Den europeiske menneskerettskonvensjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettskonvensjon

    Fra SNL

  • Den europeiske menneskerettskonvensjon

    Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, internasjonal konvensjon vedtatt av Europarådet i Roma 4. november 1950. Den trådte i kraft 3. september 1953 og ble ratifisert av Norge samme år.Konvensjonen bygger i store trekk på FNs menneskerettighetserklæring fra 1948.EMK ble inkorporert i norsk lov ved menneskerettsloven av 21. mai 1999 som også gir denne blant flere andre konvensjoner forrang over annen norsk lovgivning.Europarådet opprettet Den europeiske menneskerettighetskommisjon og Den europeiske menneskerettighetsdomstol for å håndheve konvensjonen.Den europeiske menneskerettighetskommisjon ble avskaffet etter konvensjonens 11.

  • Den europeiske menneskerettighetsdomstol

    Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) behandler tvister om forståelse og bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, av 4. november 1950. Domstolen ble opprettet i 1959 og er en del av Europarådet.Siden etableringen i 1959 har domstolen avsagt mer enn 10 000 dommer.Klager på brudd på konvensjonen fremmes i hovedsak av enkeltpersoner mot vedkommendes hjemland.