Anonymitet og usaklighet i nettdebatten: en sammenlikning mellom VG.no, dagbladet.no og bt.no

Mye tyder på at krav om identifisering av debattanter øker saklighetsnivået i nettavisenes debatter.

Før­er krav om iden­ti­fis­er­ing til mer sak­lighet i avisenes nettde­bat­ter? Dette er den overord­nete prob­lem­still­in­gen i pros­jek­tet om nettde­bat­ten etter 22. juli 2011, og i tidligere inn­legg på denne bloggen har jeg fores­lått å bruke Arne Næss sin teori om sak­lig argu­men­tasjon til å måle graden av usak­lighet i nettde­bat­ter. Denne blogg-posten beskriv­er hvilke sak­er som ble åpnet for debatt i hen­holdsvis vg.no, dagbladet.no og bt.no høsten 2011, og jeg bruk­er ram­mev­er­ket fra Næss til å analy­sere sak­lighet­snivået i et utvalg av disse nettde­bat­tene. Analy­sen gir grunnlag for støtte til en utvikling hvor at fler og fler avis­er krev­er iden­ti­fis­er­ing av deltak­erne i sine nettdebatter.

I sin dok­toravhan­dling fra 2012 gjør Arthur D. San­tana en under­søkelse av sam­men­hen­gen mel­lom anonymitet og «civil­i­ty» i nettde­bat­ter om innvan­dring i et utvalg amerikanske avis­er. San­tana trekker et til­feldig utvalg av 900 kom­mentar­er fra disse avisene og koder dem for «unci­vil­i­ty». Han finner en klar sam­men­heng: i anonyme inn­legg er graden av «unci­vil­i­ty» klart høyere:

Among the sam­ple of 900 com­ments, anony­mous com­menters were sig­nif­i­cant­ly more like­ly to reg­is­ter their opin­ion with an unciv­il com­ment than non-anony­mous com­menters (…). Of the 369 unciv­il com­ments between both groups on the top­ic of immi­gra­tion, anony­mous com­menters wrote 65% of the unciv­il com­ments while non-civ­il com­menters did so in 35% of the com­ments. (side 72)

Begrepet om «unci­vil­i­ty» over­lap­per med, men er ikke helt iden­tisk med Næss sitt begrep om sak­lighet, som vi har diskutert i tidligere inn­legg. Likev­el peker resul­tatet i samme ret­ning som det som er vår arbei­d­shy­potese, nem­lig at anonymitet gir mer usak­lighet. For å prøve denne hypote­sen i norsk sam­men­heng, og dermed skjønne bedre hvilken rolle anonymitet spiller for sak­ligheten i nettde­bat­tene, forsøk­te vi å måle usak­lighet­snivået i tre avis­er med ulike regler for iden­ti­fis­er­ing. Peri­o­den vi under­søk­te var høsten 2011. VG (vg.no) krev­er innlog­ging med Face­book-pro­filen for å kom­mentere på artik­ler i net­tut­gaven, og iden­ti­fis­er­ing med navn på inn­legget. Dette var kom­bin­ert med mod­erering av debat­tene i etterkant (post-mod­erering). Bergens Tidende (bt.no) tillot på den tiden anonyme inn­legg, men gjorde post-mod­erering av debat­tene ved hjelp av fir­maet «Inter­ak­tiv Säk­er­het». Dag­bladet (dagbladet.no) tillot også anonyme inn­legg, og post-mod­er­erte debat­tene selv. I en peri­ode etter 22. juli gjen­nom­førte noen av avisene i til­legg forhåndsmod­erering av debat­ter om en del sen­si­tive tema, blant annet om innvan­dring og sak­er om 22. juli. Alle avisene har og hadde tydelige regler for atferd som for­ventes av deltak­erne i debat­ter under artiklene.

Mate­ri­alet vårt er en sam­ling av net­tut­gavene av de tre avisene, lastet ned klokken 12 hver dag i hele peri­o­den (høsten 2011). Det første vi gjorde var å finne frem til de sak­ene som var åpnet for debatt, blant de 10 øver­ste sak­ene på for­si­dene i avisene. VG.no åpnet flest sak­er for debatt i peri­o­den. Bildet så slik ut:

Figur 1. Antall saker åpnet for debatt i august-desember 2011. Utvalg: Ti øverste saker på for­si­den kl. 12 hver dag.

Fig­ur 1. Antall sak­er åpnet for debatt i august-desem­ber 2011. Utvalg: Ti øver­ste sak­er på for­si­den kl. 12 hver dag.

Det neste skrit­tet var å klas­si­fis­ere sak­ene som var åpnet for debatt. Her bruk­te vi et skje­ma for klas­si­fis­er­ing som er mer eller min­dre stan­dard i norsk medieforskning:

1. Økono­mi, 2. Krim, 3. Sosiale spørsmål, for­bruk­er, 4. Poli­tikk, 5. Ulykker, 6. Kul­tur og under­hold­ning, 7. Sport, 8. Vær, 9. Teknolo­gi og viten­skap. I til­legg laget vi en gruppe for sak­er om 22. juli.

Denne klas­si­fis­erin­gen ga en slik fordel­ing av sak­styper som var åpnet for debatt, i prosent:

Figur 2. Saker åpnet for debatt august-desember 2011. Fordeling på stofftyper. Utvalg: Ti øverste saker på forsiden kl. 12 hver dag.

Fig­ur 2. Sak­er åpnet for debatt august-desem­ber 2011. Fordel­ing på stofftyper.
Utvalg: Ti øver­ste sak­er på for­si­den kl. 12 hver dag.

Sak­lighet­snivået i sak­er om poli­tikk er spe­sielt vik­tig for kli­maet i det offentlige ord­skiftet, så i den videre analy­sen fokuserte vi på debat­tene om poli­tiske sak­er – i til­legg til debat­tene om sak­ene om 22. juli.

Slik var fordelin­gen av sak­er om poli­tikk som var åpnet for debatt, i de tre avisene høsten 2011:

Figur 3. Saker om politikk åpnet for debatt august-desember 2011. Utvalg: Ti øverste saker på forsiden kl. 12 hver dag.

Fig­ur 3. Sak­er om poli­tikk åpnet for debatt august-desem­ber 2011.
Utvalg: Ti øver­ste sak­er på for­si­den kl. 12 hver dag.

Vi ser at Dag­bladet åpn­er vesentlig færre sak­er for debatt om poli­tikk enn i august 2011, enn det VG gjør. Det samme møn­steret er enda tydeligere for sak­er om 22. juli, hvor Dag­bladet er veldig for­sik­tig med å åpne sak­er om 22. juli for debatt:

Figur 4. Saker om 22. juli åpnet for debatt august-desember 2011. Utvalg: Ti øverste saker på forsiden kl. 12 hver dag.

Fig­ur 4. Sak­er om 22. juli åpnet for debatt august-desem­ber 2011.
Utvalg: Ti øver­ste sak­er på for­si­den kl. 12 hver dag.

I inter­vju med medieforskerne Karo­line Ihle­bæk, Anders Sundnes Løvlie og Hen­ry Main­sah (Norsk Medi­etidsskrift, no. 3, 2013) fork­lar­er rep­re­sen­tan­ter for Dag­bladet at de var bekym­ret for hva som ville skje der­som de åpnet 22. juli-sak­er for debatt, for­di de var usikre på hvor­dan debat­tan­tene til sak­ene deres ville oppføre seg. Den samme usikker­heten har åpen­bart ikke gjort seg gjeldende i VG og bt. Grafen vis­er også at i desem­ber var det ingen sak­er om 22. juli som var åpnet for debatt, hverken i Dag­bladet eller bt.

Neste skritt i analy­sen var å kode debat­tene om poli­tikk i de tre avisene, med utgangspunkt i Næss sin karak­teris­er­ing av usak­lighet. Vi kodet de inntil 50 første inn­legg i alle debat­tene i novem­ber 2011, pluss de 10 mest kom­menterte sak­ene i okto­ber, novem­ber og desem­ber. Vi var to kodere, som til dels kodet over­lap­pende for å sikre kon­sis­tens i kodin­gen. Vi la vekt på en strikt bruk av kri­te­riene til Næss, og vi tok høyde for at tonen i nettde­bat­ten ofte er uformell, og der litt røffe for­mu­leringer er en del av sjan­geren. Vi krevde der­for ikke en utviklet argu­men­tasjon eller endog hele set­ninger. I prak­sis klas­si­fis­erte vi som usak­lige hov­ed­sake­lig klare til­feller av per­so­n­an­grep, inn­legg som var helt irrel­e­vante for artikke­lens tema, eller avs­poret debat­ten. Det er åpen­bart et prob­lem å operasjon­alis­ere kri­te­riene til Næss, men siden vårt mål er å sam­men­likne usak­lighet­snivåer, er strikt og kon­sis­tent anven­delse av kri­te­riene det avgjørende.

For sam­men­liknin­gen bruk­te vi en enkel score for usak­lighet, som er forhold­et mel­lom antallet usak­lige artik­ler delt på det totale antallet kodete artik­ler (det vil si inntil 50). Resul­tatet av denne analy­sen er rep­re­sen­tert i fig­uren neden­for, hvor vi ser at Dag­bladet har dobbelt så høyt usak­lighet­snivå som VG:

Figur 5. Andel usaklige (rød søyle) og saklige innlegg i debatter i de tre avisene.  Utvalg: Debatter under forsidesaker om politikk og 22. juli i november 2011, og de 10 mest kommenterte sakene i oktober, november og desember. 50 første kommentarer i hver debatt.

Fig­ur 5. Andel usak­lige (rød søyle) og sak­lige inn­legg i debat­ter i de tre avisene.
Utvalg: Debat­ter under for­sidesak­er om poli­tikk og 22. juli i novem­ber 2011, og de 10 mest kom­menterte sak­ene i okto­ber, novem­ber og desem­ber. 50 første kom­mentar­er i hver debatt.

Resul­tatet er i tråd med hypote­sen om at anonymitet gir mer usak­lighet, slik vi så San­tanas under­søkelse også tyder på. Men betyr dette at vi defin­i­tivt kan trekke den slut­nin­gen at debat­tene i Dag­bladet har større innslag av usak­lighet for­di debat­tan­tene får lov å være anonyme? Nei, det er ikke mulig å kon­klud­ere så klart om dette. Det som taler mot en slik kon­klusjon er at vi bare har data fra en kort peri­ode, og at det kan være andre forhold som spiller inn. I en kom­men­tar til under­søkelsen pek­te kul­turredak­tør Geir Ram­ne­f­jell på at Dag­bladet i den peri­o­den vi har under­søkt, tok avisens jour­nal­is­ter selv hånd om mod­ererin­gen, og at Dag­bladet der­for ikke hadde kap­a­sitet til å følge opp debat­tene så tett som de burde. (Nå bruk­er også Dag­bladet fir­maet Inter­ak­tiv Säk­er­het). En grunn til å tro at dette ikke er hele fork­larin­gen, er at våre stikkprøver tydet på at inn­legg som står som fjer­net av mod­er­a­tor var minst like høyt i Dag­bladet som i VG. Det kan tyde på at det må ha vært fler prob­lema­tiske inn­legg i Dag­bladet, selv om vi ikke vet hva som er fjer­net. Det er også slik at vi har kodet for usak­lighet, som omfat­ter mer enn det som ville bli klas­si­fis­ert som upassende av moderatorene.

Vi ser imi­dler­tid også at bt har samme lave usak­lighet­snivå som VG, selv om de tillater anonyme inn­legg. Det kan være en grunn til å tenke at anonymitet ikke er så vik­tig for usak­lighet likev­el. Men det kan også bety at det er andre forhold enn anonymitet som reduser­er usak­lighet. Blant annet er det slik at sak­ene som åpnes for debatt er lite kon­tro­ver­sielle, og debat­tene har ofte veldig få bidrag. Det er sannsyn­lig at lengre debat­ter gir rel­a­tivt fler usak­lige inn­legg, men vår score tar ikke hen­syn til det. Vi ser også at en god del debat­tan­ter i bt opp­tr­er med fullt navn, selv om avisen tillater anonymitet. Det lave nivået på usak­lighet kan også være en til­feldighet i et lite utvalg.

På den andre siden er det andre forhold som taler for at fork­larin­gen på forskjellen i usak­lighet­snivå mel­lom VG og Dag­bladet skyldes forskjel­lene i regler for anonyme inn­legg. Det viste seg blant annet at det var en del inn­legg om økono­mi i VG som hadde mye høyere usak­lighetss­core enn de fleste andre VG-debat­ter. Men da vi under­søk­te disse sak­ene nærmere, viste det seg at de kom fra E24, som VG hen­ter en del av sitt økon­o­mistoff fra. Og E24 tillater anonyme innlegg.

En vik­tig, generell grunn til å tro at iden­ti­fis­er­ing gir min­dre usak­lighet, og at anonymitet gir mer, er at debat­ter som krev­er iden­ti­fis­er­ing har lavere deltakelse. Det gjen­nom­snit­tlige antall inn­legg i debat­ter i Dag­bladet er vesentlig større enn i VG, selv om trafikken på VG.no er mye større. Det samme viste seg i net­tut­gaven av Aften­posten, da de gikk over til å kreve iden­ti­fis­er­ing av debat­tan­ter av sine artik­ler. Den vik­tig­ste grun­nen til dette må være den sosiale belast­nin­gen det er å stå offentlig frem med fullt navn. I debat­ten som ful­gte artikke­len der debat­tredak­tøren annon­serte at det ikke lenger ville være mulig å debat­tere anonymt i Aften­posten, som hadde over 3000 inn­legg, var argu­mentet til fler­tal­let av bidragsyterne at de ikke lenger ville delta i debat­ter i Aften­posten av frykt for de sosiale kon­sekvensene. De er med andre ord bekym­ret for hvor­dan andre skal rea­gere på det de sier, og at de ønsker å få debat­tere uten å behøve å ta hen­syn til andres per­spek­tiv på det de sier. Men hvis vi ser på Næss sine kri­terier for usak­lighet, så er det net­topp regler som skal stim­ulere debat­tan­tene til å ta hen­syn til per­spek­tivet til mot­parten og tilhør­erne i debat­ten. Det er der­for ikke over­rask­ende at en debat­tform som tillater folk å debat­tere uten å ta hen­syn til den andres per­spek­tiv, også blir mer usak­lige i Næss sin forstand.

Debattkvaliteten viktigst

Hvis det er rik­tig, slik mye tyder på, at krav om iden­ti­fis­er­ing øker sak­lighet­snivået, er det et sterkt argu­ment for å inn­føre det i net­tavisene. Sak­lighet innebær­er å ta på alvor de andres ståst­ed, og er en forut­set­ning for at kom­mentarene skal være av inter­esse for andre enn den enkelte debat­tant. Avisenes ans­var for å legge til rette for en opplyst sam­funns­de­batt med bred deltakelse veier tyn­gre enn den abstrak­te “rett” til anonymitet. Når det i enkelte til­feller er behov for anonymitet, når folk med vik­tige his­to­ri­er er spe­sielt sår­bare, kan det ivare­tas gjen­nom avtaler med avisenes debat­tredak­sjon­er i det konkrete tilfelle.

Det er der­for bra at fler og fler avis­er drop­per muligheten for anonyme kom­mentar­er. Sist ute var Schib­st­ed-avisene Bergens Tidende og Aften­posten. I den nevnte artikke­len der Aften­postens debat­tredak­tør begrun­ner innstram­min­gen bringer han en ny type argu­ment på banen. Han hen­vis­er til forskn­ing som indik­er­er at argu­menter som frem­settes anonymt har min­dre påvirkn­ing på tilhør­erne enn argu­menter fra folk som vis­er hvem de er. Argu­mentet synes å være at kravet om iden­ti­fis­er­ing nok tar bort den fri­heten som måtte ligge i anonymiteten, men sam­tidig gir det større mulighet til å få gehør hos de som leser kom­mentarene. Denne måten å se det på er en drein­ing bort fra å se dette som et spørsmål om den enkeltes ret­tigheter, og over mot å spørre hva som gir den beste debat­ten sett med lesernes øyne.

Dag­bladet er den eneste av de store net­tavisene som ennå tillater anonyme inn­legg. Men også der er man opp­tatt av å heve debat­tk­valiteten. En gruppe erfarne jour­nal­is­ter skal bruke tid som aktive debat­tledere på net­tet, og man tror det skal heve kvaliteten på debat­ten i kom­men­tar­fel­tene. Dette er et tiltak i samme ånd som kravet om iden­ti­fis­er­ing, for­di det essen­sielt er en måte å få debat­tan­tene til å ta mer hen­syn til hvor­dan argu­mentene opp­fattes av lesere og mot-debat­tan­ter, og dermed øke kvaliteten på meningsutvekslingene.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

 1. Dette må jeg si er en ganske snev­er­synt under­søkelse. Og nesten over­flødig: Selvsagt vil antall usak­lige inn­legg minske om man fjern­er muligheten for anonymitet. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende.

  Det som burde vært spørsmålet i denne artikke­len er: Er å fjerne anonymitet det beste virkemid­delet for å øke sak­lighet­snivået på nettdebatter?

  Og her kom­mer under­søkelsen veldig for kort.

  Det er mange måter å bek­jempe usak­lighet på. Jeg kan nevne flere: mod­erering, user ban­ning (utvis­ning), user shad­ow-ban­ning (utvis­ning der bruk­eren selv ikke vet at postene ikke er syn­lig for andre), ip-ban­ning (mask­i­nen bruk­er utvis­es), stemmesys­tem (der postene fall­er jo mer usak­lig brukere finner dem), bruk­er stemmesys­tem (der brukere med lav “kurs” ikke får poste like ofte som andre + andre virkemi­dler) osv, bruk­er­reg­istrering (der man ikke er anonym over­for debat­tfo­rumet, men opp­tr­er anonymt på forumet)… osv

  Alle disse virkemi­d­lene gjør det mulig å opp­tre anonymt på nett og har ofte meget god virkn­ing på debat­tene. Jeg kan nevne sider som Reddit.com, med sine uen­delig mange under-debat­tfo­rum som et sted der vik­tige tema diskuteres og mening­sutvek­sling pågår med utal­lige mil­lion­er av brukere. Selvsagt forekom­mer usaklighet/trolling/osv, men virkemi­d­lene som taes i bruk på red­dit gir mulighet for anonymitet og debat­tene lever i abso­lutt beste velgående.

  Det største prob­lemet med å fjerne anonymitet, som det ikke virk­er som artikkelfor­fat­ter tar opp i det hele tatt (uten å kalle det en “abstrakt rett”): Muligheten til å ha et poli­tisk uko­r­rek­te i en offentlig debatt. La oss si at man er strengt uenig i prostisjon­slov­givnin­gen og ønsker å debat­tere dette i slike forum? Er det mange som vil risikere jobb og ro i heimen for å kunne ytre seg om det?

  Nei.

  Selvsagt ikke. Det samme gjelder narkolov­givn­ing o.l. Det blir kun de mest radikale grup­perin­gene som vil utsette seg, eller som ikke “har noe å tape” som vil ta opp debat­ten med de poli­tisk kor­rek­te meningsytr­erne. Og dette taper debat­ten selvsagt på. 

  Det under­søkelsen burde legge til var: Post count før og etter man fjer­net anonymitet, OG antall aktive brukere før og etter. Man kunne også gått dypere: Hvor mange poli­tisk kor­rek­te ytrere vs poli­tisk uko­r­rek­te ytrere er aktive på disse sidene?

  tl;dr: Fjern­ing av anonymitet skad­er debat­ten mer enn den hjelper ved å fjerne de mod­er­ate poli­tisk uko­r­rek­te meningsytr­erne fra debatten.

til toppen