Den europeiske menneskerettskonvensjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettskonvensjon

    Fra SNL

  • Den europeiske menneskerettskonvensjon

    Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, internasjonal konvensjon vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950. Den trådte i kraft 3. september 1953 og ble ratifisert av Norge samme år.Konvensjonen bygger i store trekk på FNs menneskerettighetserklæring fra 1948.EMK ble inkorporert i norsk lov ved menneskerettsloven av 21. mai 1999 som også gir denne blant flere andre konvensjoner forrang over annen norsk lovgivning.Europarådet opprettet Den europeiske menneskerettighetskommisjon og Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å håndheve konvensjonen.Den europeiske menneskerettighetskommisjon ble avskaffet etter konvensjonens 11.

  • Europarådet

    Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater. Dets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstatsprinsippet.Dette skjer blant annet gjennom avtaler og konvensjoner. I regi av Europarådet er det forhandlet fram 221 konvensjoner og protokoller med egne kontrollmekanismer for vurdering av hvordan partene overholder forpliktelsene.Med unntak av Hviterussland og Kosovo er alle europeiske land medlemmer av Europarådet.