Flyktning

En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

  Russisk flyktning på gjennomreise

 • Bilde: Nord-Troms Museum

  Portrett

 • Bilde: Glomdalsmuseet

  Flyktning/Kurerrute kart

 • Bilde: Krigsminnesmerker i Norge

  Gravmonument

  Fra SNL

 • flyktninger

  Flyktninger er ifølge FNs flyktningekonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». FNs konvensjon om flyktningenes rettigheter fra 1951 med tillegg av 1967, artikkel 1 A.Folkerettslig betyr flyktning i alminnelighet en politisk flyktning: et menneske som har forlatt sitt hjemland i begrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk mening, eller for å unndra seg straff for en politisk forgåelse.Flyktningdefinisjonen innbefatter ikke den gruppen som har økt mest fra 1990-årene og nå utgjør den langt største gruppen av flyktninger: internflyktningene (også kalt internt fordrevne eller «internally displaced persons») – som har flyktet uten å ha forlatt hjemlandet.

 • Grenseloser i Nord-Norge under andre verdenskrig

  Grenseloser var personer som hjalp flyktninger fra Norge over grensen til Sverige under andre verdenskrig. Totalt flyktet om lag 50 000 nordmenn og utenlandske statsborgere fra Norge til Sverige i årene 1940–1945. Ca. 20 % av disse kom fra Nord-Norge. I Nord-Norge var det ti hovedruter grenselosene brukte for å hjelpe flyktningene over grensen. De fysiske forholdene var mer krevende på flyktningrutene i Nord-Norge enn i Sør-Norge, og det var flere dødsfall underveis.

  Fra wikipedia

 • Flyktning

  En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse.

 • Janteloven

  Janteloven er en tekst skrevet av forfatteren Aksel Sandemose i 1933, og ble først presentert i verket En flyktning krysser sitt spor.

 • Overføringsflyktning

  En overføringsflyktning, også kalt kvoteflyktning eller FN-flyktning, er en flyktning som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet han eller hun oppholder seg i som flyktning, og som derfor blir overført til et tredje land.