Arbeidstilsynet avhengig av varslere

Arbeidstilsynet er avhengig av varslere for å avdekke brudd på arbeidsmiljøloven, slik dokumentert ved Ammerudlunden sykehjem. Men få vil snakke.

Region­di­rek­tør Ørn­ulf Halm­rast ved Arbeids­til­sy­nets region­kon­tor for Oslo og Akers­hus sier til Dags­avi­sen (24.02.11, papir­avi­sen) at avslø­rin­ge­ne ved Adeccos lov­stri­di­ge drift av Amme­rud­lun­den syke­hjem viser at til­sy­net er avhen­gig av vars­ler­ne — arbeids­ta­ke­re som sier ifra om for­hold som er i strid med lov- og regel­verk eller på and­re måter krtikk­ver­di­ge.

Når til­sy­nets kon­trol­lø­rer i det­te til­fel­let ankom­mer et syke­hjem, er det førs­te de gjør å ha sam­ta­ler både med arbeids­gi­ver, ansat­te og verne­om­bud. På bak­grunn av dis­se sam­ta­le­ne vur­de­rer vi om Arbeids­miljø­lo­ven kan være brutt.

Sakens alvor blir ikke mind­re av at det nå viser seg at under­be­man­nin­gen ved Amme­rud­lun­den syke­hjem ble vars­let om alle­re­de for sju år siden, da en 80 år gam­mel kvin­ne omkom som føl­ge av for få natt­vak­ter ved syke­hjem­met. Alle­re­de da ble både Oslo kom­mu­ne og Adecco vars­let om lov­stri­dig lan­ge tur­nus­vak­ter.

Halm­rast sier til­sy­net ofte opp­le­ver at både arbeids­gi­ver og arbeids­ta­ker prø­ver å hol­de lønns- og arbeids­vil­kår skjult for kon­trol­lø­re­ne. Sær­lig uten­lands­ke arbei­de­re kan risi­ke­re å mis­te job­ben i spe­si­el­le til­fel­ler.

I for­ri­ge uke doku­men­ter­te NRK at det pri­va­te syke­hjem­met Amme­rud­lun­den i Oslo ope­re­rer med ulov­li­ge tur­nu­ser og and­re alvor­li­ge brudd på arbeids­miljø­lo­ven. Sene­re er det avdek­ket at også fle­re and­re Adecco-drev­ne syke­hjem i Oslo ogOppe­gård er dre­vet på sam­me ulov­li­ge måte.

Rela­tert

Arbeids­til­sy­nets fakt­si­den om vars­ling

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. jeg har sit­tet som hoved­vern­om­bud i en stor norsk indu­stri­be­drift og sit­ter nå som kon­serns­til­lits­valgt. vi har fle­re gan­ger vars­let arbeids­til­sy­net angå­en­de mis­ten­ke­li­ge for­hold angå­en­de inn­leie for­hold, men det har ikke blitt fore­tatt noe fra arbeids­til­sy­nets side. det er vel ca 3 år siden vi star­tet med å vars­le om det­te og først for 2–3 måne­der siden ble det gjort til­tak, men ikke av arbeids­til­sy­net. vi til­lits­valg­te i bedrif­ten klar­te til­slutt å få frem noen av for­hol­de­ne kjent i media via at de ansat­te i inn­leie byrå­et stod frem. da vis­te det seg at de had­de noen av de ver­ste kon­trak­te­ne LO noen gang had­de sett. vi bru­ker adde­co på noen av våre fab­rik­ker og jeg vil set­te meg ned med ledel­sen og høre om vi vir­ke­lig vil asso­si­e­res med et sel­skap som bevist bry­ter arbeids­miljø­lo­ven.

 2. @Kim:
  Jeg synes vir­ke­lig det er på høy tid at fag­be­ve­gel­sen rea­ge­rer mer agres­sivt på det vi nå vet er sosi­al dum­ping for­kledd som mar­keds­til­pass­ning. Selv har jeg intet mot at pri­va­te leve­rer tje­nes­ter som du beskri­ver, så len­ge vi alle er under­lagt de sam­me ram­mer hva arbeids­for­hold, lønn og lov­verk angår. Det gir også like ram­mer pri­va­te kon­kur­ren­ter i mel­lom.

  Det er umu­lig med fri kon­kur­ran­se i et mar­ked hvor noen av aktø­re­ne sys­te­ma­tisk ikke for­hol­der seg til de sam­me for­ut­set­nin­ger og ram­mer som deres kon­kur­ren­ter. Og det ska­per åpen­bart uri­me­lig for­skjel­ler mel­lom like­ver­di­ge grup­per i arbeids­li­vet.

  • jeg mener først og fremst at bedrif­te­ne skal anset­te folk i full stil­ling når det er mulig­het for det akku­rat som AML til­si­er, i den bran­sjen jeg job­ber i er det alt­for man­ge smut­hull bedrif­te­ne kan benyt­te seg av. vi er et nasjo­nalt sel­skap med fle­re fab­rik­ker. vi benyt­ter fle­re for­skjel­li­ge inn­leie fir­ma­er opp­til 5 på det ver­ste, men nå er det ute på anbud der det stil­les krav til lønn, over­tid, bolig for­hold osv. på fab­rik­ken hvor jeg job­ber har vi til­og­med klart å få til en tariff­av­ta­le med inn­leie­fir­ma­et som vi bru­ker.

   fag­for­enin­ge­ne i det­te fir­ma­et kjem­per aktivt imot den bru­ken som er av inn­leie idag og vi vil hel­ler ha de fast ansatt hos hos.

   og for­res­ten det­te er den førs­te blog­gen jeg har lest som har fan­get min inter­es­se.

 3. […] Arbeids­til­sy­net avhen­gig av vars­le­re […]

til toppen