Likestilling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

 • Bilde: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

  1

  Fra Virksomme Ord

 • 100 år for familien. 100 år for likestilling

  Kjære alle sammen! Det er med særlig glede jeg besøker Paris på en deilig junidag og jeg må takke Paris rådhus både for at de vil dele dette arrangementet med oss og for at de har invitert oss til denne vakre bygningen. Vi er her i anledning av at Norge markerer 100 års uavhengighet og status som selvstendig nasjon og for å markere Paris-ordførerens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene.

 • Likestilling i samiske miljøer

  Takk for invitasjonen til å åpne denne første nordiske konferansen om likestilling i samiske miljøer, delfinansiert av blant annet Nordisk Ministerråd etter initiativ fra meg i fjor da Norge var formannskapsland. Jeg synes det er veldig bra at de tre nordiske sametingene er representert, og at Norge kan være vertsland for konferansen.

 • Likestilling er en menneskesak

  Kjære sametingsdelegater. Det er en stor ære for meg å anledning til å stå her i dag i denne for norske samer så viktige institusjonen som Sametingets plenum er.

  Fra SNL

 • Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

  Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme. I løpet av 1960-årene endret dette seg.

 • likestilling

  Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.Ordet likestilling har tradisjonelt vært brukt i betydningen likestilling mellom kvinner og menn, såkalt kjønnslikestilling. Dette er fremdeles den vanligste bruken av ordet, men de senere årene har det fått en utvidet betydning til også å gjelde andre diskrimineringsgrunnlag (som nevnt ovenfor).Det er vanlig å skille mellom likestilling, som går på relasjonen mellom ulike grupper, og likeverd, som dreier seg om at alle individer og grupper er like mye verdt.

  Fra wikipedia

 • Likestilling

  Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder.

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er et offentlig ombud som ble opprettet 1.

 • Likestillingsloven

  Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9.