Ukens medienyheter: Brexit, troverdighet og Facebook-svindel

«Hard brexit» kan medføre spillreklameforbud, Discovery vurderer å flytte kanalene til Tyskland, Youtube Kids lanseres i Norge og Facebook innrømmer svindel av barn. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

TVNorge-eier vurderer å flytte kanalene til Tyskland

På grunn av usik­ker­he­ten i Stor­bri­tan­nia vur­de­rer Dis­covery å flyt­te sine TV-kana­ler til Tysk­land. Kon­ser­net har søkt om lisen­ser for 19 kana­ler, inklu­dert Fem, Max og Vox. Inn­tek­te­ne fra rekla­me for spill­sel­ska­pe­ne er vik­ti­ge for å kun­ne opp­rett­hol­de pro­duk­sjo­nen av TV-seri­er og under­hold­nings­pro­gram­mer, iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Espen Sko­land. Der­som Dis­covery og Nent Group mis­ter inn­tek­te­ne fra spill­re­kla­men, vil om lag 180 mil­lio­ner kro­ner gå tapt.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (06/02/2019)

Hard brexit kan gi spillreklameforbud

Der­som Stor­bri­tan­nia står uten en avta­le med EU om brexit i slut­ten av mars, kan det bli slutt på all penge­spill­re­kla­me på TV3 og de and­re kana­le­ne som sen­der fra Lon­don. Uan­sett brexit-utfall skal Kul­tur­de­par­te­men­tet lan­se­re et nytt for­slag om lov­for­bud mot spill­re­kla­me fra kana­ler uten­for Nor­ge. Iføl­ge depar­te­men­tet gir nem­lig det revi­der­te AMT-direk­ti­vet et hand­lings­rom til å set­te i gang til­tak mot spill­re­kla­me – selv om sen­din­ge­ne kom­mer fra et annet EØS-land. Selv om res­ten av medie­fel­tet tro­lig blir lite berørt av brexit, kan det hen­de at strøm­me­tje­nes­te­ne Via­play og HBO Nor­dic ikke len­ger blir til­gjen­ge­li­ge fra Eng­land. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (06/02/2019)

Svikt i troverdighet når nyhetsvideoer presenteres på Facebook

NRK Horda­land-jour­na­list Sti­ne Mari Velsvik har i en mas­ter­opp­ga­ve ved Høg­sku­len i Vol­da fors­ket på hva som skjer med nyhets­vi­deo­er når de til­pas­ses pub­li­se­ring på sosia­le medi­er. Hun fant blant annet at fle­re TV-repor­ta­sjer fra Dags­revy­en had­de både slurve­feil og unøy­ak­tig­he­ter etter at de ble klip­pet om for Face­bo­ok. Øns­ket om flest mulig likes, delin­ger og kom­men­ta­rer kan gå på bekost­ning av medie­hu­sets tro­ver­dig­het og påli­te­lig­het. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (06/02/2019)

Youtube Kids lansert i Norge

Yout­ube er svært popu­lært blant nors­ke barn og ten­årin­ger. Nå er appen Yout­ube Kids lan­sert i 53 land, inklu­dert Nor­ge. Appen er bereg­net på barn mel­lom tre og tolv år, og skal til­by en tryg­ge­re strøm­me­tje­nes­te for barn. Den van­li­ge ver­sjo­nen av Yout­ube har alders­gren­se på 13 år, men har like­vel vært brukt av yng­re barn.

LES MER HOS KAMPANJE (05/02/2019)

Facebook innrømmer svindel av barn

I peri­oden 2010 til 2014 lur­te Face­bo­ok barn til å kjø­pe tje­nes­ter inni gra­tis­spill uten å tren­ge for­eld­re­nes sam­tyk­ke. Det kom­mer frem av fri­git­te retts­do­ku­men­ter. Internt omtal­te Face­bo­ok prak­si­sen som ‘fri­end­ly fraud’. Eks­ter­ne spill­ut­vik­le­re og Face­bo­ok-ansat­te slo alarm i 2011, men ret­nings­lin­je­ne ble først end­ret i 2016. Ame­ri­kans­ke poli­ti­ke­re kre­ver nå svar fra Mark Zucker­berg. 

LES MER HOS HELT DIGITAL (01/02/2019)

Jevn kjønnsbalanse i norsk filmbransje i 2018

I fjor var det like man­ge kvin­ner som menn som fikk til­skudd av Norsk film­in­sti­tutt (NFI) til å lage film. Kvin­ner utgjor­de 52,5 pro­sent av hoved­rol­le­ne i spille­fil­mer, en klar økning fra 2017. Kvinne­an­de­len i nøk­kel­po­si­sjo­ner innen doku­men­tar­film sank der­imot fra 35 pro­sent i 2017 til 22 pro­sent i fjor. NFI har som mål å opp­nå en lik for­de­ling mel­lom kvin­ner og menn som mot­tar til­skudd innen 2020.

LES MER HOS RUSHPRINT
SE TALLENE HOS NFI (01/02/2019)

TEMA

F

acebook

72 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen