Krever jobben tilbake etter varsling

Fengselsinspektør Ole Sivertsen varslet om det han mener var økonomiske misligheter i Oslo fengsel. For det mistet han jobben. Nå saksøker han staten.

Fengselsin­spek­tør Ole Sivert­sen varslet om det han men­er var økonomiske mis­ligheter i Oslo fengsel. Sak­en gjaldt utbe­talinger av over­tid til ansat­te som ikke lot seg doku­mentere i bilag, timelis­ter eller annen nød­vendig doku­men­tasjon. For det mis­tet han still­ing og arbei­d­sopp­gaver, til tross for at Rik­sre­visjo­nen i en rap­port langt på vei bekrefter de udoku­menter­bare utbe­talinger. Noe statens rep­re­sen­tant, Rik­sad­vokat­en, erkjenner.

Tirs­dag 15. mars møter han i lag­mannsret­ten med krav om å få jobben og arbei­d­sopp­gavene tilbake. Han hevder bort­fal­l­et av still­ing og arbei­d­sopp­gaver hør­er sam­men med at han varslet om de kri­tikkverdi­ge forhold­ene, og krev­er beskyt­telse mot repre­salier og sanksjon­er etter bestem­melsene om vern av varslere i Arbeidsmiljøloven.

Kilde: TV2 Nyhetene

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. Ane van Hog says:

    Hvor­for blir ikke denne sak­en ful­gt opp nå som dom­men har falt?

  2. Jeg er takknem­lig for hjelp til å finne den dom­men, jeg har ikke klart å lokalis­ere den ennå.

til toppen