Det store VI og det lille VI

Det er neppe noen annen retorisk kraft som er sterkere enn konstruksjonen av et felles VI og oppdelingen av mennesker i oss-mot-dem. I den amerikanske valgkampen har demokratenes store inkluderende vi har vært mer vellykket enn republikanernes lille ekskluderende vi.

Under pri­mær­valg­kam­pen i slut­ten av juni dro sena­tor Barack Oba­ma på en ukes «patrio­tism tour» for å for­sva­re seg mot angrep på sin patrio­tis­me. I Missou­ri holdt han 30. juni en tale hvor han — som i man­ge and­re av sine taler — løf­tet den kon­kre­te utford­rin­gen til et prin­si­pi­elt nivå og sat­te den inn i ame­ri­kansk his­to­risk sam­men­heng. Vi bør ta patrio­tis­men alvor­lig, sa han, for­di alt­for ofte har spørs­må­let om hvem som er en patriot for­gif­tet våre poli­tis­ke debat­ter:

it is worth con­si­de­ring the meaning of patrio­tism becau­se the ques­tion of who is — or is not — a patriot all too often poi­sons our poli­ti­cal deba­tes, in ways that divi­de us rat­her than brin­ging us together.

Den sis­te set­nin­gen kjenne­teg­ner kjer­nen i hele hans kam­pan­je: Vi må over­vin­ne det som deler oss og gri­pe det som brin­ger oss sam­men. Den­ne poli­tis­ke og reto­ris­ke visjo­nen om å over­vin­ne split­tel­sen i USA og ska­pe et fel­les nasjo­nalt vi, var alle­re­de sen­tral i talen han holdt på demo­kra­te­nes lands­møte i 2004, da John Ker­ry ble nomi­nert til pre­si­dent­kan­di­dat. Til­gi meg at jeg gir et leng­re engelsk sitat fra den­ne fire år gam­le talen, men det viser tyde­lig poli­tik­ken og reto­rik­ken som Oba­ma har fulgt siden:

The pun­dits, the pun­dits like to slice-and-dice our coun­try into Red Sta­tes and Blue Sta­tes; Red Sta­tes for Repub­li­cans, Blue Sta­tes for Democrats. But I’ve got news for them, too. We worship an «aweso­me God» in the Blue Sta­tes, and we don’t like federal agents poking around in our libra­ries in the Red Sta­tes. We coach Litt­le League in the Blue Sta­tes and yes, we’ve got some gay fri­ends in the Red Sta­tes. The­re are patriots who oppo­sed the war in Iraq and the­re are patriots who sup­ported the war in Iraq. We are one peop­le, all of us pled­ging alle­gi­an­ce to the stars and stri­pes, all of us defen­ding the Uni­ted Sta­tes of Ame­rica.


 
Mens Oba­ma med sin reto­rikk på den­ne måten søker å ska­pe et fel­les nasjo­nalt vi, har McCain mest talt om seg selv: «I am a Mave­rick». Men også den repub­li­kans­ke kam­pan­jen har for­søkt å ska­pe et vi — eller ret­te­re fle­re små vi. Under en tale i North Caro­lina 16. okto­ber snak­ket vise­pre­si­dent­kan­di­dat Sarah Palin om det «vir­ke­li­ge Ame­ri­ka»:

Vi tror at det bes­te ved Ame­ri­ka er i dis­se små­by­ene som vi får lov til å besø­ke, og i dis­se små lom­me­ne av hva jeg kal­ler det vir­ke­li­ge Ame­ri­ka, der jeg får være sam­men med alle dere hard­tar­bei­den­de, vel­dig patrio­tis­ke, vel­dig pro-Ame­ri­ka-områ­de­ne av den­ne sto­re nasjo­nen.

Her ska­per Palin også et vi: Vi «vir­ke­li­ge» ame­ri­ka­ne­re, vi patrio­tis­ke ame­ri­ka­ne­re, vi som bor i det vir­ke­li­ge Ame­ri­ka. Den logis­ke kon­se­kvens er åpen­bar — selv om den tyde­lig­vis ikke var det for Palin: Hvis noen er det vir­ke­li­ge Ame­ri­ka, da må noen and­re jo være det ikke-vir­ke­li­ge Ame­ri­ka, det u‑virkelige Ame­ri­ka. Hvis vis­se deler av USA er patrio­tis­ke og pro-Ame­ri­ka, da må noen and­re være upa­trio­tis­ke og kon­tra-USA. Det er reto­rikk som søker å sam­le den kon­ser­va­ti­ve høyre­si­den og små­by-Ame­ri­ka, man sam­ti­dig deler den USA.

Når man på den­ne måten lager et oss (i det vir­ke­li­ge USA) mot dem (i det ikke-vir­ke­li­ge USA), vin­ner man kan­skje «oss», men er sik­ker på å tape «dem». Det er jo ikke så smart, all den stund det bor tem­me­lig man­ge folk i byer — selv i vippe­sta­ter som Ohio.

Det gikk da hel­ler ikke len­ge før Palin så seg tvun­get til å unn­skyl­de (se for eksem­pel Aften­pos­ten om det­te). Appel­len til det­te lil­le vi var ikke bare upas­sen­de, den var også en stra­te­gisk feil. Poli­ti­ke­ren som tror at hun i hem­me­lig­het kan appel­le­re til et lite VI uten at det sto­re VI kom­mer til å høre det, har ikke for­stått at vi lever i et medie­sam­funn.

Humo­ris­te­ne ser jo ofte vir­ke­lig­he­ten bed­re enn de fles­te, så hvis du vil ha en opp­ly­sen­de reto­risk ana­ly­se av det lil­le repub­li­kans­ke VI, bør du se Jon Stew­arts kom­men­tar på The Dai­ly Show.

For venstre­si­dens svar på tv-kana­len FOX, se Keith Olbermans kom­men­tar om det (u)virkelige USA.

TEMA

R

etorikk

103 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen