­ne. De få som til slutt fikk nok og sa ifra om for­hol­de­ne og omsi­der fikk medie­nes, og nå også myn­dig­he­te­nes og regje­rin­gens, søke­lys på de ulov­li­ge og uver­di­ge arbeids­for­hol­de­ne. Det enes­te vi vet med sik­ker­het, i til­legg til at Adeccos hal­ter av går­de mot sel­skaps­opp­bud og nav­ne­end­ring, er at vars­ler­ne nep­pe har det lett. Det er sjel­den noen ære, trygg­het eller aner­kjen­nel­se for de som vel­ger å vars­le. Og vi kan mer enn anta at Adecco-ledel­sen ikke akku­rat frem­he­ver dis­se vars­ler­ne som eksem­pel til etter­føl­gel­se. Mest tro­lig møter de hele virk­som­he­tens arse­nal og kul­tur i form av mot­bør, iso­la­sjon, tra­kas­se­ring og sanksjoner.

Er det­te eksemp­let vi i fram­ti­den skal kal­le Adecco­liga­en? I mel­lom­ti­den fore­slår jeg at de som kan slår ring om vars­ler­ne!

Rela­ter­te artikler
Arbeids­til­sy­net avhen­gig av varslere
Stock­manns Ham­mer utdelt
Adecco Air­port Security mob­bet ut verneombud

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

21 KOMMENTARER

 1. Hei, Mag­ne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt inn­leg­get som dagens anbe­fa­ling på Leser­nes VG.

 2. Josefine says:

  Hvor­dan kan et sel­skap som har som idé å til­by arbeid til men­nes­ker og arbeids­kraft til et regu­lert og kre­ven­de arbeids­liv over­le­ve med å behand­le sine ansat­te som kjø­te­re og sine kun­der som idioter?

  - Tror du vir­ke­lig de ansat­te ved syke­hjem­me­ne dre­vet av Adecco, had­de job­bet på syke­hjem­me­ne om de had­de følt de ble behand­let som kjø­te­re? og ble TVUNGET til å job­be dobbelt ?
  Det er MANGE som job­ber dob­bel.. IKKE bare i Adecco..
  Man­ge gjør det­te for­di de kan­skje stu­de­rer i uke­da­ge­ne, og vil spe på litt eks­tra når hel­gen kom­mer. And­re skal på ferie, og vil ha litt eks­tra pen­ger å rut­te med, noen job­ber for kom­mu­nen på dag­tid, så tar en kvelds­vakt på et pri­vat syke­hjem UTEN overtid..
  Sier ikke at det­te er lov, men det had­de vært en helt annen sak om folk had­de blitt tvun­get til dob­bel­vak­ter, og da IKKE fått overtidsbetalt..

  Man­ge ansat­te i Adecco er nok strå­len­de for­nøyd med å kun­ne få job­be på den­ne måten, og tror de lei av å høre media og and­re uvi­ten­de for­tel­le hvor jæv­lig de har det i Adecco.
  Det Er fak­tisk en grunn til at Amme­rud­lun­den er kåret til bes­te syke­hjem i Adecco sin tid.

  • Man­ge job­ber over­tid for­di de ikke har noe valg om de vil ha jobb nes­te uke, eller for­di det ikke er noen som kom­mer på kvelds­vakt og noen FAKTISK må ta seg av gam­lin­ge­ne som ikke kan ta seg av seg selv. for å snu det på hodet — hvor­dan VET du at det­te er fri­vil­lig over­tid? og hvor­dan i all ver­den kan du påstå at folk VIL job­be over­tid og dob­belt­vak­ter — når de bevi­se­lig ikke har fått lønn for det?

   det får nå til hel­si­ke være måte på å for­sva­re en lov­bry­ter — bare for­di man er privatiseringsjunkie…

 3. Josefine says:

  Hvor­dan kan et sel­skap som har som idé å til­by arbeid til men­nes­ker og arbeids­kraft til et regu­lert og kre­ven­de arbeids­liv over­le­ve med å behand­le sine ansat­te som kjø­te­re og sine kun­der som idioter?

  - Tror du vir­ke­lig de ansat­te ved syke­hjem­me­ne dre­vet av Adecco, had­de job­bet på syke­hjem­me­ne om de had­de følt de ble behand­let som kjø­te­re? og ble TVUNGET til å job­be dobbelt ?
  Det er MANGE som job­ber dob­belt.. IKKE bare i Adecco..
  Man­ge gjør det­te for­di de kan­skje stu­de­rer i uke­da­ge­ne, og vil spe på litt eks­tra når hel­gen kom­mer. And­re skal på ferie, og vil ha litt eks­tra pen­ger å rut­te med, noen job­ber for kom­mu­nen på dag­tid, så tar en kvelds­vakt på et pri­vat syke­hjem UTEN overtid..
  Sier ikke at det­te er lov, men det had­de vært en helt annen sak om folk had­de blitt tvun­get til dob­bel­vak­ter, og da IKKE fått overtidsbetalt..

  Man­ge ansat­te i Adecco er nok strå­len­de for­nøyd med å kun­ne få job­be på den­ne måten, og tror de lei av å høre media og and­re uvi­ten­de for­tel­le hvor jæv­lig de har det i Adecco.
  Det Er fak­tisk en grunn til at Amme­rud­lun­den er kåret til bes­te syke­hjem i Adecco sin tid.

  • @josefine:
   la meg ta det sis­te først. Du har en argu­men­ta­sjon som leder deg til kon­klu­sjo­nen om at Amme­rud­lun­den ble kåret til bes­te syke­hjem i Adecco i sin tid nær­mest for­di man sys­te­ma­tisk har brutt arbeids­miljø­lo­ven. Slik er det natur­lig­vis ikke! Man kan da utmer­ket godt leve­re god omsorg til beboer­ne på tross av at arbeids­ta­ker­nes betin­gel­ser er under enhver kri­tikk. Så er det natur­lig­vis flott at beboer­ne ikke har vært ska­de­li­den­de på noen måte.

   På sam­me måte er det ingen garan­ti for god omsorg at de ansat­te får tariff­lønn og ord­ne­de betin­gel­ser. Men å fram­stil­le det som om det nær­mest er tak­ket være Adeccos sys­te­ma­tis­ke lov­brudd som har sik­ret beboer­ne et god omsorg, er et tos­ke­te argument.

   Pro­ble­met er da hel­ler ikke at Adecco har brutt reg­le­ne og at noen har job­bet dob­belt. Pro­ble­met er at de har brutt lov­ver­ket sys­te­ma­tisk, at de har for­søkt å skju­le det ved hjelp av fik­ti­ve time­lis­ter og har til medi­er, kon­troll­myn­dig­he­ter og sine opp­drags­gi­ve­re løy­et om det. Alt­så juks og bedrag i til­legg til brud­de­ne på arbeids­li­vets spille­reg­ler. Det­te er sosi­al dum­ping i prak­sis og under­gra­ver både den inn­lei­des ret­tig­he­ter — og til and­re til­sva­ren­de arbeids­ta­ke­re i bransjen.

   Det er en unfair kon­kur­ran­se i mar­ke­det når en aktør sys­te­ma­tisk kan under­by sine kon­kur­ren­ter for­di man ikke føl­ger lov­ver­ket og der­med ikke har de kost­na­de­ne som and­re til­sva­ren­de sel­ska­per har — for­di de beta­ler over­tid og ellers føl­ger bestem­mel­se­ne i arbeidsmiljøloven.

 4. Det er ikke den sit­ten­de regje­rin­gen som er ansvar­lig for Adeccos skan­da­le. Regje­rin­gen kan ikke dri­ve politi­ar­beid i den ska­la­en det kre­ves å over­våke et helt arbeids­mar­ked, det er brann­alar­mer, som nå har fore­kom­met, som gjør at sli­ke ting kom­mer til dagens lys, noe som viser at sys­te­met fak­tisk fun­ge­rer. Det­te had­de kom­met til dagens lys uan­sett hvil­ken regje­ring som had­de sit­tet ved mak­ten, og omfan­get had­de kan­skje vært enda vær­re had­de vi hatt en bor­ger­lig regje­ring ved makten.

 5. Jeg fat­ter ikke at foku­set set­tes på adecco nå! helt fra 2006 kom en fet­ter av meg fra Sver­gie for å job­be i Nor­ge. Han fikk tips av sine svens­ke ven­ner i Oslo om å besø­ke beman­nings­by­rå­det adecco for hjelp til få tak i jobb.
  Han besøk­te deres kon­tor i Sand­vi­ka, og fikk til­bud om å job­be for 70 kro­ner i timen — for en jobb som plei­er å ha en mini­mums­lønn på ca. 140 kro­ner i timen! Jeg ble sjok­kert og ambe­fal­te ham om å ikke få tak i jobb via dem.. Han reis­te til­slutt til­ba­ke, men det er en annen sak…

  Det­te viser at adecco har bevist for­søkt å lure arbeids­ta­ker­ne, og at arbeids­til­sy­net har ikke gjort job­ben sin som den bur­de ha gjort…

 6. quote/ Vi vil påpe­ke at det­te ikke har gitt noen øko­no­mis­ke for­de­ler for Adecco. Kost­na­den er lik om en per­son går to vak­ter eller om to per­soner går én vakt hver /quote

  viss to styk­ker går en vakt hver vil de fak­tisk spa­re pen­ger viss de føl­ger AML. AML sier at det skal utbe­ta­les 40% over­tid etter max 9 timers arbeids­dag, men at antall timer ikke over­sti­ger 40 timer på 7 dager. og etter klok­ken 21.00 er det vel klas­si­fi­sert som natt­ar­beid og da skal det utbe­ta­les 100% over­tid viss jeg ikke tar helt feil

 7. Adecco is repre­sen­ta­ti­ve of a dan­gerous trend in the Nor­we­gi­an Labour mar­ket. This sort of beha­viour has been expo­sed reea­ted­ly in the buil­ding branch, the asyl mot­taks industry and no across a ran­ge of indu­stries via a recruit­ment an place­ment agency.
  It is true that some peop­le choo­se to work double and trip­le shifts. How­e­ver, these are often peop­le who are igno­rant of the work laws, the health risks to them­sel­ves and those they come into con­tact with via their work, or per­haps on the dri­ve home. The labour laws are explict and rela­tive­ly straight for­ward and are t be adhe­red to by emp­loy­ers and emp­loy­e­es alike. They exist to pre­vent abuse and as a fram­ework that reflects the expecta­tions and stan­dards of the socie­ty in which it operates.
  A com­mon thre­ad that is all too fami­li­ar in these cases is that it pre­do­mi­nate­ly con­cerns for­eig­ners wor­king in Nor­way. As a for­eig­ner myself, I have been expo­sed to this sort of treat­ment. As til­its­valgt at an Asyl mot­tak, I was cal­led to a meeting with the senior mana­ge­ment and eco­no­my mana­ger. At this meeting I was expli­cit­ly told that the for­eig­ners were under­paid so as to sub­si­di­se the Nor­we­gi­an wor­kers (who felt that tur­ning up was just cau­se to be paid) and to maxi­mi­se pro­fits. When I sought cla­ri­fi­ca­tion, it was explai­ned to me that we for­eig­ners do not have the com­pe­ten­ce to merit over­time, night loa­ding and the tariff hour­ly wage. This was despi­te the fact that the for­eig­ners were often hig­her edu­cated than the Norewgians.
  Many seem to be mis­sing a very fun­da­men­tal com­mo­na­li­ty in all these cases; that as it con­cerns for­eig­ners, who can­not vote, the Union (a branch of the AP), the poli­ti­cal powers and the arbeids­til­sy­net are not genuine­ly con­cerned with enfor­cing the rules and laws.
  For­eign media is awa­re of these repeated breaches of the labour laws and that an apart­heid class sepa­ra­ti­ve struc­tu­re is rap­id­ly emer­ging in Nor­way. His­to­ri­cal­ly, the exclu­sion of a lar­ge (and rap­id­ly growing) seg­ment of a labour for­ce will result in a paral­lel eco­no­my, that will not feel as obli­ga­ted to pay taxes as they feel they are not accor­ded the same pro­tec­tions as the ‘nati­ves’.
  In this case it has been adecco that has been expo­sed and their eco­no­mic mis­ma­na­ge­ment ( if pay­ing the cor­rect wages means run­ning at a loss, fire the peop­le who cal­cu­la­te the bids for the jobs, they are obvious­ly utter­ly incom­pe­tent) has resulted in the total destruc­tion of their repu­ta­tion and integrity. The real culprits are the arbeids­til­sy­net that has despi­te repeated war­nings ignored or refu­sed to investi­ga­te with the aut­hority and power they pos­sess. War­ning emp­loy­ers of ins­pec­tions is point­less, giving war­nings for breaches encoura­ges this type of beha­viour. An utter ret­hink of the labour laws and punish­ments is requi­red, more for­eig­ners need to be emp­loy­ed in the arbeids­til­sy­net as ins­pec­tors (our expe­ri­en­ce and for­eig­ner sta­tus can enab­le us to see beyond doing the mini­mum pos­sib­le and gain trust with oppressed emp­loy­e­es) and set fines that are sub­stan­ti­al as well as full accoun­ta­bi­li­ty by mana­ging direc­tors both legal­ly and finan­cial­ly will bet­ter pre­vent this sort of despi­cable behaviour.
  Laws are worth­less if the­re is not swift enfor­ce­ment, punish­ment and cle­ar under­stan­ding of con­se­quen­ces for breaches.
  Adecco is not the first and will not be the last busi­ness to be exposed.

 8. ADECCO???? PRØV LOGENT FOLKENS! DER TILBYR DE 120 I TIMEN FOR EN JOBB SOM,TARRIFEN SIER 150 KRONER I TIMEN. HVEM FAEN KAN LEVE MED 120 KRONER I TIMEN IDAG???? 19500 KRONER CA MINUS SKATT SITTER DU IGJEN MED 14000 TUSEN?? SOSIALEN TILBYR 12000 I MND. JOBBE FOR 2000 KRONER I MND????? HVOR FAEN BLIR DET AV MYNDIGHETENE?? SOSIAL DOMPING ER LATTLIG ORD,POLITIKRENE ER DE SOM DRIVER SOSIAL DOMPING!!!!!! LENGE LEVE NAV!!!!!!!!!!!

 9. jeg har et spør­mål til alle viker firma
  Hvor­for mann ansatt utlanske­ar­bei­de­sta­ker mens­te man­ge nors­ke invann­de­ren går uten jobb og ingen vil til­by jobb?
  Hva er grunn?

 10. Said, de spar­te arbeids­gi­ver­av­gift ved og bru­ke uten­lands­ke arbeids­ta­ke­re fra f.eks Sve­ri­ge som ikke job­bet full mnd i Nor­ge og ergo slapp med enda bil­li­ge­re lønn (da arbeids­gi­ver­av­gift beta­les oppå lønnen.

 11. Charles P. says:

  Jeg har arbei­det som vikar / kon­su­lent i man­ge — man­ge år. Nor­ma­len har all­tid vert at jeg får vite raten fra fir­ma­et som jeg blir utleid til og så deles raten med en pro­sent­sats. F.eks. 80% til meg og 20% til vikar­fir­ma­et. Noen fir­ma tar litt mer. Adecco tar over 50%. Du er pro­sjekt­an­satt og det betyr at du kun har jobb så len­ge opp­dra­get varer og 14 dagers opp­si­gel­se. Der­et­ter er det arbeids­le­dig­hets­trygd. Der­for er det også van­lig at sli­ke vika­rer får litt ekt­ra betalt i for­hold til de som er fast ansatt. Du har jo dår­li­ge­re opp­si­gel­ses­vern og mind­re sosia­le goder enn fast ansat­te. Adecco sel­ger sine vika­rer på bil­lig­salg for å få opp­drag og tar i til­legg en alt for stor pro­vi­sjon. Adeccoper­so­nell opp­le­ver der­for at fast ansat­te som har sam­me utdan­ning og gjør sam­me jobb i sam­me fir­ma tje­ner langt mer enn dem selv.Du må være rime­lig despe­rat for å job­be under sli­ke betin­gel­ser, og hvis du i til­legg skal for­sør­ge en fami­lie så har du et pro­blem. (Det­te er i klas­se med Mc. Donalds.)

 12. jeg job­bet selv i dan­zas, først sa de at jeg var ansatt av dem, så kom plut­se­lig adecco og tok over løn­na mi, jeg job­bet bare natt og de prøv­de og hol­de igjen natt til­eg­get, jeg ring­te ned i sin­net seff, og krev­de natt tilegget,og sa er ikke de inne på konton innen dagen kom­mer jeg ned til dem og tar en alvors­prat. det ente med at de tru­et med og rin­ge poli­ti vis jeg møte opp på kon­to­ret, jeg fikk pen­ge­ne, men desver­re ikke mere jobb, etter det har jeg styrt unna adecco, 

  det er seff ikke bare det vikar­by­rå­et som dri­ver lønns dum­ping, jeg har også job­bet for and­re vikar­by­rå­er og noen kjø­rer strait lin­je og du får det du har krav på, men jeg veit om 3 vikar­by­rå­er som bør grans­kes i for­hold til lønn, jeg som norsk fikk 215 kr tim­men for natt­ar­beid i 2 mnd uten til­legg, mens en del pols­ke arbei­de­re lå helt ned i 45 kr timen, og job­bet der­et­ter dob­bel så mye som meg. og det­te dek­ker da både, lagermedarbeider,tømmer,betong,jernbinder,veiarbeid osv

 13. Oddmund Haugland says:

  Alle er vel klar over at det er hoved­for­hand­lin­ger om en måned. Jeg for­sva­rer ikke Adecco og ledel­sen. Hvor­for kom ikke det­te opp tid­li­ge­re? Hvor man­ge såkal­te kon­trol­lø­rer har sovet i timen? Hvor­for snak­ker alle om arbeid­miljø­lov osv og ikke om de pleie­tren­ge­nes ret­tig­he­ter? Ingen av dere eller poli­ti­ke­ren snak­ker om det. Når alle får puter sydd under arme­ne så blir alt så mye bed­re sier man men all erfa­ring i Nor­ge viser vel sna­re­re at det mot­sat­te skjer. Vi bør gi rom for at folk som vil job­be får lov til det og får betalt for det. OOH

  • Det enes­te som had­de slått det­te inn­leg­get had­de vært om du had­de hatt bal­ler nok til å si det som lurer mel­lom lin­je­ne her — syke­plei­ere bør helst bare job­be gra­tis og være takk­nem­lig for å få lov til å gi omsorg.

   Herre­gud.

 14. Charles P. says:

  Odd­mund Haugland:
  «Vi bør gi rom for at folk som vil job­be får lov til det og får betalt for det. OOH»
  Men det er det jo rom for.
  Det er reg­ler for over­tid og over­tids­be­ta­ling. Max antall timer pr. uke, og hol­der ikke det­te så er det max pr.måned og så vide­re max pr. år, og i til­legg så kan den enkel­te bedrift søke om mer over­tid i spe­si­el­le tilfeller.
  Det er ingen pro­blem å job­be seg i hjel, med loven i hond, hvis man skul­le øns­ke det, og sam­ti­dig få den beta­lin­gen man har ret på.

til toppen