Angrer på at han varslet

Den tidligere fengselsinspektøren Ole Johan Sivertsen angrer på at han sa ifra om de kritikkverdige forholdene i Oslo fengsel.

Den tidligere fengselsin­spek­tøren Ole Johan Sivert­sen angr­er på at han sa ifra om de kri­tikkverdi­ge forhold­ene i Oslo fengsel. Nå sit­ter han tilbake med et øde­lagt yrkesliv, økonomisk ruin­ert og dyrekjøpt erfar­ing om hvor­dan varslerver­net ikke fun­ger­er. Han gikk til sak mot det han opplevde som sanksjon­er fra arbei­ds­giv­eren etter varslin­gen, da ans­var og opp­gaver  ble fjer­net fra ham. Sivert­sen tapte sin sak i tin­gret­ten og lag­mannsret­ten, og sit­ter tilbake med 1,2 mil­lion­er kro­ner i gjeld. Ret­ten fant det ikke bevist at degraderin­gen skyldtes varslin­gen. Det han varslet om har fremde­les ikke fått noen konsekvenser.

Anmeld sak­en til poli­ti­et, kun hvis du tåler å anmelde din arbei­ds­giv­er. Det er bety­delig risiko for at din kar­riere i det fir­maet er over. Anmelder du, vil du sannsyn­ligvis ikke sitte med nok doku­men­tasjon og sak­en blir hen­lagt. Det er en vanske­lig situ­asjon. Det er varsleren som ofte blir taperen.

Sivert­sen var led­er i Oslo fengsel da han sa i fra om økonomiske mis­forhold i fengse­let. Ankla­gene var harde og drei­de seg om utbe­tal­ing av lønn uten hjem­mel, pri­vat­bruk av tjen­este­bil og fab­rikker­ing av bevis, skriv­er VG. Pål Sten­stad varslet om kri­tikkverdi­ge forhold til Nor­weld, og del­er Sivert­sens syn på varslerver­net i Arbeidsmiljøloven:

Lovver­ket har ikke rot i virke­ligheten i det hele tatt. Det er kun fint på papiret. Uten et varsler­til­syn blir det umulig å si fra. Det er kun én taper i disse sak­ene og det er varsleren.

Sten­stad og Sivert­sen del­tok med sine erfaringer på Norsk Presse­for­bunds Åpen­het­stinget.

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen