Europas tinnitus

Her hjemme later vi som om Europas flyktningkrise er over. På BIFF 2017 er den hovedtema.

I år var BIFF for første gang til stede under den poli­tiske møteplassen Aren­dal­su­ka, hvor vi viste seks sam­funnsak­tuelle doku­men­tarfilmer som vi mente hadde rel­e­vans for deltak­erne. Av filmene vi pre­sen­terte der, omhan­dlet to av dem kri­gen i Syr­ia: CRIES FROM SYRIA og CITY OF GHOSTS: RAQQA. Sist­nevnte føl­ger rap­portør­er i den okku­perte byen Raqqa, som på hjerteskjærende vis doku­menter­er i skjul for­bry­telsene og over­grepene som ram­mer byens sivil­be­folkn­ing. CRIES FROM SYRIA gir et over­sik­tlig his­torisk bilde av kri­gen de siste seks–syv årene, og vis­er hvor­dan fly­k­t­ningstrømmene har opp­stått som en naturlig kon­sekvens av den presserende nød­vendigheten av å komme seg vekk fra krys­silden og overgrepene.

Det som slo oss var hvor lite i Aren­dal som strakk seg utover vår norske hverdag og våre noen ganger banale triv­i­aliteter. Nær innpå 800 arrange­menter (hvo­rav seks var i regi av BIFF) omhan­dlet ressurssterke organ­isas­jon­er som hadde sine agen­daer, eller som sim­pelthen skulle vise seg frem, slik vi også hadde til hen­sikt. Men vi øns­ket også å formi­dle alvoret av situ­asjo­nen som spiller seg ut uten­for våre egne grenser, og slik vise hvor­for en hel del men­nesker i dag har behov for – og krav på – støtte og hjelp. 

Flukt og fly­k­t­ningkrise er hov­edtema for Bergen inter­nasjonale film­fes­ti­val 2017. (foto: biff.no)

Fly­k­t­ningkrisen ble avblåst her i Norge da Tyrkia kjøp­s­lo med Europa om å holde fly­k­t­nin­gene fanget og intern­ert i nærom­rådet. Aren­dal­suken kunne således han­dle om annet enn asy­lanter, fly­k­t­ning­mot­tak og – ikke minst – tiltak for gode løs­ninger for inte­grering, en tem­atikk som virke­lig angår oss på et innen­rik­spoli­tisk plan, men som få av deltak­erne vi møtte på i Aren­dal syntes å bry seg særlig med å vek­t­legge. Iram Haq sin HVA VIL FOLK SI får æren av å være fes­ti­valens midtre høy­depunkt og føy­er seg fint inn i inte­grerings­de­bat­ten her hjemme. Vi både håper og tror mange vil få med seg denne vel­lagede norske spillefilmen.

Og vi server­er dere i til­legg – en strålende fik­sjons­film fra Ungarn, kan­skje det lan­det i Europa som har fått mest ver­bal jul­ing for sin man­glende forståelse for at fly­k­t­ninger trenger hjelp eller i det min­ste må kunne for­vente å bli behan­dlet som med­men­nesker. JUPITERS MÅNE het­er fil­men, og hvilken av månene rundt plan­eten sik­tes det til? Fil­mens regis­sør Kornél Mundruzcó, som BIFF har pre­sen­tert flere filmer av før og som del­tok i Cannes-fes­ti­valens hov­ed­pro­gram, kom­mer til Bergen, noe også flere av doku­men­taris­tene gjør.

BIFF 2017

  • Bergen inter­nasjonale film­fes­ti­val arran­geres 26. september‑4. oktober.
  • Hele pro­gram­met og øvrig infor­masjon på biff.no.

Vi vil opp­for­dre deg til å sette deg inn i situ­asjo­nen selv fra så mange syn­spunk­ter som mulig – både i form av doku­mentar­er og spille­filmer. BIFF server­er i år en rekke filmer som bel­yser vår tids vik­tig­ste temaer fra per­spek­tivene til de som kjen­ner det tettest på kroppen.

A CIAMBRA omhan­dler et rom­folk­miljø men kan ses som en oppføl­ger av MIDDELHAVET, siden den også tar for seg skjeb­nen til noen av de som over­levde fluk­ten fra Nord-Afri­ka. Få med deg en av de beste filmene fra årets Cannes-festival!

BOILING POINT tar for seg Fin­lands reak­sjon­er på fly­kn­ingkrisen, og set­ter søkel­y­set på hvor­for reak­sjonene ble så sterke hos våre naboer i øst.

GRENSEN finner sted i ingen­manns­land mel­lom Slo­va­kia og Ukraina for ti år siden da grensen ble EUs ytter­grense – og vak­thold­et og kon­trol­lene økte.

THE GOOD POSTMAN er en noe humoris­tisk kom­men­tar til en mulig løs­ning på fly­k­t­ningkrisen og sam­tidig gi nytt liv til sin lille lands­by på grensen mel­lom Bul­gar­ia og Tyrkia.

HUMAN FLOW er Ai Wei­weis reise gjen­nom 23 land som gir oss et innblikk i hverda­gen til noen av de mer enn 65 mil­lion­er men­neskene som har for­latt alt de kjen­ner og eier.

A MEMORY IN KHAKI er utsøkt pro­dusert av en syr­er i asyl i Qatar, og er en elegisk, filosofisk betrak­t­ning om krig og despotisme.

MORE er en tyrkisk fik­sjons­film om en far og sønn som livnær­er seg på å skjule fly­k­t­ninger frem til det mest oppor­tune tid­spunkt for over­fart til Europa inntreffer.

NOWHERE TO HIDE tar oss med til Diyala-provin­sen i Irak hvor en irakisk lege filmer kon­sekvensene når amerikan­erne trekker seg ut og mil­its­grup­per kjem­per mot IS.

RADIO KOBANI er en inspir­erende film om å bygge opp sivil­sam­funn og infra­struk­tur i kur­diske Kobani etter IS’ herjinger.

SEA SORROW er skue­spilleren Vanes­sa Red­graves kom­men­tar til fly­k­t­ningkrisen sett gjen­nom hennes fars skjeb­ne mange tiår før.

STRANGER IN PARADISE er en helt forskjel­lig forestill­ing – en pro­vokasjon som set­ter søkel­y­set på oss selv, som mot­tak­er­land og vert­skap for folk på flukt.

TEMA

F

ilm

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen