Bergen Open: Seminar om åpne data og journalistikk

Datadrevet lokaljournalistikk og åpning av forskningsdata blant temaene 7. september.

Medi­Are­na, et nytt inno­vasjon­spros­jekt for mediebran­sjen i bergen­sre­gio­nen, inviter­er sam­men med Vox Pub­li­cas utgiv­er Info­me­dia til sem­i­naret “Bergen Open”. Det blir pre­sen­tasjon­er og diskusjon om temaene datadrevet lokaljour­nal­is­tikk, seman­tisk framtid, forskn­ing og jour­nal­is­tikk og kon­tek­stuelle annon­se­mod­eller. Se mer infor­masjon og påmeldingsdetaljer.

Tid: Tirs­dag 7. sep­tem­ber kl. 09.00–15.30. Sted: Scan­dic Hotell Bergen City.

Blant innled­erne er medieutvikler Anders Bren­na, danske Johannes Wehn­er som har gjort spen­nende arbeid med Information.dk og Bente Kalsnes fra Ori­go. Dessuten er selvsagt vi i “Fak­ta først” med. Flere detal­jer om opp­legg og fore­dragsh­oldere er underveis.

Medi­Are­nas mål er å “stim­ulere til økt inno­vasjon basert på samar­beid mel­lom bedrifter, FoU og utdan­ningsmiljøer og offentlige utviklingsak­tør­er.” Det er spen­nende at de har val­gt offentlig sek­tors data som et sats­ing­som­råde. Net­topp regionale og lokale satsinger på å åpne opp data har stort poten­sial, det har ini­tia­tiv­er som Lon­don Data­S­tore vist. Kan­skje Bergen her kan vise vei for andre norske byer og region­er? I beste fall kan dette lede til en konkur­ranse om å være den mest åpne byen eller kommunen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen