Nyhetsbrev fra Vox Publica: Den store persondatahamstringen

Hva skal all personinformasjonen vi gir fra oss brukes til? Andre saker: Anundsens provokasjon; hva framtidens journalister bør lære; fortidens radio kommer nærmere.

Nye artik­ler
Data­hamst­ring, for­måls­ut­glid­ning: Digi­talt for­bru­ker­vern under press
Det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re å få kon­troll over hvil­ke data vi deler og hvor­dan de even­tu­elt bru­kes. Grunn­leg­gen­de for­bru­ker­ret­tig­he­ter er tru­et. Av Finn Lützow-Holm Myr­stad.

Poli­tisk PR
Pro­pa­gan­da og poli­tisk rekla­me
Det er ingen tvil om at Anders Anund­sen har laget en poli­tisk reklame­film — men det er ikke det vik­tige spørs­må­let. Av Mag­nus Hoem Iver­sen.

Fak­ta først
Hvor­for utdan­ner vi jour­na­lis­ter som ikke kan pro­gram­me­re?
Eks­pert­kunn­skap innen data­tek­no­logi er en kjempe­for­del for jour­na­lis­ter, og uunn­vær­lig for nes­te gene­ra­sjons grav­ende jour­na­list­team. Av Eirik Sta­ve­lin.

Radio­his­to­ri­en kom­mer nær­me­re
Hele NRKs radio­ar­kiv er digi­ta­li­sert, men til nå er bare en liten brøk­del åpent til­gjen­ge­lig på nett. Nasjo­nal­bi­blio­te­ket åpner grad­vis fle­re av de over 1,3 mil­lio­ner radio­klip­pe­ne. Av Olav Anders Øvre­bø.

Med­bor­ger­pa­ne­let
1 av 3 usik­re på parti­valg
Det er man­ge vel­gere å vin­ne i valg­kam­pen. Av Svein­ung Arne­sen.

Beta Pub­li­ca
Tre nye kva­li­tets­kil­der rul­let ut
Nytt på tema­si­dene: Digi­tale bøker i full­tekst, alle nors­ke uni­ver­si­tets- og høy­skole­bi­blio­te­ker, og NRKs his­to­riske radio­ar­kiv. Av Håvar Skau­gen og Olav Anders Øvre­bø.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen