Det store VI og det lille VI

Det er neppe noen annen retorisk kraft som er sterkere enn konstruksjonen av et felles VI og oppdelingen av mennesker i oss-mot-dem. I den amerikanske valgkampen har demokratenes store inkluderende vi har vært mer vellykket enn republikanernes lille ekskluderende vi.

Under primær­val­gkam­p­en i slut­ten av juni dro sen­a­tor Barack Oba­ma på en ukes “patri­o­tism tour” for å forsvare seg mot angrep på sin patri­o­tisme. I Mis­souri holdt han 30. juni en tale hvor han — som i mange andre av sine taler — løftet den konkrete utfor­drin­gen til et prin­sip­ielt nivå og sat­te den inn i amerikan­sk his­torisk sam­men­heng. Vi bør ta patri­o­tis­men alvorlig, sa han, for­di alt­for ofte har spørsmålet om hvem som er en patri­ot forgiftet våre poli­tiske debatter:

it is worth con­sid­er­ing the mean­ing of patri­o­tism because the ques­tion of who is — or is not — a patri­ot all too often poi­sons our polit­i­cal debates, in ways that divide us rather than bring­ing us together.

Den siste set­nin­gen kjen­neteg­n­er kjer­nen i hele hans kam­pan­je: Vi må overvinne det som del­er oss og gripe det som bringer oss sam­men. Denne poli­tiske og retoriske visjo­nen om å overvinne split­telsen i USA og skape et felles nasjon­alt vi, var allerede sen­tral i tal­en han holdt på demokratenes landsmøte i 2004, da John Ker­ry ble nomin­ert til pres­i­den­tkan­di­dat. Til­gi meg at jeg gir et lengre engel­sk sitat fra denne fire år gam­le tal­en, men det vis­er tydelig poli­tikken og retorikken som Oba­ma har ful­gt siden:

The pun­dits, the pun­dits like to slice-and-dice our coun­try into Red States and Blue States; Red States for Repub­li­cans, Blue States for Democ­rats. But I’ve got news for them, too. We wor­ship an “awe­some God” in the Blue States, and we don’t like fed­er­al agents pok­ing around in our libraries in the Red States. We coach Lit­tle League in the Blue States and yes, we’ve got some gay friends in the Red States. There are patri­ots who opposed the war in Iraq and there are patri­ots who sup­port­ed the war in Iraq. We are one peo­ple, all of us pledg­ing alle­giance to the stars and stripes, all of us defend­ing the Unit­ed States of America.


 
Mens Oba­ma med sin retorikk på denne måten søk­er å skape et felles nasjon­alt vi, har McCain mest talt om seg selv: “I am a Mav­er­ick”. Men også den repub­likanske kam­pan­jen har forsøkt å skape et vi — eller ret­tere flere små vi. Under en tale i North Car­oli­na 16. okto­ber snakket visepres­i­den­tkan­di­dat Sarah Palin om det “virke­lige Amerika”:

Vi tror at det beste ved Ameri­ka er i disse småbyene som vi får lov til å besøke, og i disse små lommene av hva jeg kaller det virke­lige Ameri­ka, der jeg får være sam­men med alle dere hard­tar­bei­dende, veldig patri­o­tiske, veldig pro-Ameri­ka-områ­dene av denne store nasjonen.

Her skaper Palin også et vi: Vi “virke­lige” amerikanere, vi patri­o­tiske amerikanere, vi som bor i det virke­lige Ameri­ka. Den logiske kon­sekvens er åpen­bar — selv om den tydeligvis ikke var det for Palin: Hvis noen er det virke­lige Ameri­ka, da må noen andre jo være det ikke-virke­lige Ameri­ka, det u‑virkelige Ameri­ka. Hvis visse del­er av USA er patri­o­tiske og pro-Ameri­ka, da må noen andre være upa­tri­o­tiske og kon­tra-USA. Det er retorikk som søk­er å sam­le den kon­ser­v­a­tive høyres­i­den og små­by-Ameri­ka, man sam­tidig del­er den USA.

Når man på denne måten lager et oss (i det virke­lige USA) mot dem (i det ikke-virke­lige USA), vin­ner man kan­skje “oss”, men er sikker på å tape “dem”. Det er jo ikke så smart, all den stund det bor tem­melig mange folk i byer — selv i vippes­tater som Ohio.

Det gikk da heller ikke lenge før Palin så seg tvunget til å unnskylde (se for eksem­pel Aften­posten om dette). Appellen til dette lille vi var ikke bare upassende, den var også en strate­gisk feil. Poli­tik­eren som tror at hun i hem­me­lighet kan appellere til et lite VI uten at det store VI kom­mer til å høre det, har ikke forstått at vi lever i et mediesamfunn.

Humoris­tene ser jo ofte virke­ligheten bedre enn de fleste, så hvis du vil ha en oppl­y­sende retorisk analyse av det lille repub­likanske VI, bør du se Jon Stew­arts kom­men­tar på The Dai­ly Show.

For ven­stres­i­dens svar på tv-kanalen FOX, se Kei­th Olber­mans kom­men­tar om det (u)virkelige USA.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen