Ukens medienyheter: Brexit, troverdighet og Facebook-svindel

«Hard brexit» kan medføre spillreklameforbud, Discovery vurderer å flytte kanalene til Tyskland, Youtube Kids lanseres i Norge og Facebook innrømmer svindel av barn. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

TVNorge-eier vurderer å flytte kanalene til Tyskland

På grunn av usikker­heten i Storbri­tan­nia vur­der­er Dis­cov­ery å fly­tte sine TV-kanaler til Tysk­land. Kon­ser­net har søkt om lisenser for 19 kanaler, inklud­ert Fem, Max og Vox. Inntek­tene fra reklame for spillsel­skapene er vik­tige for å kunne oppret­tholde pro­duk­sjo­nen av TV-serier og under­hold­ning­spro­gram­mer, ifølge kom­mu­nikasjons­di­rek­tør Espen Skoland. Der­som Dis­cov­ery og Nent Group mis­ter inntek­tene fra spill­rekla­men, vil om lag 180 mil­lion­er kro­ner gå tapt.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (06/02/2019)

Hard brexit kan gi spillreklameforbud

Der­som Storbri­tan­nia står uten en avtale med EU om brex­it i slut­ten av mars, kan det bli slutt på all penge­spill­reklame på TV3 og de andre kana­lene som sender fra Lon­don. Uansett brex­it-utfall skal Kul­tur­de­parte­mentet lansere et nytt forslag om lov­for­bud mot spill­reklame fra kanaler uten­for Norge. Ifølge departe­mentet gir nem­lig det rev­iderte AMT-direk­tivet et han­dlingsrom til å sette i gang tiltak mot spill­reklame – selv om sendin­gene kom­mer fra et annet EØS-land. Selv om resten av mediefel­tet trolig blir lite berørt av brex­it, kan det hende at strøm­met­jen­estene Viaplay og HBO Nordic ikke lenger blir tilgjen­gelige fra England. 

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (06/02/2019)

Svikt i troverdighet når nyhetsvideoer presenteres på Facebook

NRK Horda­land-jour­nal­ist Stine Mari Velsvik har i en mas­teropp­gave ved Høgskulen i Vol­da fors­ket på hva som skjer med nyhetsvideo­er når de tilpass­es pub­lis­er­ing på sosiale medi­er. Hun fant blant annet at flere TV-repor­tas­jer fra Dagsrevyen hadde både slurve­feil og unøyak­tigheter etter at de ble klip­pet om for Face­book. Øns­ket om flest mulig likes, delinger og kom­mentar­er kan gå på bekost­ning av mediehusets tro­verdighet og pålitelighet. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (06/02/2019)

Youtube Kids lansert i Norge

Youtube er svært pop­ulært blant norske barn og tenåringer. Nå er appen Youtube Kids lansert i 53 land, inklud­ert Norge. Appen er bereg­net på barn mel­lom tre og tolv år, og skal til­by en tryg­gere strøm­met­jen­este for barn. Den van­lige ver­sjo­nen av Youtube har alder­s­grense på 13 år, men har likev­el vært brukt av yngre barn.

LES MER HOS KAMPANJE (05/02/2019)

Facebook innrømmer svindel av barn

I peri­o­den 2010 til 2014 lurte Face­book barn til å kjøpe tjen­ester inni gratis­spill uten å trenge forel­drenes sam­tykke. Det kom­mer frem av frigitte retts­doku­menter. Internt omtalte Face­book prak­sisen som ‘friend­ly fraud’. Eksterne spillutviklere og Face­book-ansat­te slo alarm i 2011, men ret­ningslin­jene ble først endret i 2016. Amerikanske poli­tikere krev­er nå svar fra Mark Zuckerberg. 

LES MER HOS HELT DIGITAL (01/02/2019)

Jevn kjønnsbalanse i norsk filmbransje i 2018

I fjor var det like mange kvin­ner som menn som fikk tilskudd av Norsk filmin­sti­tutt (NFI) til å lage film. Kvin­ner utgjorde 52,5 pros­ent av hov­e­drol­lene i spille­filmer, en klar økn­ing fra 2017. Kvin­ne­an­de­len i nøkkel­po­sisjon­er innen doku­men­tarfilm sank der­i­mot fra 35 pros­ent i 2017 til 22 pros­ent i fjor. NFI har som mål å opp­nå en lik fordel­ing mel­lom kvin­ner og menn som mot­tar tilskudd innen 2020.

LES MER HOS RUSHPRINT
SE TALLENE HOS NFI (01/02/2019)

TEMA

F

acebook

76 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen