Ny journalistikk for nye tider

Hjertesukket har vært hørt også på allmøter i store norske mediehus: Er det ikke snart slutt med forandringene? Vil ikke framtiden snart roe seg?

Clay Shirkys svar er kan­skje ikke særlig oppløf­tende for dem som nær­er et slikt håp, men det er antake­lig svært real­is­tisk: “Det finnes ingen generell mod­ell for avis­er som kan erstat­te den som inter­nett net­topp ødela.” 

Det finnes ingen garan­ti for at en ny finan­sier­ingsmod­ell for jour­nal­is­tikk er på plass før den gam­le kol­lapser helt. De tilnærmete annon­se­monopolenes tid er for­bi, den nye tid blir langt mer komplisert.

Men også i det kom­plis­erte bildet er det mulig å følge noen lin­jer og se kon­turene av den nye jour­nal­is­tikken. Langt på vei likn­er den på den gam­le, men på en rekke områder endres faget. Her er et forsøk på å iden­ti­fis­ere noen vik­tige slike endringer. Lis­ten er inspir­ert av den ferske boken “Post-Indus­tri­al Jour­nal­ism. Adapt­ing to the Present” av CW Ander­son, Emi­ly Bell og Clay Shirky.

Journalisten blir egen merkevare

Folk kjøpte avis­er på grunn av enkelt­skriben­ter før også. Dag­bladet er bare én av flere norske avis­er som i gen­erasjon­er har pro­fil­ert de beste pennene, gitt dem plass og brukt dem som argu­ment for å kjøpe avisen. Kom­men­ta­torene har lenge vært merke­var­er i merke­varen, med større byline enn andre, fast plasser­ing og stadig pro­fi­ler­ing også i andre medier. 

Journalistikk_og_demokrati_thumb

Artikke­len er en forko­rtet utgave av kapit­tel 1 i rap­porten Jour­nal­is­tikk og demokrati (pdf), som drøfter utfor­dringer den dig­i­tale medierev­o­lusjo­nen stiller jour­nal­is­tikk og medi­er over­for. Les flere kapitler og mer omtale av rap­portens forslag.

Lik­nende pro­fi­ler­ing vil bli van­ligere også for reportere som dekker spe­sialfelt og som enten er spe­sielt gode skriben­ter eller har unik kom­petanse på sitt område. En naturlig kon­sekvens er at slike medar­bei­dere også vil kreve større kon­troll over sin egen pro­duk­sjon, og etablere blog­ger og net­tkon­ti som gjør det enkelt å beholde kon­tak­ten med leserne selv om arbei­ds­forhold­et skulle endre seg. Slike vare­merk­er i vare­mer­ket vil være vik­tige for de tradis­jonelle medi­ene, men de vil også være mer usta­bil arbeidskraft.

Foreløpig er ikke denne utviklin­gen alarmerende for mediehusene. De årlige, kom­par­a­tive under­søkelsene av dig­i­tal nyhets­formidling som Reuters Insti­tute for the Study of Jour­nal­ism gjen­nom­før­er, viste både i 2012 og 2013 at de gam­le merke­varene ennå er vik­tigere enn både søk, sosial dis­tribusjon og enkeltmedar­bei­dere når pub­likum vel­ger innhold, men jo større del av lesnin­gen som skjer via lenke­spred­ning i sosiale medi­er, desto sterkere står den enkelte skribent.

Eksterne bidragsytere blir viktigere

Net­tavisen og Aften­posten er to av flere redak­sjon­er som knyt­ter til seg pro­fil­erte, eksterne blog­gere, og gir dem framtre­dende plass på fron­ten. Bjørn Stærks første bidrag i Aften­posten, en blog­g­post om kon­ser­v­a­tive kristne på 55.000 tegn, nesten 10 kro­nikklengder, ble lest av over 100.000. Bjørn Stærk fikk en markeds­føring som ville vært langt vanske­ligere om han hadde pub­lis­ert det samme manuskriptet utelukkende på sin egen blogg.

I den amerikanske pres­i­dent­val­gkam­p­en i 2012 kom stadig mer av opp­merk­somheten til å rette seg mot Nate Sil­ver, en tidligere base­ball­sta­tis­tik­er som gjen­nom flere valg hadde demon­str­ert en for­bløf­fende evne til å analy­sere seg fram til kor­rekt val­gre­sul­tat. The New York Times inngikk en avtale med Sil­ver og fly­t­tet bloggen hans, Fivethirtyeight.com, over på NYTimes.com, hvor den ble en så stor suk­sess at noen kri­tikere mente den truet den demokratiske pros­essen. Hvor­for skulle repub­likan­erne stemme når Nate Sil­ver hadde slått fast at det var over 93 pros­ents sannsyn­lighet for at Barack Oba­ma ville bli gjenvalgt?

Nate Silver - ekspert på valgprediksjon (foto: JD Lasica, socialmedia.biz CC:by-nc)

Nate Sil­ver — ekspert på val­gpredik­sjon (foto: JD Lasi­ca, socialmedia.biz CC:by-nc)

Forde­len for mediehusene er at de kan knytte til seg medar­bei­dere som allerede har demon­str­ert eksep­sjonelle kvaliteter, uten å ta kost­nadene og risikoen ved å til­by dem fast anset­telse. Ulem­pen er at de eksterne samar­bei­dspart­nerne også er langt friere til å bryte samar­bei­det. Ten­densen er imi­dler­tid helt tydelig: Der hvor redak­sjonene tidligere ansat­te, eller utviklet, spe­sial­is­ter på en lang rekke fagfelt, inngår de nå heller avtale med frittstående skriben­ter, eller min­dre byråer. I noen til­feller er det snakk om rene innkjøp, som tidligere tiders frilansav­taler, men det blir stadig van­ligere med kon­trak­ter hvor det store mediehuset og den lille under­leverandøren byg­ger hveran­dres merke­var­er, dri­ver trafikk til hveran­dre, inngår annons­esamar­beid eller arran­ger­er felles, inntek­ts­brin­gende, arrange­menter, tur­er eller liknende.

Mindre redaksjoner, flere nisjer

Redak­sjonene i de tradis­jonelle mediehusene ble store for­di avisene utviklet jour­nal­is­tikk på stadig flere områder. Mange av disse spe­sialfel­tene blir i dag bedre dekket av nis­jest­ed­er, mens andre blir out­sourcet. I stedet for å ha en egen, stor økonomiredak­sjon, samar­bei­der VG Nett med E24 og Dine Penger og fron­ter sak­er der­fra som pass­er inn i den brede pro­filen til VG.no. Lik­nende avtaler har VG og andre store net­tavis­er lenge hatt på områder som for­bruk­erte­knolo­gi, mote, bil og båt.

Avisene i Schib­st­ed Norge har lenge out­sourcet nettdeknin­gen av norsk og inter­nasjon­al fot­ball til et eget sel­skap, 100 % Fot­ball, eid av de samme avisene. Etter dette møn­steret oppret­tet Schib­st­ed i 2012 sel­skapet Riks, som skal pro­dusere reise­liv­s­re­por­tas­jer og annen for­bruk­er­jour­nal­is­tikk som disse avisene hit­til har laget med egne journalister.

En slik kon­struk­sjon svekker redak­sjon­sklubbenes inn­fly­telse, og gjør det også enklere å eksper­i­mentere med inntek­ts­givende tiltak i jour­nal­is­tikkens (og presseetikkens) rand­son­er, som spon­s­ing, samar­beid med annon­sør­er, events og pro­duk­sjon av eksterne pub­likasjon­er. De store mediebedriftene vil forsøke å slippe unna faste anset­telser for å ha mak­si­mal flek­si­bilitet. Sam­tidig opp­står det stadig nye, dig­i­tale, nis­jeak­tør­er på de samme områ­dene. Selv om Norge er et lite marked, og det vil være langt vanske­ligere for hver enkelt aktør å nå kri­tisk masse, vil en økt konkur­ranse fra frittstående nettst­ed­er, spe­sielt innen­for for­bruk­er­jour­nal­is­tikken, presse de etablerte medi­ene ytterligere, både økonomisk og etisk. 

Ansatte generalister, avtale med spesialister

En kon­sekvens av out­sourcin­gen er at en større del av den gjen­værende staben i avisene blir gen­er­al­is­ter. Spe­sialmedar­bei­dere på fagfelt blir erstat­tet av jour­nal­is­ter som kan­skje er ekspert­er på spe­sielle verk­tøy eller har spe­sielle fer­digheter, men som er all­men­nre­portere. Kjerneredak­sjo­nen vil jobbe i bred­den, en større del av staben vil gå nyhetsvak­ter og følge det generelle nyhets­bildet. Selv de største redak­sjonene vil ikke ha land­bruksmedar­bei­dere, fly­medar­bei­dere eller forsvarsmedar­bei­dere, slik prak­sis har vært. 

Jour­nal­is­ter som ønsker å gå i dyb­den på et fagfelt, vil enten arbei­de i nis­jeredak­sjon­er, eller etablere seg som frilansere, alene eller i nettverk.

Nye funksjoner fyller redaksjonene

I jan­u­ar 2013, midt i den mest omfat­tende nedbe­man­nin­gen i Aften­postens his­to­rie, dukket det opp en annonse for 17 nye still­inger i Aften­postens redak­sjon. Av de 17 still­in­gene, var det bare to som hadde ordet “jour­nal­ist” i still­ings­beteg­nelsene. Avisen var på jakt etter “kom­mer­siell pro­duk­t­sjef for web-tv”, “Tech lead/mobilutvikler”, “Front end webutvikler med nyhetsin­ter­esse”, “Trafikkutvikler” og “Seg­menter­ingsans­varlig”. Annon­sen ga et sjeldent godt bilde av endrin­gene i bran­sjen: Mens reportere, fagjour­nal­is­ter, redi­gerere og kom­men­ta­tor­er går ut den ene døren, kom­mer seg­menter­ingsans­varlige og trafikkutviklere inn den andre.

Bedre plass til de lange tekstene

Kro­nikken til blog­geren Bjørn Stærk er et godt eksem­pel på hvor­dan de kort­fat­tede sosiale medi­ene er spe­sielt veleg­net til å formi­dle svært lange tek­ster eller kom­plis­erte pro­duk­sjon­er. Twit­ters følgestruk­tur kon­denser­er inter­essen om spe­sielle temaer. Brukere som er inter­essert i livssyns­de­bat­ter vil følge andre med samme inter­esse og vil selv ha føl­gere som del­er vil­jen til å lese om tro og tvil. For­di moti­vasjo­nen i utgangspunk­tet er høy, vil også evnen til å lese lengre tek­ster være tilsvarende høy. De korte medi­ene er på denne måten med på å bryte rammene for tradis­jonell journalistikk. 

Norske jour­nal­is­ter får sjelden anled­ning til å skrive mer enn 10.000 tegn, selv i en større fea­ture­sak, en van­lig hel­sides nyhetssak er nor­malt på 3.500–4.000 tegn. Bjørn Stærks artikkel var, som nevnt, på 55.000 tegn.

Dagsordenfunksjonen svekkes ytterligere

Tilbudet av media øker kon­tin­uerlig. Selv om mye vis­ner hen og dør, er den totale mengde titler, spe­sielt dig­i­talt, raskt økende. I til­legg leser nord­menn ekstremt mye flere uten­landske pub­likasjon­er enn tidligere. Kon­sekvensen er at de tradis­jonelle medi­enes dag­sor­den­funksjon svekkes. Bruk­erne har oftere kor­rigerende infor­masjon, de bruk­er flere kilder i løpet av et døgn, og diskuter­er nyhetene oftere i sosiale medi­er. Alt dette reduser­er de tradis­jonelle medi­enes karak­ter av ekkokam­re, men svekker også deres inn­fly­telse på poli­tiske pros­ess­er, på kjøpsmøn­stre og sosial aksjon. Det opp­står mange over­lap­pende offent­ligheter av ulik stør­relse, bet­jent av hver sin miks av medi­er, de fleste dig­i­tale. Poli­tiske utgrup­per vil i dag organ­is­ere seg og kom­mu­nis­ere via net­tet. Mye av den kri­tiske debat­ten om vik­tige poli­tiske tema foregår på nettst­ed­er og i nettverk som i beskje­den grad blir overvåket av de tradis­jonelle port­vak­tene i rik­savis­er og kringkasting.

Ennå fore­lig­ger det ikke nok empiri til at vi kan slå fast hvor mye av den offentlige menings­dan­nelse som har fly­t­tet seg fra tradis­jonelle medi­er til sosiale medi­er, men det synes åpen­bart at diskusjon­er på Face­book har over­tatt mye av den rolle som avisenes leser­brevs­pal­ter og debattsider tidligere har hatt, og at avisenes kom­men­tar­felt er så fulle av troll og sjikane at mange ser­iøse debat­tan­ter søk­er bort der­fra og over til mer lukkete fora på nettet. 

Portvaktfunksjonen svekkes

Blant de monopol­er som er brutt, er også de tradis­jonelles medi­enes kon­troll på den presseetiske stan­dard. Våren 2013 var den såkalte “Christoffer”-saken igjen i nyhets­bildet. En 40 år gam­mel mann fra Vest­fold er dømt for å ha mis­han­dlet sin åtte år gam­le stesønn til døde. Lokalavis­er og riksme­di­er har kon­sekvent anonymis­ert den dømte, slik prak­sis nor­malt har vært i slike sak­er. På Face­book dukket det imi­dler­tid opp grup­per som både offentlig­gjorde navn og bilde på den dømte, og som i til­legg forsøk­te å presse de tradis­jonelle medi­ene til å gjøre det samme.

Kon­sekvensen av slike aktivis­tiske nettsider er at pressens tradis­jonelle port­vak­t­funksjon uthules. Jo let­tere til­gang pub­likum har på infor­masjon som de tradis­jonelle medi­ene hold­er tilbake, dess min­dre ver­di har en sam­let opp­tre­den av de redak­sjon­er som er for­p­lik­tet på Redak­tør­plakat­en og Vær Varsom-plakaten. 

Hen­sik­ten med presseetikken er ikke å gi jour­nal­is­ter god samvit­tighet, men å gi pub­likum et reelt vern mot over­grep. Når dette ver­net svekkes ved at det er mange nok som omgår reg­lene, svekkes presseetikken generelt. En tiltak­ende ten­dens til at frittstående nettpub­likasjon­er bevisst bry­ter de etablerte presseetiske normene, kan tvinge fram lovreg­u­leringer som vil svekke selvdøm­me­ord­nin­gen også for de medi­ene som respek­ter­er Vær Varsom-plakaten.

Kontrollen med distribusjonen svekkes ytterligere

Den gam­le mod­ellen, hvor medi­ene forsøk­te å trekke brukere til sin for­side, og holde dem lengst mulig der, vil svekkes til fordel for superdis­tribusjon, der bruk­erne sender hveran­dre mate­ri­ale som de finner. De redak­sjonene som aksepter­er denne utviklin­gen, vil hjelpe sine brukere med å fil­trere og dis­tribuere enkeltsaker. 

Hver ny opp­da­ter­ing av tele­fonenes oper­a­tivsys­tem før­er til at del­ing blir enklere og raskere. Pro­gram­vare som Stori­fy, som gjør det enkelt å sette samme enkeltar­tik­ler med twit­ter­meldinger og annet ikke-pro­fesjonelt pro­dusert mate­ri­ale, blir stadig mer utbredt. Tek­nol­o­gisk kom­pe­tente, også uten­for redak­sjonene, tar på seg rollen som kura­tor for spe­sielle temaer eller hen­delser. De sup­plerer pro­fesjonelt jour­nal­is­tisk mate­ri­ale med meldinger fra pub­likum og set­ter dette sam­men til nye pakker. Men vil det gå noen pengestrøm tilbake til medi­et som betaler jour­nal­is­tene for å selve innsam­lin­gen av fakta? 

Rap­porten “Infor­ma­tion Needs of Com­mu­ni­ties”, utgitt av det amerikanske medi­etil­synet, Fed­er­al Com­mu­ni­ca­tions Com­mis­sion i 2011, slår fast at 95 pros­ent av de orig­i­nale nyhetene fremde­les pro­duseres av de tradis­jonelle jour­nal­is­tiske insti­tusjonene. Alex S. Jones ved Har­vard Uni­ver­si­ty har anslått at 85 pros­ent av alle pro­fesjonelt formi­dlete nyheter, opprin­nelig kom­mer fra dagsavisene (McCh­es­ney & Nichols, 2010).

Det norske Medi­estøt­teut­val­get omtaler i sin innstill­ing en dan­sk under­søkelse, utført av pro­fes­sor Anker Brink Lund, som har målt antall nyhet­sar­tik­ler i alle danske medi­er i løpet av en uke i 2008 og sam­men­liknet frekvensen av orig­i­nale nyheter, “lån og ran” med en tilsvarende under­søkelse i 1999:

..selv om nyhet­spro­duk­sjo­nen er doblet i den aktuelle tiårspe­ri­o­den, har ikke antallet danske jour­nal­is­ter blitt særlig større. Det har vært en økn­ing i pro­duk­sjo­nen av orig­i­nal­ny­heter på 46 pros­ent. Tas gjen­bruk, lån og ran med i reg­nestykket, har den sam­lede nyhet­spro­duk­sjo­nen økt med 136 pros­ent. Der er alt­så mer ver­sjoner­ing, ran og gjen­bruk i det danskene kaller den jour­nal­is­tiske næringskje­den i 2008, enn i 1999.” (NOU 2010:14, pkt. 1.2)

Den danske under­søkelsen bekrefter alt­så inntrykket av at orig­i­nal­pro­duk­sjo­nen synker, sam­tidig som de redak­sjonene som finan­sier­er innsam­lin­gen av orig­i­nale nyheter, i stadig større utstrekn­ing blir utsatt for kopier­ing, klipp-og-lim og uhonor­ert videre­dis­tribusjon av nyhetene.

Algoritmene overtar

Ander­son, Bell & Shirky omtaler Nar­ra­tive Sci­ence, et sel­skap som forsøk­er å utvikle pro­gram­vare som tar store mengder råda­ta og pro­duser­er fer­dig skrevne jour­nal­is­tiske artik­ler. I første omgang er det snakk om ruti­nemes­sige his­to­ri­er fra finans og sport som årsre­sul­tater og kam­prefer­ater, men også tradis­jonelle politimeldinger og andre småno­tis­er vil det være mulig å pro­dusere uten men­neske­lig innbland­ing, ifølge grün­derne bak selskapet.

Mange amerikanske forel­dre bruk­er i dag appen GameChang­er for å følge avkom­mets lag i Lit­tle League Base­ball. Nar­ra­tive Sci­ence tar sik­te på å omdanne slike tall­da­ta til beskriv­elser av kamp­for­løpet. Ideen er å utvikle algo­rit­mer som byg­ger mer kom­plekse his­to­ri­er ved å hente inn infor­masjon om et tema eller en hen­delse fra en lang rekke kilder, kamp­sta­tis­tikken kan sup­pleres med twit­ter­meldinger, face­bookop­p­da­teringer osv.

Ideen er at høyt gas­jerte jour­nal­is­ter (i den utstrekn­ing noe slikt vil finnes), skal bruke sin tid og kom­petanse på annet enn ruti­nemes­sig, fak­tabasert nyt­te­in­for­masjon. Hvor­for skal en jour­nal­ist skrive om hel­geværet, når et pro­gram kan hente fram opp­datert mete­o­rol­o­gisk infor­masjon og omforme disse til tradis­jonelle avis­ar­tik­ler ved å benytte det begrensete utvalg språk­lige klis­jeer som lev­ende jour­nal­is­ter bruk­er på slike halvtimesjobber?

Kildene vil lage sin egen journalistikk

Sta­vanger Aften­blad har i mange år dis­tribuert et ukentlig bolig­ma­gasin pro­dusert av SR Eien­dom, dis­trik­tets største eien­domsmegler. I til­legg til annonser for de hus og lei­ligheter SR Eien­dom har til sal­gs, har avisen inneholdt generelle repor­tas­jer om bolig, inter­iør, hyt­te­liv og andre temaer som også har vært behan­dlet på avisens redak­sjonelle sider. Bolig­ma­gasinet har åpen­bart ligget i presseetikkens grå­sone, men har vært akseptert av avisens redak­sjonelle ledelse. Fenomenet er ikke ukjent fra andre norske avis­er, og er bare et blekt for­varsel om en tung trend på nettet.

Amerikan­erne kaller det “brand­ed con­tent”. Kjente vare­merk­er etablerer sine egne blog­ger, og engas­jer­er pro­fesjonelle jour­nal­is­ter til å fylle dem med innhold som til forvek­sling likn­er den jour­nal­is­tikken som pub­lis­eres i etablerte medier.

The new con­tent mod­el rep­re­sents a shift in the way pub­lish­ing has usu­al­ly worked. Rather than pay a media mid­dle­man for eye­balls, brands includ­ing Tory Burch, Coca-Cola and Gilt Groupe are learn­ing to attract them all on their own. “Instead of pay­ing mon­ey to rent an audi­ence, they can own their own audi­ence,” (John Haz­ard, Direc­tor of Com­mu­ni­ty i Con­tent­ly, et sel­skap som lev­er­er “brand­ed content”)

Con­tent­ly opplyste i feb­ru­ar 2013 at de har 10.000 jour­nal­is­ter i sitt nettverk, opp fra 2000 i juni 2012. De lev­er­er blant annet artik­ler om mat og fotografer­ing til Urban Out­fit­ters livsstils­blogg, repor­tas­jer om ekstrem­sport til “The Adren­a­l­ist”, et nettma­gasin utgitt av Degree Men. 

Pews State of the News Media-rap­port for 2013 slår fast at kildene og objek­tene for jour­nal­is­tikken i stadig større utstrekn­ing pro­duser­er sitt eget innhold og får det fram til pub­likum “with­out any fil­ter by the tra­di­tion­al media”. Selv om de poli­tiske par­tiene har vært først og fremst her, ser folkene bak Pew-rap­porten tydelige tegn til at næringslivet også blir stadig mer offen­sive i sine anstren­gelser for å fylle hul­lene som opp­står når stadig min­dre redak­sjon­er ikke lenger klar­er å utføre de samme oppgavene.

Opp­sum­mert er de tunge tren­dene i det jour­naliske feltet:

  • Hyper­dis­tribusjon via sosiale medier
  • Oppløs­ning av de redak­sjonelle pakkene og sam­menset­ning i nye pakker sam­men med ikke-pro­fesjonelt innhold
  • Kildene styr­er mer av journalistikken
  • Annon­sørene går rett til pub­likum ved hjelp av jour­nal­is­tikkens formspråk

Alt dette svekker jour­nal­is­tikkens uavhengige rolle og dens økonomiske fun­da­ment. Disse tunge endrin­gene skjer raskt, og de utfor­dr­er mange av hege­moniene til store, gam­le medie­in­sti­tusjon­er. Rubrikkan­non­se­markedet er fly­t­tet på net­tet, merke­vare­an­non­serin­gen finner nye veier, den gam­le for­ret­ningsmod­ellen som har finan­siert jour­nal­is­tikk siden de første avisenes tid slår sprekker. Sam­tidig har ingen fun­net bærekraftige løs­ninger for finan­sier­ing av en jour­nal­is­tikk tilpas­set den nye tek­nol­o­giske virkeligheten.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. Glim­rende beskriv­else av den nye jour­nal­is­tikken. Jeg vet ikke hvem som husker det, men dyb­de­jour­nal­istkken ble fore­speilet en snarlig død med den mas­sive og ube­grensede infor­masjon­stil­gan­gen Net­tet gir. Vi ser det mot­sat­te. Mag­a­sinet Innsikt har en takknem­lig leser­skare. Det samme gjelder hel­gema­gasinene som kom­mer fredag og lørdag.
    Bred­de­in­for­masjo­nen er den samme over hele den lesende klo­den — flom­men her i Cal­gary (hvor jeg bor nå) er dekket i Tysk­land, Norge, Frankrike, Eng­land, USA. Men bak­grun­nen for flom­men, his­toriske og sta­tis­tiske fak­ta, poli­tiske reak­sjon­er osv, kan beskrives mer utdypene av en nis­je­jour­nal­ist. Jeg tror fremti­den for frilansere og spe­sial­is­ter, skriben­ter som forny­er jour­nal­is­tikken har en vik­tigere rolle i media enn noensinne.

  2. Dette var da en used­van­lig god artikkel til å være norsk!

til toppen