Arbeidstilsynet avhengig av varslere

Arbeidstilsynet er avhengig av varslere for å avdekke brudd på arbeidsmiljøloven, slik dokumentert ved Ammerudlunden sykehjem. Men få vil snakke.

Regiondi­rek­tør Ørnulf Halm­rast ved Arbei­d­stil­synets regionkon­tor for Oslo og Aker­shus sier til Dagsavisen (24.02.11, papi­ravisen) at avs­lørin­gene ved Adec­cos lovstridi­ge drift av Ammerud­lun­den syke­hjem vis­er at tilsynet er avhengig av varslerne — arbei­d­stakere som sier ifra om forhold som er i strid med lov- og regelverk eller på andre måter krtikkverdige.

Når tilsynets kon­trol­lør­er i dette til­fel­let ankom­mer et syke­hjem, er det første de gjør å ha sam­taler både med arbei­ds­giv­er, ansat­te og ver­neom­bud. På bak­grunn av disse sam­ta­l­ene vur­der­er vi om Arbei­dsmiljøloven kan være brutt.

Sak­ens alvor blir ikke min­dre av at det nå vis­er seg at under­be­man­nin­gen ved Ammerud­lun­den syke­hjem ble varslet om allerede for sju år siden, da en 80 år gam­mel kvinne omkom som følge av for få nattvak­ter ved syke­hjem­met. Allerede da ble både Oslo kom­mune og Adec­co varslet om lovstridig lange turnusvakter.

Halm­rast sier tilsynet ofte opplever at både arbei­ds­giv­er og arbei­d­stak­er prøver å holde lønns- og arbei­dsvilkår skjult for kon­trol­lørene. Særlig uten­landske arbei­dere kan risikere å miste jobben i spe­sielle tilfeller.

I for­rige uke doku­menterte NRK at det pri­vate syke­hjem­met Ammerud­lun­den i Oslo oper­erer med ulovlige tur­nuser og andre alvorlige brudd på arbei­dsmiljøloven. Senere er det avdekket at også flere andre Adec­co-drevne syke­hjem i Oslo ogOppegård er drevet på samme ulovlige måte.

Relatert

Arbei­d­stil­synets fak­t­si­den om varsling

TEMA

V

arsling

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. jeg har sit­tet som hov­ed­ver­nom­bud i en stor norsk indus­tribedrift og sit­ter nå som kon­sern­stil­litsval­gt. vi har flere ganger varslet arbei­d­stil­synet angående mis­tenke­lige forhold angående innleie forhold, men det har ikke blitt fore­tatt noe fra arbei­d­stil­synets side. det er vel ca 3 år siden vi startet med å varsle om dette og først for 2–3 måned­er siden ble det gjort tiltak, men ikke av arbei­d­stil­synet. vi tillitsval­gte i bedriften klarte tilslutt å få frem noen av forhold­ene kjent i media via at de ansat­te i innleie byrået stod frem. da viste det seg at de hadde noen av de ver­ste kon­trak­tene LO noen gang hadde sett. vi bruk­er adde­co på noen av våre fab­rikker og jeg vil sette meg ned med ledelsen og høre om vi virke­lig vil assosieres med et sel­skap som bevist bry­ter arbeidsmiljøloven.

 2. @Kim:
  Jeg synes virke­lig det er på høy tid at fag­beveg­elsen rea­ger­er mer agres­sivt på det vi nå vet er sosial dump­ing forkledd som marked­stil­pass­ning. Selv har jeg intet mot at pri­vate lev­er­er tjen­ester som du beskriv­er, så lenge vi alle er under­lagt de samme ram­mer hva arbei­ds­forhold, lønn og lovverk angår. Det gir også like ram­mer pri­vate konkur­renter i mellom.

  Det er umulig med fri konkur­ranse i et marked hvor noen av aktørene sys­tem­a­tisk ikke forhold­er seg til de samme forut­set­ninger og ram­mer som deres konkur­renter. Og det skaper åpen­bart urimelig forskjeller mel­lom likeverdi­ge grup­per i arbeidslivet.

  • jeg men­er først og fremst at bedriftene skal ansette folk i full still­ing når det er mulighet for det akku­rat som AML tilsi­er, i den bran­sjen jeg job­ber i er det alt­for mange smuthull bedriftene kan benytte seg av. vi er et nasjon­alt sel­skap med flere fab­rikker. vi benyt­ter flere forskjel­lige innleie fir­maer opp­til 5 på det ver­ste, men nå er det ute på anbud der det stilles krav til lønn, over­tid, bolig forhold osv. på fab­rikken hvor jeg job­ber har vi tilogmed klart å få til en tar­if­fav­tale med innleiefir­maet som vi bruker.

   fag­forenin­gene i dette fir­maet kjem­per aktivt imot den bruken som er av innleie idag og vi vil heller ha de fast ansatt hos hos.

   og for­resten dette er den første bloggen jeg har lest som har fanget min interesse.

 3. […] Arbei­d­stil­synet avhengig av varslere […]

til toppen