Europas tinnitus

Her hjemme later vi som om Europas flyktningkrise er over. På BIFF 2017 er den hovedtema.

I år var BIFF for førs­te gang til ste­de under den poli­tis­ke møte­plas­sen Aren­dal­s­uka, hvor vi vis­te seks sam­funns­ak­tu­el­le doku­men­tar­fil­mer som vi men­te had­de rele­vans for del­ta­ker­ne. Av fil­me­ne vi pre­sen­ter­te der, omhand­let to av dem kri­gen i Syria: CRIES FROM SYRIA og CITY OF GHOSTS: RAQQA. Sist­nevn­te føl­ger rap­por­tø­rer i den okku­per­te byen Raqqa, som på hjerte­skjæ­ren­de vis doku­men­te­rer i skjul for­bry­tel­se­ne og over­gre­pe­ne som ram­mer byens sivil­be­folk­ning. CRIES FROM SYRIA gir et over­sikt­lig his­to­risk bil­de av kri­gen de sis­te seks–syv åre­ne, og viser hvor­dan flykt­nings­trøm­me­ne har opp­stått som en natur­lig kon­se­kvens av den pres­se­ren­de nød­ven­dig­he­ten av å kom­me seg vekk fra kryss­il­den og over­gre­pe­ne.

Det som slo oss var hvor lite i Aren­dal som strakk seg utover vår nors­ke hver­dag og våre noen gan­ger bana­le tri­via­li­te­ter. Nær inn­på 800 arran­ge­men­ter (hvor­av seks var i regi av BIFF) omhand­let res­surs­ster­ke orga­ni­sa­sjo­ner som had­de sine agen­da­er, eller som sim­pelt­hen skul­le vise seg frem, slik vi også had­de til hen­sikt. Men vi øns­ket også å for­mid­le alvo­ret av situa­sjo­nen som spil­ler seg ut uten­for våre egne gren­ser, og slik vise hvor­for en hel del men­nes­ker i dag har behov for – og krav på – støt­te og hjelp.

Flukt og flykt­ning­kri­se er hoved­tema for Ber­gen inter­na­sjo­na­le film­fes­ti­val 2017. (foto: biff.no)

Flykt­ning­kri­sen ble avblåst her i Nor­ge da Tyr­kia kjøp­slo med Euro­pa om å hol­de flykt­nin­ge­ne fan­get og inter­nert i nær­om­rå­det. Aren­dals­uken kun­ne såle­des hand­le om annet enn asy­lan­ter, flykt­ning­mot­tak og – ikke minst – til­tak for gode løs­nin­ger for inte­gre­ring, en tema­tikk som vir­ke­lig angår oss på et innen­riks­po­li­tisk plan, men som få av del­ta­ker­ne vi møt­te på i Aren­dal syn­tes å bry seg sær­lig med å vekt­leg­ge. Iram Haq sin HVA VIL FOLK SI får æren av å være fes­ti­va­lens midt­re høyde­punkt og føy­er seg fint inn i inte­gre­rings­de­bat­ten her hjem­me. Vi både håper og tror man­ge vil få med seg den­ne vel­la­ge­de nors­ke spille­fil­men.

Og vi ser­ve­rer dere i til­legg – en strå­len­de fik­sjons­film fra Ungarn, kan­skje det lan­det i Euro­pa som har fått mest ver­bal juling for sin mang­len­de for­stå­el­se for at flykt­nin­ger tren­ger hjelp eller i det mins­te må kun­ne for­ven­te å bli behand­let som med­men­nes­ker. JUPITERS MÅNE heter fil­men, og hvil­ken av måne­ne rundt pla­ne­ten sik­tes det til? Fil­mens regis­sør Kornél Mundruz­có, som BIFF har pre­sen­tert fle­re fil­mer av før og som del­tok i Can­nes-fes­ti­va­lens hoved­pro­gram, kom­mer til Ber­gen, noe også fle­re av doku­men­ta­ris­te­ne gjør.

BIFF 2017

  • Ber­gen inter­na­sjo­na­le film­fes­ti­val arran­ge­res 26. september‑4. okto­ber.
  • Hele pro­gram­met og øvrig infor­ma­sjon på biff.no.

Vi vil opp­ford­re deg til å set­te deg inn i situa­sjo­nen selv fra så man­ge syns­punk­ter som mulig – både i form av doku­men­ta­rer og spille­fil­mer. BIFF ser­ve­rer i år en rek­ke fil­mer som bely­ser vår tids vik­tigs­te tema­er fra per­spek­ti­ve­ne til de som kjen­ner det tet­test på krop­pen.

A CIAMBRA omhand­ler et rom­folk­mil­jø men kan ses som en opp­føl­ger av MIDDELHAVET, siden den også tar for seg skjeb­nen til noen av de som over­lev­de fluk­ten fra Nord-Afri­ka. Få med deg en av de bes­te fil­me­ne fra årets Can­nes-fes­ti­val!

BOILING POINT tar for seg Fin­lands reak­sjo­ner på flyk­ning­kri­sen, og set­ter søke­ly­set på hvor­for reak­sjo­ne­ne ble så ster­ke hos våre nabo­er i øst.

GRENSEN fin­ner sted i ingen­manns­land mel­lom Slo­va­kia og Ukrai­na for ti år siden da gren­sen ble EUs ytter­gren­se – og vakt­hol­det og kon­trol­le­ne økte.

THE GOOD POSTMAN er en noe humo­ris­tisk kom­men­tar til en mulig løs­ning på flykt­ning­kri­sen og sam­ti­dig gi nytt liv til sin lil­le lands­by på gren­sen mel­lom Bul­ga­ria og Tyr­kia.

HUMAN FLOW er Ai Weiweis rei­se gjen­nom 23 land som gir oss et inn­blikk i hver­da­gen til noen av de mer enn 65 mil­lio­ner men­nes­ke­ne som har for­latt alt de kjen­ner og eier.

A MEMORY IN KHAKI er utsøkt pro­du­sert av en syrer i asyl i Qatar, og er en ele­gisk, filo­so­fisk betrakt­ning om krig og des­po­tis­me.

MORE er en tyr­kisk fik­sjons­film om en far og sønn som liv­næ­rer seg på å skju­le flykt­nin­ger frem til det mest oppor­tu­ne tids­punkt for over­fart til Euro­pa inn­tref­fer.

NOWHERE TO HIDE tar oss med til Diyala-pro­vin­sen i Irak hvor en ira­kisk lege fil­mer kon­se­kven­se­ne når ame­ri­ka­ner­ne trek­ker seg ut og milits­grup­per kjem­per mot IS.

RADIO KOBANI er en inspi­re­ren­de film om å byg­ge opp sivil­sam­funn og infra­struk­tur i kur­dis­ke Koba­ni etter IS’ her­jin­ger.

SEA SORROW er skue­spil­le­ren Vane­s­sa Red­gra­ves kom­men­tar til flykt­ning­kri­sen sett gjen­nom hen­nes fars skjeb­ne man­ge tiår før.

STRANGER IN PARADISE er en helt for­skjel­lig fore­stil­ling – en pro­vo­ka­sjon som set­ter søke­ly­set på oss selv, som mot­ta­ker­land og vert­skap for folk på flukt.

TEMA

F

ilm

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen