Likestilling

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • likestillings- og diskrimineringsloven

  Likestillings- og diskrimineringsloven er en norsk lov som har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering på alle samfunnsområder. Den omhandler diskriminering som har sammenheng med en rekke ulike gruppekjennetegn: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

 • Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

  Etterkrigstiden frem til midt i 1960-årene var husmor-epoken i norsk historie. Folk giftet seg tidlig, og det var flere hjemmeværende husmødre enn noen gang. Med unntak av en liten, men arbeidsom feministisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme. I løpet av 1960-årene endret dette seg.

  Fra wikipedia

 • Likestilling

  Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder.

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er et offentlig ombud i Norge som ble opprettet 1.

 • Likestillingsloven

  Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9.