Den europeiske menneskerettskonvensjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den europeiske menneskerettskonvensjon

    Fra SNL

  • Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

    Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er en domstol som behandler tvister om forståelse og bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) av 4. november 1950. Domstolen som ble opprettet i 1959, holder til i Strasbourg i Frankrike og er en del av Europarådet. Norge sluttet seg til domstolen 30. juni 1964. Domstolen har som uttalt mål at konvensjonen skal tolkes dynamisk og endres i tråd med samfunnsendringene.

  • Europarådet

    Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 46 medlemsstater, hovedsakelig europeiske. Rådets viktigste oppgave er å verne om menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten. Dette skjer blant annet gjennom avtaler og konvensjoner. I regi av Europarådet er det forhandlet fram 229 konvensjoner og protokoller (2022) med egne kontrollmekanismer for vurdering av hvordan partene overholder forpliktelsene.