Den europeiske menneskerettskonvensjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettskonvensjon

    Fra SNL

  • Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)

    Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er en internasjonal avtale inngått av samtlige 47 medlemsland i Europarådet der statene forplikter seg overfor hverandre til å sikre individenes friheter og rettigheter.Konvensjonen ble vedtatt 4. november 1950 og trådte i kraft 3. september 1953. Norge ratifiserte EMK i 1952. EMK er det menneskerettsinstrumentet som har hatt – og fortsatt har – størst praktisk betydning i både europeisk og norsk rettsliv..

  • Den europeiske menneskerettighetsdomstol

    Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) behandler tvister om forståelse og bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, av 4. november 1950. Domstolen ble opprettet i 1959 og er en del av Europarådet.Siden etableringen i 1959 har domstolen avsagt mer enn 10 000 dommer.Klager på brudd på konvensjonen fremmes i hovedsak av enkeltpersoner mot vedkommendes hjemland.