Krever jobben tilbake etter varsling

Fengselsinspektør Ole Sivertsen varslet om det han mener var økonomiske misligheter i Oslo fengsel. For det mistet han jobben. Nå saksøker han staten.

Feng­sels­in­spek­tør Ole Sivert­sen vars­let om det han mener var øko­no­mis­ke mis­lig­he­ter i Oslo feng­sel. Saken gjaldt utbe­ta­lin­ger av over­tid til ansat­te som ikke lot seg doku­men­te­re i bilag, time­lis­ter eller annen nød­ven­dig doku­men­ta­sjon. For det mis­tet han stil­ling og arbeids­opp­ga­ver, til tross for at Riks­re­vi­sjo­nen i en rap­port langt på vei bekref­ter de udo­ku­men­ter­ba­re utbe­ta­lin­ger. Noe sta­tens repre­sen­tant, Riks­ad­vo­ka­ten, erkjen­ner.

Tirs­dag 15. mars møter han i lag­manns­ret­ten med krav om å få job­ben og arbeids­opp­ga­ve­ne til­ba­ke. Han hev­der bort­fal­let av stil­ling og arbeids­opp­ga­ver hører sam­men med at han vars­let om de kri­tikk­ver­di­ge for­hol­de­ne, og kre­ver beskyt­tel­se mot repre­sa­li­er og sank­sjo­ner etter bestem­mel­se­ne om vern av vars­le­re i Arbeids­miljø­lo­ven.

Kil­de: TV2 Nyhe­te­ne

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Ane van Hog says:

    Hvor­for blir ikke den­ne saken fulgt opp nå som dom­men har falt?

  2. Jeg er takk­nem­lig for hjelp til å fin­ne den dom­men, jeg har ikke klart å loka­li­se­re den ennå.

til toppen