Sleppefest for første runde av Medborgerpanelet

Dataene fra Medborgerpanelets første runde legges fram i dag. Vi blogger fra møtet.

Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten øns­ker vel­kom­men til utle­ve­rin­gen av data­set­tet fra førs­te run­de av Med­bor­ger­pa­ne­let. Ideas 2 Evi­den­ce (I2E) har stått for gjen­nom­fø­rin­gen av under­sø­kel­sen, og har laget kode­bo­ken og datasettet.

Fore­lø­pig er det koor­di­na­to­re­ne fra forsk­nings­grup­pe­ne som har fått data til­gjen­ge­lig, og de vil gjø­re en kva­li­tets­sjekk. Data­set­tet vil om kort tid bli gjort til­gjen­ge­lig for fle­re, via Norsk sam­funns­vi­ten­ska­pe­lig data­tje­nes­te (NSD). Alle fors­ke­re vil da få til­gang til data­set­tet med en rek­ke spørs­mål og bak­grunns­spørs­mål om et repre­sen­ta­tivt utvalg på 5000 inn­byg­ge­re i Norge.

Rekruttering av deltakere

Ivar­sfla­ten gir ordet til Asle Høge­støl fra I2E. Han leg­ger ut om pro­se­dy­ren rundt rekrut­te­rin­gen av del­ta­ke­re til pane­let. Han for­tel­ler at deres kon­ser­va­ti­ve esti­mat lå på rundt 3500 respon­den­ter når man invi­ter­te 25 000 per­soner. Inter­na­sjo­nal lit­te­ra­tur viser at respons­ra­ten i gjen­nom­snitt lig­ger på omkring 14 pro­sent. De fikk om lag 5000 svar, alt­så bety­de­lig over det for­ven­te­de kon­ser­va­ti­ve estimatet.

Rekrut­te­rings­fa­sen skjed­de i to steg. Først fikk de som var truk­ket ut til­sendt et brev. Der­et­ter fikk de som ikke had­de svart i løpet av to uker et påmin­nel­ses­kort. I førs­te run­de had­de 2700 svart. Etter pur­rin­gen svar­te ytter­li­ge­re 2000 per­soner. I til­legg til dis­se var det noen hund­re per­soner som svar­te på deler av under­sø­kel­sen, men som ikke fullførte.

Ivar­sfla­ten for­tal­te at Med­bor­ger­pa­ne­let gikk bredt ut i medi­er og fikk nasjo­nal opp­merk­som­het om lan­se­rin­gen av undersøkelsen.

Iføl­ge Høge­støl had­de så godt som alle (97 pro­sent) opp­gitt epost­adres­sen sin, slik at de vil­le kun­ne bli kon­tak­tet igjen for nes­te run­de. Det­te er vesent­lig høy­ere enn forventet.

Jostein Rysse­vik fra I2E sup­ple­rer at de er godt for­nøyd med svar­pro­sen­ten, og også med kost­na­de­ne knyt­tet til rekrut­te­rin­gen av deltakere.

Øivind Skjerv­heim fra I2E ori­en­te­rer om at den mest typis­ke tids­bru­ken for under­sø­kel­sen var opp­un­der 25 minut­ter. Gjen­nom­snitt­lig svar­tid var noe høy­ere, men det­te målet er noe skevt, da respon­den­te­ne har anled­ning til å for­la­te data­ma­ski­nen og ta opp igjen under­sø­kel­sen sei­ne­re på dagen.

Representativitet

På gene­relt grunn­lag er repre­sen­ta­ti­vi­te­ten god. Like­vel er mønst­re­ne lik det man fin­ner også i and­re under­sø­kel­ser. Det vil si at per­soner med høy utdan­nel­se er over­re­pre­sen­tert, at yng­re menn og eld­re kvin­ner er underrepresentert.

Data­set­tet har blitt vek­tet på bak­grunn av geo­gra­fi, utdan­ning, alder og kjønn. Som kva­li­tets­mål på vek­tin­gen har de sjek­ket sva­re­ne opp mot opp­git­te parti­pre­fe­ran­ser. Det viser seg at det vek­te­de data­set­tet i stør­re grad sam­sva­rer med det fak­tis­ke valg­re­sul­ta­tet enn det uvek­te­de data­set­tet gjør. Det tar de som indi­ka­sjon på at vek­tin­gen har gjort under­sø­kel­sen mer representativ.

Kjer­sti Fløt­tum spør om spørs­mål med åpne svar. — Dis­se er ikke med i data­set­tet. Hvem kan få til­gang? Øivind Skjerv­heim og Jostein Rysse­vik sva­rer at dis­se spørs­må­le­ne er holdt til­ba­ke av hen­syn til aviden­ti­fi­se­ring av data. Vari­ab­le­ne må kodes manu­elt før de kan gjø­res til­gjen­ge­lig. NSD vil til enhver tid ha den nyes­te opp­da­ter­te ver­sjo­nen tilgjengelig.

Ivar­sfla­ten for­tel­ler at det til tred­je run­de vil rekrut­te­res et sup­ple­rings­ut­valg. For and­re run­de vil det være de sam­me respon­den­te­ne som i førs­te run­de. — Takk til Ideas 2 Evi­den­ce for vel utført arbeid!

TEMA

F

orsknin
g

29 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen