Journalistikk og demokrati (rapport)

Artik­le­ne her er hen­tet fra eller omta­ler rap­por­ten Jour­na­lis­tikk og demo­kra­ti (pdf) utgitt av Fritt Ord i mai 2013. Rap­por­ten drøf­ter utford­rin­ger den digi­ta­le medi­e­re­vo­lu­sjo­nen stil­ler jour­na­lis­tikk og medi­er over­for, og kom­mer med for­slag til medie­po­li­tis­ke til­tak. For­fat­ter­ne er: Sven Egil Omdal, Anders Bjart­nes, Paul Bjer­ke og Ragn­hild K. Olsen.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Journalistikk og demokrati (rapport)

    Fra SNL

  • Svennik Høyer

    Svennik Høyer (1931–2017) var medieforsker ved Universitetet i Oslo. Han var en pioner i oppbyggingen av presseforskning og medievitenskap i Norge, Norden og i de baltiske stater. Allerede som student var Høyer involvert i planleggingen av Institutt for presseforskning ved Universitetet i Oslo, i det han i 1954 deltok i en forprosjektgruppe som ledet opp mot etableringen i 1958.

  • 22. juli-kommisjonen

    22. juli-kommisjonen, også kalt Gjørv-kommisjonen, ble oppnevnt 12. august 2011 av Regjeringen Stoltenberg i etterkant av terrorangrepene som rammet Norge noen uker tidligere. Kommisjonen var uavhengig og fikk i oppgave å foreta en gjennomgang og evaluering av hendelsene for å trekke lærdom av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Kommisjonen skulle ikke være en granskningskommisjon, men gi en samlet framstilling av hendelsene, og gi anbefalinger på bakgrunn av dette.