Den europeiske menneskerettskonvensjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettskonvensjon

  Fra SNL

 • Den europeiske menneskerettighetsdomstol

  Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) behandler tvister om forståelse og bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) av 4. november 1950. Domstolen ble opprettet i 1959 og er en del av Europarådet.Klager på brudd på konvensjonen fremmes i hovedsak av enkeltpersoner mot vedkommendes hjemland. Før en sak kan bringes inn for domstolen, må klageren ha utnyttet alle muligheter for behandling av saken i landet det gjelder.Finner domstolen at det er handlet i strid med konvensjonen, skal den etter omstendighetene gi den krenkede en rimelig økonomisk kompensasjon eller erstatning.

 • Den europeiske menneskerettskonvensjon

  Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er en internasjonal avtale inngått av samtlige 47 medlemsland i Europarådet der statene forplikter seg overfor hverandre til å sikre individenes friheter og rettigheter. Konvensjonen ble vedtatt 4. november 1950 og trådte i kraft 3. september 1953. Norge ratifiserte EMK i 1952. EMK er det menneskerettsinstrumentet som har hatt – og fortsatt har – størst praktisk betydning i både europeisk og norsk rettsliv..

  Fra wikipedia

 • Den europeiske menneskerettsdomstol

  Den europeiske menneskerettsdomstol (forkortet EMD) er en internasjonal domstol som er etablert i medhold av Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Den europeiske menneskerettskonvensjon

  Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble vedtatt av Europarådet i Roma 4.

 • Gjentatt straffeforfølgning

  Gjentatt straffeforfølgning (latin ne bis in idem) eller dobbeltstraff betegner at en straffesak blir tatt opp på ny etter at den først er blitt endelig avgjort.