Flukten til Europa

Middelhavet er ikke lenger som da vi badet der på ferietur.
Flukten til Europa (Foto: Espen Rasmussen)

VG-fotograf Espen Ras­mussens bilde fra stran­den på Les­bos ble kåret til Årets bilde i 2015. Juryen kalte bildet ikonisk, og mente at det favnet «den vik­tig­ste og største begiven­heten i Europa på lang tid».

Nærmest som ferieg­jester står to båt­fly­k­t­ninger kledd i gull­fargede varme­foli­er med ryggen vendt mot kam­era. De stir­rer mot havet, hvor en gum­mibåt full av fly­k­t­ninger kom­mer seilende. Havets og him­me­lens blå­farge gir bildet ro og fremhev­er de gull­fargede men­neskene på stran­den. Har­monien forsterkes av bildets bal­anserte kom­po­sisjon, hvor de to men­neskene på stran­den ram­mer inn gum­mibåten i det fjerne.

Som mange prisvin­nende bilder rom­mer bildet kon­traster. Den stillfer­di­ge, bal­anserte estetikken står i sterk kon­trast til de drama­tiske hen­delsene som lig­ger bak. De gyldne varme­foliene gir inntrykk av en rik­dom og vel­stand, som vi vet ikke omfat­ter de to som er kledd i det gyldne. Den sub­lime estetikken gjør dis­tansen mel­lom det som vis­es og hen­delsene som beskrives stor. I mot­set­ning til bilder som eksplisitt vis­er lidelse og tap vekker det ikke umid­del­bart vårt engas­je­ment. I stedet får motivet en ver­di i seg selv som estetisk objekt. For­di vi allerede har sett utal­lige bilder og video­er av den drama­tiske fluk­ten til Europa, klar­er vi likev­el ikke å dis­tansere oss helt fra hen­delsene som beskrives. Alle disse bildene er med oss når det fre­delige bildet fra Les­bos tilsynela­tende forteller en annen his­to­rie. Bildet gir oss ro til å løfte blikket. Mid­del­havet er ikke lenger som da vi badet der på ferietur.

VG-fotograf Espen Ras­mussens bilde fra stran­den på Les­bos ble kåret til Årets bilde i 2015. Juryen kalte bildet ikonisk, og mente at det favnet «den vik­tig­ste og største begiven­heten i Europa på lang tid».

Nærmest som ferieg­jester står to båt­fly­k­t­ninger kledd i gull­fargede varme­foli­er med ryggen vendt mot kam­era. De stir­rer mot havet, hvor en gum­mibåt full av fly­k­t­ninger kom­mer seilende. Havets og him­me­lens blå­farge gir bildet ro og fremhev­er de gull­fargede men­neskene på stran­den. Har­monien forsterkes av bildets bal­anserte kom­po­sisjon, hvor de to men­neskene på stran­den ram­mer inn gum­mibåten i det fjerne.

Som mange prisvin­nende bilder rom­mer bildet kon­traster. Den stillfer­di­ge, bal­anserte estetikken står i sterk kon­trast til de drama­tiske hen­delsene som lig­ger bak. De gyldne varme­foliene gir inntrykk av en rik­dom og vel­stand, som vi vet ikke omfat­ter de to som er kledd i det gyldne. Den sub­lime estetikken gjør dis­tansen mel­lom det som vis­es og hen­delsene som beskrives stor. I mot­set­ning til bilder som eksplisitt vis­er lidelse og tap vekker det ikke umid­del­bart vårt engas­je­ment. I stedet får motivet en ver­di i seg selv som estetisk objekt. For­di vi allerede har sett utal­lige bilder og video­er av den drama­tiske fluk­ten til Europa, klar­er vi likev­el ikke å dis­tansere oss helt fra hen­delsene som beskrives. Alle disse bildene er med oss når det fre­delige bildet fra Les­bos tilsynela­tende forteller en annen his­to­rie. Bildet gir oss ro til å løfte blikket. Mid­del­havet er ikke lenger som da vi badet der på ferietur.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen