Nyhetsbrev fra Vox Publica: Den store persondatahamstringen

Hva skal all personinformasjonen vi gir fra oss brukes til? Andre saker: Anundsens provokasjon; hva framtidens journalister bør lære; fortidens radio kommer nærmere.

Nye artik­ler
Data­ham­string, for­mål­sut­glid­ning: Dig­i­talt for­bruk­ervern under press
Det blir stadig vanske­ligere å få kon­troll over hvilke data vi del­er og hvor­dan de eventuelt brukes. Grunn­leggende for­bruk­er­ret­tigheter er truet. Av Finn Lüt­zow-Holm Myrstad.

Poli­tisk PR
Pro­pa­gan­da og poli­tisk reklame
Det er ingen tvil om at Anders Anund­sen har laget en poli­tisk reklame­film — men det er ikke det vik­tige spørsmålet. Av Mag­nus Hoem Iversen.

Fak­ta først
Hvor­for utdan­ner vi jour­nal­is­ter som ikke kan programmere?
Eks­pert­kunn­skap innen data­tek­no­logi er en kjempe­for­del for jour­na­lis­ter, og uunn­vær­lig for neste gene­ra­sjons grav­ende jour­nal­ist­team. Av Eirik Stavelin.

Radio­his­to­rien kom­mer nærmere
Hele NRKs radio­ar­kiv er digi­ta­li­sert, men til nå er bare en liten brøk­del åpent til­gjen­ge­lig på nett. Nasjo­nal­bi­blio­te­ket åpn­er grad­vis flere av de over 1,3 mil­lio­ner radiok­lip­pene. Av Olav Anders Øvrebø.

Med­borg­er­pan­elet
1 av 3 usikre på partivalg
Det er mange vel­gere å vinne i val­gkam­p­en. Av Svei­n­ung Arnesen.

Beta Pub­li­ca
Tre nye kvalitet­skilder rul­let ut
Nytt på tema­si­dene: Digi­tale bøk­er i full­tekst, alle norske uni­ver­sitets- og høy­skole­bi­blio­te­ker, og NRKs his­to­riske radioarkiv. Av Håvar Skau­gen og Olav Anders Øvrebø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen