Angrer på at han varslet

Den tidligere fengselsinspektøren Ole Johan Sivertsen angrer på at han sa ifra om de kritikkverdige forholdene i Oslo fengsel.

Den tid­li­ge­re feng­sels­in­spek­tø­ren Ole Johan Sivert­sen ang­rer på at han sa ifra om de kri­tikk­ver­di­ge for­hol­de­ne i Oslo feng­sel. Nå sit­ter han til­ba­ke med et øde­lagt yrkes­liv, øko­no­misk rui­nert og dyre­kjøpt erfa­ring om hvor­dan vars­ler­ver­net ikke fun­ge­rer. Han gikk til sak mot det han opp­lev­de som sank­sjo­ner fra arbeids­gi­ve­ren etter vars­lin­gen, da ansvar og opp­ga­ver  ble fjer­net fra ham. Sivert­sen tap­te sin sak i ting­ret­ten og lag­manns­ret­ten, og sit­ter til­ba­ke med 1,2 mil­lio­ner kro­ner i gjeld. Ret­ten fant det ikke bevist at degra­de­rin­gen skyld­tes vars­lin­gen. Det han vars­let om har frem­de­les ikke fått noen konsekvenser.

Anmeld saken til poli­ti­et, kun hvis du tåler å anmel­de din arbeids­gi­ver. Det er bety­de­lig risi­ko for at din kar­rie­re i det fir­ma­et er over. Anmel­der du, vil du sann­syn­lig­vis ikke sit­te med nok doku­men­ta­sjon og saken blir hen­lagt. Det er en vans­ke­lig situa­sjon. Det er vars­le­ren som ofte blir taperen.

Sivert­sen var leder i Oslo feng­sel da han sa i fra om øko­no­mis­ke mis­for­hold i feng­se­let. Ankla­ge­ne var har­de og drei­de seg om utbe­ta­ling av lønn uten hjem­mel, pri­vat­bruk av tje­neste­bil og fab­rik­ke­ring av bevis, skri­ver VG. Pål Sten­stad vars­let om kri­tikk­ver­di­ge for­hold til Nor­weld, og deler Sivert­sens syn på vars­ler­ver­net i Arbeidsmiljøloven:

Lov­ver­ket har ikke rot i vir­ke­lig­he­ten i det hele tatt. Det er kun fint på papi­ret. Uten et vars­ler­til­syn blir det umu­lig å si fra. Det er kun én taper i dis­se sake­ne og det er varsleren.

Sten­stad og Sivert­sen del­tok med sine erfa­rin­ger på Norsk Presse­for­bunds Åpen­hets­tin­get.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen