Virksomme ord

En blogg om prosjektet Virksomme ord, en database som dokumenterer den politiske talens historie i Norge.

23 innlegg

«NY KURS FOR NORGE»

Under Gro Harlem Brundt­lands ledelse gjen­nomgikk Arbei­der­par­ti­et en for­van­dling. Kri­tiske røster har hevdet at par­ti­et med dette svik­tet sitt opprin­nelige poli­tiske pros­jekt. Selv bruk­te par­tiled­eren beteg­nelsene «forny­ing» og «mod­erniser­ing». Ifølge Brundt­land var denne for­van­dlin­gen påtren­gende, og uun­ngåelig. Skulle par­ti­et klare å ham­le opp med tidens nye utfor­dringer, måtte det fornye seg, dvs. tilpasse seg de nye forhold med nye løs­ninger på nye prob­le­mer. I denne pros­essen måtte medlemmene belage seg på å «slak­te noen hel­lige kyr». Tross dette pås­tod Brundt­land at par­ti­et bare videre­førte arbei­der­beveg­elsens gam­le pros­jekt, at hun holdt i hevd beveg­elsens grun­nverdier og opprin­nelige idé. Endrin­gene hun gjen­nom­førte, var ikke et brudd med tradis­jonell sosialdemokratisk tenkn­ing, men nød­vendi­ge jus­teringer for å videre­føre den sosialdemokratiske orden. 

 

Bruk og misbruk av historien

Vår his­to­rie og hvor­dan den tolkes er ikke noe som bare angår faghis­torik­erne. Også i poli­tikken er det sterke meninger om hvor­dan his­to­rien skal forstås – og da særlig i lys av poli­tik­ernes egen samtid. Ofte brukes his­to­rien til å legit­imere poli­tikk. Ciceros dic­tum his­to­ria mag­is­tra vitae (his­to­rien er livets læremester), får da ny gyldighet: […]

 

Pioneren

Tenk om Aas­ta Hansteen hadde hatt en metoo-kam­pan­je å støtte seg til der hun gikk gjen­nom Kris­tia­nia på kveld­stid med ride­pisken sin for å beskytte seg mot innpås­litne menn!

 

Kirken og krigen

25. okto­ber 1940 sam­let en hånd­full biskop­er og andre ledere for kris­telige organ­isas­jon­er seg hjemme hos biskop Eivind Berggrav i Oslo bis­pegård for å finne en sam­let vei i kirkens kamp mot nazistene. 

 

Kongens tale

Kong Har­ald hold­er i løpet av et år langt flere taler enn Hver­mannsen, men det er heller sjelden at annet enn nyt­tårstal­en blir gjen­stand for særlig oppmerksomhet.

 
 
til toppen