Sleppefest for første runde av Medborgerpanelet

Dataene fra Medborgerpanelets første runde legges fram i dag. Vi blogger fra møtet.

Elis­a­beth Ivars­flat­en ønsker velkom­men til utlev­erin­gen av dataset­tet fra første runde av Med­borg­er­pan­elet. Ideas 2 Evi­dence (I2E) har stått for gjen­nom­førin­gen av under­søkelsen, og har laget kode­bo­ken og datasettet.

Foreløpig er det koor­di­na­torene fra forskn­ings­grup­pene som har fått data tilgjen­gelig, og de vil gjøre en kvalitetss­jekk. Dataset­tet vil om kort tid bli gjort tilgjen­gelig for flere, via Norsk sam­funnsviten­skapelig datat­jen­este (NSD). Alle forskere vil da få til­gang til dataset­tet med en rekke spørsmål og bak­grunnsspørsmål om et rep­re­sen­ta­tivt utvalg på 5000 innbyg­gere i Norge.

Rekruttering av deltakere

Ivars­flat­en gir ordet til Asle Høgestøl fra I2E. Han leg­ger ut om prosedyren rundt rekrut­terin­gen av deltakere til pan­elet. Han forteller at deres kon­ser­v­a­tive esti­mat lå på rundt 3500 respon­den­ter når man inviterte 25 000 per­son­er. Inter­nasjon­al lit­ter­atur vis­er at respon­srat­en i gjen­nom­snitt lig­ger på omkring 14 pros­ent. De fikk om lag 5000 svar, alt­så bety­delig over det for­vent­ede kon­ser­v­a­tive estimatet.

Rekrut­ter­ings­fasen skjed­de i to steg. Først fikk de som var trukket ut tilsendt et brev. Deretter fikk de som ikke hadde svart i løpet av to uker et påmin­nelsesko­rt. I første runde hadde 2700 svart. Etter purrin­gen svarte ytterligere 2000 per­son­er. I til­legg til disse var det noen hun­dre per­son­er som svarte på del­er av under­søkelsen, men som ikke fullførte.

Ivars­flat­en for­t­alte at Med­borg­er­pan­elet gikk bredt ut i medi­er og fikk nasjon­al opp­merk­somhet om lanserin­gen av undersøkelsen.

Ifølge Høgestøl hadde så godt som alle (97 pros­ent) oppgitt epostadressen sin, slik at de ville kunne bli kon­tak­tet igjen for neste runde. Dette er vesentlig høyere enn forventet.

Jostein Rys­se­vik fra I2E sup­plerer at de er godt fornøyd med svarpros­en­ten, og også med kost­nadene knyt­tet til rekrut­terin­gen av deltakere.

Øivind Skjervheim fra I2E ori­en­ter­er om at den mest typiske tids­bruken for under­søkelsen var oppun­der 25 min­ut­ter. Gjen­nom­snit­tlig svar­tid var noe høyere, men dette målet er noe skevt, da respon­den­tene har anled­ning til å for­late data­mask­i­nen og ta opp igjen under­søkelsen seinere på dagen.

Representativitet

På generelt grunnlag er rep­re­sen­ta­tiviteten god. Likev­el er møn­strene lik det man finner også i andre under­søkelser. Det vil si at per­son­er med høy utdan­nelse er over­rep­re­sen­tert, at yngre menn og eldre kvin­ner er underrepresentert.

Dataset­tet har blitt vek­tet på bak­grunn av geografi, utdan­ning, alder og kjønn. Som kvalitetsmål på vek­tin­gen har de sjekket svarene opp mot oppgitte par­tiprefer­anser. Det vis­er seg at det vek­t­ede dataset­tet i større grad samsvar­er med det fak­tiske val­gre­sul­tatet enn det uvek­t­ede dataset­tet gjør. Det tar de som indikasjon på at vek­tin­gen har gjort under­søkelsen mer representativ.

Kjer­sti Fløt­tum spør om spørsmål med åpne svar. — Disse er ikke med i dataset­tet. Hvem kan få til­gang? Øivind Skjervheim og Jostein Rys­se­vik svar­er at disse spørsmå­lene er holdt tilbake av hen­syn til avi­den­ti­fis­er­ing av data. Vari­ab­lene må kodes manuelt før de kan gjøres tilgjen­gelig. NSD vil til enhver tid ha den nyeste opp­daterte ver­sjo­nen tilgjengelig.

Ivars­flat­en forteller at det til tred­je runde vil rekrut­teres et sup­p­ler­ing­sut­valg. For andre runde vil det være de samme respon­den­tene som i første runde. — Takk til Ideas 2 Evi­dence for vel utført arbeid!

TEMA

F

orsknin
g

29 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen