Flukten til Europa

Middelhavet er ikke lenger som da vi badet der på ferietur.
Flukten til Europa (Foto: Espen Rasmussen)

VG-foto­graf Espen Ras­mus­sens bil­de fra stran­den på Les­bos ble kåret til Årets bil­de i 2015. Jury­en kal­te bil­det iko­nisk, og men­te at det fav­net «den vik­tigs­te og størs­te begi­ven­he­ten i Euro­pa på lang tid».

Nær­mest som ferie­gjes­ter står to båt­flykt­nin­ger kledd i gull­far­ge­de varme­fo­li­er med ryg­gen vendt mot kame­ra. De stir­rer mot havet, hvor en gum­mi­båt full av flykt­nin­ger kom­mer sei­len­de. Havets og him­me­lens blå­far­ge gir bil­det ro og frem­he­ver de gull­far­ge­de men­nes­ke­ne på stran­den. Har­mo­ni­en for­ster­kes av bil­dets balan­ser­te kom­po­si­sjon, hvor de to men­nes­ke­ne på stran­den ram­mer inn gum­mi­bå­ten i det fjer­ne.

Som man­ge pris­vin­nen­de bil­der rom­mer bil­det kon­tras­ter. Den still­fer­di­ge, balan­ser­te este­tik­ken står i sterk kon­trast til de dra­ma­tis­ke hen­del­se­ne som lig­ger bak. De gyld­ne varme­fo­li­ene gir inn­trykk av en rik­dom og vel­stand, som vi vet ikke omfat­ter de to som er kledd i det gyld­ne. Den sub­li­me este­tik­ken gjør dis­tan­sen mel­lom det som vises og hen­del­se­ne som beskri­ves stor. I mot­set­ning til bil­der som eks­pli­sitt viser lidel­se og tap vek­ker det ikke umid­del­bart vårt enga­sje­ment. I ste­det får moti­vet en ver­di i seg selv som este­tisk objekt. For­di vi alle­re­de har sett utal­li­ge bil­der og video­er av den dra­ma­tis­ke fluk­ten til Euro­pa, kla­rer vi like­vel ikke å dis­tan­se­re oss helt fra hen­del­se­ne som beskri­ves. Alle dis­se bil­de­ne er med oss når det fre­de­li­ge bil­det fra Les­bos til­syne­la­ten­de for­tel­ler en annen his­to­rie. Bil­det gir oss ro til å løf­te blik­ket. Mid­del­ha­vet er ikke len­ger som da vi badet der på ferie­tur.

VG-foto­graf Espen Ras­mus­sens bil­de fra stran­den på Les­bos ble kåret til Årets bil­de i 2015. Jury­en kal­te bil­det iko­nisk, og men­te at det fav­net «den vik­tigs­te og størs­te begi­ven­he­ten i Euro­pa på lang tid».

Nær­mest som ferie­gjes­ter står to båt­flykt­nin­ger kledd i gull­far­ge­de varme­fo­li­er med ryg­gen vendt mot kame­ra. De stir­rer mot havet, hvor en gum­mi­båt full av flykt­nin­ger kom­mer sei­len­de. Havets og him­me­lens blå­far­ge gir bil­det ro og frem­he­ver de gull­far­ge­de men­nes­ke­ne på stran­den. Har­mo­ni­en for­ster­kes av bil­dets balan­ser­te kom­po­si­sjon, hvor de to men­nes­ke­ne på stran­den ram­mer inn gum­mi­bå­ten i det fjer­ne.

Som man­ge pris­vin­nen­de bil­der rom­mer bil­det kon­tras­ter. Den still­fer­di­ge, balan­ser­te este­tik­ken står i sterk kon­trast til de dra­ma­tis­ke hen­del­se­ne som lig­ger bak. De gyld­ne varme­fo­li­ene gir inn­trykk av en rik­dom og vel­stand, som vi vet ikke omfat­ter de to som er kledd i det gyld­ne. Den sub­li­me este­tik­ken gjør dis­tan­sen mel­lom det som vises og hen­del­se­ne som beskri­ves stor. I mot­set­ning til bil­der som eks­pli­sitt viser lidel­se og tap vek­ker det ikke umid­del­bart vårt enga­sje­ment. I ste­det får moti­vet en ver­di i seg selv som este­tisk objekt. For­di vi alle­re­de har sett utal­li­ge bil­der og video­er av den dra­ma­tis­ke fluk­ten til Euro­pa, kla­rer vi like­vel ikke å dis­tan­se­re oss helt fra hen­del­se­ne som beskri­ves. Alle dis­se bil­de­ne er med oss når det fre­de­li­ge bil­det fra Les­bos til­syne­la­ten­de for­tel­ler en annen his­to­rie. Bil­det gir oss ro til å løf­te blik­ket. Mid­del­ha­vet er ikke len­ger som da vi badet der på ferie­tur.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen