Forskningsdata

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • NSD - Norsk senter for forskningsdata AS

  NSD – Norsk senter for forskningsdata AS (på engelsk NSD – Norwegian Centre for Research Data) er en forskningsinstitusjon som arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer i Norge og internasjonalt. Formålet med virksomheten er å gjøre tilgangen til forskningsdata enklere ved å fjerne juridiske, økonomiske og praktiske hindringer.

 • FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne

  FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne er en av FNs hovedkonvensjoner på menneskerettighetsområdet. Den slår fast at funksjonshemmede har de samme menneskerettighetene som alle andre og tydeliggjør hvordan like rettigheter skal sikres i praksis.Som det står i artikkel 1 av konvensjonen er hovedformålet å «fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet».Konvensjonen ble vedtatt 13.

  Fra wikipedia

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et norsk statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet og har ansvar for å iverksette regjeringens integreringspolitikk.

 • Jan Tore Sanner

  Jan Tore Sanner (født 6.

 • Norsk senter for forskningsdata

  NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonalt arkiv i Norge for forskningsdata og et av verdens største i sitt slag.

Mer om Forskningsdata fra Vox Publicas arkiv