Bergen Open: Seminar om åpne data og journalistikk

Datadrevet lokaljournalistikk og åpning av forskningsdata blant temaene 7. september.

Medi­A­re­na, et nytt inno­va­sjons­pro­sjekt for medie­bran­sjen i ber­gens­re­gio­nen, invi­te­rer sam­men med Vox Pub­li­cas utgi­ver Info­me­dia til semi­na­ret «Ber­gen Open». Det blir pre­sen­ta­sjo­ner og dis­ku­sjon om tema­ene data­dre­vet lokal­jour­na­lis­tikk, seman­tisk fram­tid, forsk­ning og jour­na­lis­tikk og kon­teks­tuel­le annonse­mo­del­ler. Se mer infor­ma­sjon og påmel­dings­de­tal­jer.

Tid: Tirs­dag 7. sep­tem­ber kl. 09.00–15.30. Sted: Scan­dic Hotell Ber­gen City.

Blant inn­le­der­ne er medie­ut­vik­ler Anders Bren­na, dans­ke Johan­nes Weh­ner som har gjort spen­nen­de arbeid med Information.dk og Ben­te Kals­nes fra Ori­go. Dess­uten er selv­sagt vi i «Fak­ta først» med. Fle­re detal­jer om opp­legg og fore­drags­hol­de­re er under­veis.

Medi­A­re­nas mål er å «sti­mu­le­re til økt inno­va­sjon basert på sam­ar­beid mel­lom bedrif­ter, FoU og utdan­nings­mil­jø­er og offent­li­ge utvik­lings­ak­tø­rer.» Det er spen­nen­de at de har valgt offent­lig sek­tors data som et sat­sings­om­rå­de. Nett­opp regio­na­le og loka­le sat­sin­ger på å åpne opp data har stort poten­si­al, det har ini­tia­ti­ver som Lon­don Data­Sto­re vist. Kan­skje Ber­gen her kan vise vei for and­re nors­ke byer og regio­ner? I bes­te fall kan det­te lede til en kon­kur­ran­se om å være den mest åpne byen eller kom­mu­nen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen