Adeccoligaen — kampen om sannheten

I skyggen av arbeidslivsskandalen sitter det noen engstelige varslere.

Beman­nings­sel­skapet Adec­co er i vanske­ligheter. Kun­dene røm­mer hals over hode fra beman­nings­sel­skapet i frykt for å bli assosiert med de alvorlige forhold­ene som nå avdekkes ved sel­skapets for­ret­nings­førsel og behan­dling av ansat­te. Mas­sive brudd på arbei­dsmiljølovens tur­nus- og over­tids­bestem­melser, avløn­ning av ansat­te i strid med tar­iff og sosial dump­ing og slave-lik­nende forhold ved en rekke insti­tusjon­er og virk­somheter er noen av det som nå avdekkes. Enkelte hevder sågar dette kan bety slut­ten for selskapet. 

For: Hvor­dan kan et sel­skap som har som idé å til­by arbeid til men­nesker og arbei­d­skraft til et reg­ulert og krevende arbei­d­sliv over­leve med å behan­dle sine ansat­te som kjøtere og sine kun­der som idiot­er? Fork­larin­gen på hold­nin­gene som har ledet sel­skapet ut i skan­dalen fikk vi fra Adec­cos infor­masjon­sjef Anne-Stine Talseth i Adec­co til Dag­bladet 26.februar 2011:

Hvis vi skulle ful­gt det tar­iff­beløpet (for de ansat­te, red.anm.) ville det i dette til­fel­let innebære at vi videre­formi­dler arbei­d­skraft til kost­pris, alt­så uten fort­jen­este for Adec­co. Sam­tidig erk­jen­ner vi at vi svært gjerne skulle tilbudt bedre vilkår for mange av våre lavest lønnede vikar­er, og vi vil inten­si­vere vårt arbeid for å sikre dette.

“Inten­si­vere vårt arbeid” for å sikre ansat­te tar­if­flønn, alt­så. Over­satt: Abso­lutte lovlige min­stelønn. Grådighet, alt­så. Men kon­sern­sjef i Adec­co, Anders Øwre-Johnsen, val­gte i for­rige uke å omtale Adec­co-kul­turen som “preget av entre­prenørskap og grün­der­men­tal­itet”. Han avviste at det var snakk om grådighet:

Vi vil påpeke at dette ikke har gitt noen økonomiske fordel­er for Adec­co. Kost­naden er lik om en per­son går to vak­ter eller om to per­son­er går én vakt hver.

Siden kon­sern­sje­fens bort­fork­lar­ing har stadig nye avs­løringer om sel­skapet juks og utbyt­ting eksplodert i samtlige medi­er. Adec­co betaler sine ansat­te knap­per og glans­bilder, lar dem arbei­de doble og tre­doble skift, 100 timers uker og nek­ter dem over­tids­be­tal­ing av hen­syn til sel­skapets lønn­somhet. Jeg er ikke alene om å undre hvor­dan dette har vært mulig å holde skjult i så lang tid. Svaret er antake­lig redsel.

For, i skyggen av den for­mi­da­ble arbei­d­slivsskan­dalen som nå rulles opp i stadig større dimen­sjon­er hver eneste dag, sit­ter det noen eng­stelige varslere. Noen modi­ge få som har for­t­alt, over­lev­ert timelis­ter og som har slup­pet jour­nal­is­ter og Arbei­d­stil­synets kon­trol­lør­er inn i de aller mørkeste hem­me­lighetene. De få som til slutt fikk nok og sa ifra om forhold­ene og omsider fikk medi­enes, og nå også myn­dighetenes og reg­jerin­gens, søkelys på de ulovlige og uverdi­ge arbei­ds­forhold­ene. Det eneste vi vet med sikker­het, i til­legg til at Adec­cos hal­ter av gårde mot sel­skap­sopp­bud og navneen­dring, er at varslerne neppe har det lett. Det er sjelden noen ære, tryg­ghet eller anerk­jen­nelse for de som vel­ger å varsle. Og vi kan mer enn anta at Adec­co-ledelsen ikke akku­rat fremhev­er disse varslerne som eksem­pel til etter­føl­gelse. Mest trolig møter de hele virk­somhetens arse­nal og kul­tur i form av mot­bør, iso­lasjon, trakasser­ing og sanksjoner.

Er dette eksem­plet vi i framti­den skal kalle Adec­col­i­gaen? I mel­lomti­den fores­lår jeg at de som kan slår ring om varslerne!

Relaterte artik­ler
Arbei­d­stil­synet avhengig av varslere
Stock­manns Ham­mer utdelt
Adec­co Air­port Secu­ri­ty mob­bet ut verneombud

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

21 KOMMENTARER

 1. Hei, Magne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt inn­legget som dagens anbe­fal­ing på Lesernes VG.

 2. Josefine says:

  Hvor­dan kan et sel­skap som har som idé å til­by arbeid til men­nesker og arbei­d­skraft til et reg­ulert og krevende arbei­d­sliv over­leve med å behan­dle sine ansat­te som kjøtere og sine kun­der som idioter?

  - Tror du virke­lig de ansat­te ved syke­hjemmene drevet av Adec­co, hadde job­bet på syke­hjemmene om de hadde følt de ble behan­dlet som kjøtere? og ble TVUNGET til å jobbe dobbelt ?
  Det er MANGE som job­ber dobbel.. IKKE bare i Adecco..
  Mange gjør dette for­di de kan­skje stud­er­er i ukeda­gene, og vil spe på litt ekstra når hel­gen kom­mer. Andre skal på ferie, og vil ha litt ekstra penger å rutte med, noen job­ber for kom­munen på dagtid, så tar en kveldsvakt på et pri­vat syke­hjem UTEN overtid..
  Sier ikke at dette er lov, men det hadde vært en helt annen sak om folk hadde blitt tvunget til dobbel­vak­ter, og da IKKE fått overtidsbetalt..

  Mange ansat­te i Adec­co er nok strålende fornøyd med å kunne få jobbe på denne måten, og tror de lei av å høre media og andre uvi­tende fortelle hvor jævlig de har det i Adecco.
  Det Er fak­tisk en grunn til at Ammerud­lun­den er kåret til beste syke­hjem i Adec­co sin tid.

  • Mange job­ber over­tid for­di de ikke har noe valg om de vil ha jobb neste uke, eller for­di det ikke er noen som kom­mer på kveldsvakt og noen FAKTISK må ta seg av gam­lin­gene som ikke kan ta seg av seg selv. for å snu det på hodet — hvor­dan VET du at dette er friv­il­lig over­tid? og hvor­dan i all ver­den kan du påstå at folk VIL jobbe over­tid og dobbelt­vak­ter — når de beviselig ikke har fått lønn for det?

   det får nå til hel­sike være måte på å forsvare en lovbry­ter — bare for­di man er privatiseringsjunkie…

 3. Josefine says:

  Hvor­dan kan et sel­skap som har som idé å til­by arbeid til men­nesker og arbei­d­skraft til et reg­ulert og krevende arbei­d­sliv over­leve med å behan­dle sine ansat­te som kjøtere og sine kun­der som idioter?

  - Tror du virke­lig de ansat­te ved syke­hjemmene drevet av Adec­co, hadde job­bet på syke­hjemmene om de hadde følt de ble behan­dlet som kjøtere? og ble TVUNGET til å jobbe dobbelt ?
  Det er MANGE som job­ber dobbelt.. IKKE bare i Adecco..
  Mange gjør dette for­di de kan­skje stud­er­er i ukeda­gene, og vil spe på litt ekstra når hel­gen kom­mer. Andre skal på ferie, og vil ha litt ekstra penger å rutte med, noen job­ber for kom­munen på dagtid, så tar en kveldsvakt på et pri­vat syke­hjem UTEN overtid..
  Sier ikke at dette er lov, men det hadde vært en helt annen sak om folk hadde blitt tvunget til dobbel­vak­ter, og da IKKE fått overtidsbetalt..

  Mange ansat­te i Adec­co er nok strålende fornøyd med å kunne få jobbe på denne måten, og tror de lei av å høre media og andre uvi­tende fortelle hvor jævlig de har det i Adecco.
  Det Er fak­tisk en grunn til at Ammerud­lun­den er kåret til beste syke­hjem i Adec­co sin tid.

  • @josefine:
   la meg ta det siste først. Du har en argu­men­tasjon som led­er deg til kon­klusjo­nen om at Ammerud­lun­den ble kåret til beste syke­hjem i Adec­co i sin tid nærmest for­di man sys­tem­a­tisk har brutt arbei­dsmiljøloven. Slik er det naturligvis ikke! Man kan da utmer­ket godt levere god omsorg til beboerne på tross av at arbei­d­stak­ernes betingelser er under enhver kri­tikk. Så er det naturligvis flott at beboerne ikke har vært skadeli­dende på noen måte.

   På samme måte er det ingen garan­ti for god omsorg at de ansat­te får tar­if­flønn og ordnede betingelser. Men å fram­stille det som om det nærmest er takket være Adec­cos sys­tem­a­tiske lovbrudd som har sikret beboerne et god omsorg, er et tos­kete argument.

   Prob­lemet er da heller ikke at Adec­co har brutt reg­lene og at noen har job­bet dobbelt. Prob­lemet er at de har brutt lovver­ket sys­tem­a­tisk, at de har forsøkt å skjule det ved hjelp av fik­tive timelis­ter og har til medi­er, kon­trollmyn­digheter og sine opp­drags­gi­vere løyet om det. Alt­så juks og bedrag i til­legg til brud­dene på arbei­d­slivets spillere­gler. Dette er sosial dump­ing i prak­sis og under­graver både den innlei­des ret­tigheter — og til andre tilsvarende arbei­d­stakere i bransjen.

   Det er en unfair konkur­ranse i markedet når en aktør sys­tem­a­tisk kan under­by sine konkur­renter for­di man ikke føl­ger lovver­ket og dermed ikke har de kost­nadene som andre tilsvarende sel­skaper har — for­di de betaler over­tid og ellers føl­ger bestem­melsene i arbeidsmiljøloven.

 4. Det er ikke den sit­tende reg­jerin­gen som er ans­varlig for Adec­cos skan­dale. Reg­jerin­gen kan ikke dri­ve poli­tiar­beid i den skalaen det kreves å overvåke et helt arbei­ds­marked, det er bran­nalarmer, som nå har forekom­met, som gjør at slike ting kom­mer til dagens lys, noe som vis­er at sys­temet fak­tisk fun­ger­er. Dette hadde kom­met til dagens lys uansett hvilken reg­jer­ing som hadde sit­tet ved mak­ten, og omfanget hadde kan­skje vært enda værre hadde vi hatt en borg­erlig reg­jer­ing ved makten.

 5. Jeg fat­ter ikke at fokuset settes på adec­co nå! helt fra 2006 kom en fet­ter av meg fra Svergie for å jobbe i Norge. Han fikk tips av sine svenske ven­ner i Oslo om å besøke beman­nings­byrådet adec­co for hjelp til få tak i jobb.
  Han besøk­te deres kon­tor i Sand­vi­ka, og fikk tilbud om å jobbe for 70 kro­ner i timen — for en jobb som pleier å ha en min­i­mum­slønn på ca. 140 kro­ner i timen! Jeg ble sjokkert og ambe­falte ham om å ikke få tak i jobb via dem.. Han reiste tilslutt tilbake, men det er en annen sak…

  Dette vis­er at adec­co har bevist forsøkt å lure arbei­d­stak­erne, og at arbei­d­stil­synet har ikke gjort jobben sin som den burde ha gjort…

 6. quote/ Vi vil påpeke at dette ikke har gitt noen økonomiske fordel­er for Adec­co. Kost­naden er lik om en per­son går to vak­ter eller om to per­son­er går én vakt hver /quote

  viss to stykker går en vakt hver vil de fak­tisk spare penger viss de føl­ger AML. AML sier at det skal utbe­tales 40% over­tid etter max 9 timers arbei­ds­dag, men at antall timer ikke over­stiger 40 timer på 7 dager. og etter klokken 21.00 er det vel klas­si­fis­ert som nat­tar­beid og da skal det utbe­tales 100% over­tid viss jeg ikke tar helt feil

 7. Adec­co is rep­re­sen­ta­tive of a dan­ger­ous trend in the Nor­we­gian Labour mar­ket. This sort of behav­iour has been exposed reeat­ed­ly in the build­ing branch, the asyl mot­taks indus­try and no across a range of indus­tries via a recruit­ment an place­ment agency.
  It is true that some peo­ple choose to work dou­ble and triple shifts. How­ev­er, these are often peo­ple who are igno­rant of the work laws, the health risks to them­selves and those they come into con­tact with via their work, or per­haps on the dri­ve home. The labour laws are explict and rel­a­tive­ly straight for­ward and are t be adhered to by employ­ers and employ­ees alike. They exist to pre­vent abuse and as a frame­work that reflects the expec­ta­tions and stan­dards of the soci­ety in which it operates.
  A com­mon thread that is all too famil­iar in these cas­es is that it pre­dom­i­nate­ly con­cerns for­eign­ers work­ing in Nor­way. As a for­eign­er myself, I have been exposed to this sort of treat­ment. As tilitsval­gt at an Asyl mot­tak, I was called to a meet­ing with the senior man­age­ment and econ­o­my man­ag­er. At this meet­ing I was explic­it­ly told that the for­eign­ers were under­paid so as to sub­sidise the Nor­we­gian work­ers (who felt that turn­ing up was just cause to be paid) and to max­imise prof­its. When I sought clar­i­fi­ca­tion, it was explained to me that we for­eign­ers do not have the com­pe­tence to mer­it over­time, night load­ing and the tar­iff hourly wage. This was despite the fact that the for­eign­ers were often high­er edu­cat­ed than the Norewgians.
  Many seem to be miss­ing a very fun­da­men­tal com­mon­al­i­ty in all these cas­es; that as it con­cerns for­eign­ers, who can­not vote, the Union (a branch of the AP), the polit­i­cal pow­ers and the arbei­d­stil­synet are not gen­uine­ly con­cerned with enforc­ing the rules and laws.
  For­eign media is aware of these repeat­ed breach­es of the labour laws and that an apartheid class sep­a­r­a­tive struc­ture is rapid­ly emerg­ing in Nor­way. His­tor­i­cal­ly, the exclu­sion of a large (and rapid­ly grow­ing) seg­ment of a labour force will result in a par­al­lel econ­o­my, that will not feel as oblig­at­ed to pay tax­es as they feel they are not accord­ed the same pro­tec­tions as the ‘natives’.
  In this case it has been adec­co that has been exposed and their eco­nom­ic mis­man­age­ment ( if pay­ing the cor­rect wages means run­ning at a loss, fire the peo­ple who cal­cu­late the bids for the jobs, they are obvi­ous­ly utter­ly incom­pe­tent) has result­ed in the total destruc­tion of their rep­u­ta­tion and integri­ty. The real cul­prits are the arbei­d­stil­synet that has despite repeat­ed warn­ings ignored or refused to inves­ti­gate with the author­i­ty and pow­er they pos­sess. Warn­ing employ­ers of inspec­tions is point­less, giv­ing warn­ings for breach­es encour­ages this type of behav­iour. An utter rethink of the labour laws and pun­ish­ments is required, more for­eign­ers need to be employed in the arbei­d­stil­synet as inspec­tors (our expe­ri­ence and for­eign­er sta­tus can enable us to see beyond doing the min­i­mum pos­si­ble and gain trust with oppressed employ­ees) and set fines that are sub­stan­tial as well as full account­abil­i­ty by man­ag­ing direc­tors both legal­ly and finan­cial­ly will bet­ter pre­vent this sort of despi­ca­ble behaviour.
  Laws are worth­less if there is not swift enforce­ment, pun­ish­ment and clear under­stand­ing of con­se­quences for breaches.
  Adec­co is not the first and will not be the last busi­ness to be exposed.

 8. ADECCO???? PRØV LOGENT FOLKENS! DER TILBYR DE 120 I TIMEN FOR EN JOBB SOM,TARRIFEN SIER 150 KRONER I TIMEN. HVEM FAEN KAN LEVE MED 120 KRONER I TIMEN IDAG???? 19500 KRONER CA MINUS SKATT SITTER DU IGJEN MED 14000 TUSEN?? SOSIALEN TILBYR 12000 I MND. JOBBE FOR 2000 KRONER I MND????? HVOR FAEN BLIR DET AV MYNDIGHETENE?? SOSIAL DOMPING ER LATTLIG ORD,POLITIKRENE ER DE SOM DRIVER SOSIAL DOMPING!!!!!! LENGE LEVE NAV!!!!!!!!!!!

 9. jeg har et spør­mål til alle viker firma
  Hvor­for mann ansatt utlanskear­bei­destak­er men­ste mange norske invan­nderen går uten jobb og ingen vil til­by jobb?
  Hva er grunn?

 10. Said, de sparte arbei­ds­giver­avgift ved og bruke uten­landske arbei­d­stakere fra f.eks Sverige som ikke job­bet full mnd i Norge og ergo slapp med enda bil­ligere lønn (da arbei­ds­giver­avgift betales oppå lønnen.

 11. Charles P. says:

  Jeg har arbei­det som vikar / kon­sulent i mange — mange år. Nor­malen har alltid vert at jeg får vite rat­en fra fir­maet som jeg blir utleid til og så deles rat­en med en pros­entsats. F.eks. 80% til meg og 20% til vikarfir­maet. Noen fir­ma tar litt mer. Adec­co tar over 50%. Du er pros­jek­tansatt og det betyr at du kun har jobb så lenge opp­draget var­er og 14 dagers opp­sigelse. Deretter er det arbei­d­sledighetstrygd. Der­for er det også van­lig at slike vikar­er får litt ektra betalt i forhold til de som er fast ansatt. Du har jo dårligere opp­sigelsesvern og min­dre sosiale goder enn fast ansat­te. Adec­co sel­ger sine vikar­er på bil­ligsalg for å få opp­drag og tar i til­legg en alt for stor pro­visjon. Adec­cop­er­son­ell opplever der­for at fast ansat­te som har samme utdan­ning og gjør samme jobb i samme fir­ma tjen­er langt mer enn dem selv.Du må være rimelig des­per­at for å jobbe under slike betingelser, og hvis du i til­legg skal forsørge en fam­i­lie så har du et prob­lem. (Dette er i klasse med Mc. Donalds.)

 12. jeg job­bet selv i dan­zas, først sa de at jeg var ansatt av dem, så kom plut­selig adec­co og tok over løn­na mi, jeg job­bet bare natt og de prøvde og holde igjen natt tilegget, jeg ringte ned i sin­net seff, og krevde natt tilegget,og sa er ikke de inne på kon­ton innen dagen kom­mer jeg ned til dem og tar en alvor­sprat. det ente med at de truet med og ringe poli­ti vis jeg møte opp på kon­toret, jeg fikk pen­gene, men desverre ikke mere jobb, etter det har jeg styrt unna adecco, 

  det er seff ikke bare det vikar­byrået som dri­ver lønns dump­ing, jeg har også job­bet for andre vikar­byråer og noen kjør­er strait lin­je og du får det du har krav på, men jeg veit om 3 vikar­byråer som bør granskes i forhold til lønn, jeg som norsk fikk 215 kr tim­men for nat­tar­beid i 2 mnd uten til­legg, mens en del polske arbei­dere lå helt ned i 45 kr timen, og job­bet deretter dobbel så mye som meg. og dette dekker da både, lagermedarbeider,tømmer,betong,jernbinder,veiarbeid osv

 13. Oddmund Haugland says:

  Alle er vel klar over at det er hov­ed­forhan­dlinger om en måned. Jeg forsvar­er ikke Adec­co og ledelsen. Hvor­for kom ikke dette opp tidligere? Hvor mange såkalte kon­trol­lør­er har sovet i timen? Hvor­for snakker alle om arbei­d­miljølov osv og ikke om de plei­etren­ge­nes ret­tigheter? Ingen av dere eller poli­tik­eren snakker om det. Når alle får put­er sydd under armene så blir alt så mye bedre sier man men all erfar­ing i Norge vis­er vel snarere at det mot­sat­te skjer. Vi bør gi rom for at folk som vil jobbe får lov til det og får betalt for det. OOH

  • Det eneste som hadde slått dette inn­legget hadde vært om du hadde hatt baller nok til å si det som lur­er mel­lom lin­jene her — syke­pleiere bør helst bare jobbe gratis og være takknem­lig for å få lov til å gi omsorg.

   Her­regud.

 14. Charles P. says:

  Odd­mund Haugland:
  “Vi bør gi rom for at folk som vil jobbe får lov til det og får betalt for det. OOH”
  Men det er det jo rom for.
  Det er regler for over­tid og over­tids­be­tal­ing. Max antall timer pr. uke, og hold­er ikke dette så er det max pr.måned og så videre max pr. år, og i til­legg så kan den enkelte bedrift søke om mer over­tid i spe­sielle tilfeller.
  Det er ingen prob­lem å jobbe seg i hjel, med loven i hond, hvis man skulle ønske det, og sam­tidig få den betalin­gen man har ret på.

til toppen